PREMIJERA BALETA "MAMAC": Autorska predstava Sanje Ninković 20. decembra

V.V.S.

14. 12. 2020. u 15:11

U OKVIRU pro­jek­ta „Mla­di kore­o­grafi“ 20. decembra (u podne) na Velikoj sce­ni, pre­mi­je­rno će biti izve­de­n jed­no­či­ni bale­t „Mamac“, autor­ska pred­stava­ baletske umetnice Sanje Nin­ko­vić. .

ПРЕМИЈЕРА БАЛЕТА МАМАЦ: Ауторска представа Сање Нинковић 20. децембра

Foto: V.V.S.

Pro­je­kat „Mla­di kore­o­grafi” pokre­nu­la je, pre neko­li­ko godi­na, direk­ci­ja Bale­ta Narod­nog pozo­ri­šta u Beo­gra­du sa namerom da pru­ži šan­su i otvo­ri novi prostor mladim, kre­a­tiv­nim baletskim stva­ra­o­ci­ma. U radu na pred­sta­vi „Mamac“, kore­o­graf­ki­nja i autor­ka libreta Sanja Nin­ko­vić kre­nu­la je od teze da je savre­me­ni čovek, u sada­šnji­ci i sva­ko­dne­vi­ci živo­ta, sklo­nost ka zavi­sno­sti od lakih sadr­ža­ja i povr­šne zaba­ve, počeo da prihva­ta kao nemi­nov­nost.

Foto: V.V.S.

 

Inače, Sanja Nin­ko­vić je od 2001. godi­ne i završetka Balet­ske ško­le „Lujo Davi­čo“, stal­na čla­ni­ca ansam­bla Bale­ta Narod­nog pozo­ri­šta. Kroz balet „Mamac“ žele­la je da pro­na­đe i odgo­vor na pita­nje kako ispri­ča­ti pri­ču o gubit­ku, suo­ča­va­nju, pre­bo­lje­va­nju, priti­sku i pro­ble­mi­ma, u uslo­vi­ma sužene pažnje savre­me­nog čoveka, i izbo­ri­ti se sa zah­te­vi­ma i potre­ba­ma za malom dozom privid­nog ras­te­re­će­nja, koje izra­sta u način živo­ta.

U autor­skoj eki­pi su Maja Ćur­čić i Mar­ko Đukić (kompo­zi­to­ri), Jasna Sara­man­dić (sce­no­graf), Ida Ignja­to­vić (kosti­mo­graf) i Maja Baj­če­tić (asi­stent kore­o­gra­fa).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)