EUROBANK u svom portfoliju ima 3.913 klijenata sa stambenim kreditima indeksiranim u CHF valuti. U skladu sa zakonom predviđenim rokovima, banka je 21. maja tekuće godine poslala ponude svojim klijentima putem svih dostupnih kanala komunikacije (pošta, i-mejl itd.). Proces konverzije je otpočeo pre nekoliko dana i klijenti se odazivaju u znatnom broju - kaže, za "Novosti", Slavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora Eurobank Srbija.

Pročitajte još: Leks specijalis za ''švajcarce''

* Veliki broj naših čitalaca, a vaših klijenata, javlja se s primedbama da su kamatne stope na konvertovani dug "rastegljive" i da se razlikuju od onoga što je propisao leks specijalis - da ne smeju biti veće od aktuelne ponude na dan 31. marta 2019. Kakva je vaša ponuda?

- Eurobank u svemu postupa u skladu sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i mišljenjem NBS o primeni članova 4, 6 i 7 Zakona. S tim u vezi, banka je na dan 31. mart 2019. godine imala različite ponude za klijente koji primaju platu preko banke i za klijente koji ne primaju platu preko banke. Kamatne stope su ponuđene u skladu sa ovom segmentacijom. Tako je kamatna stopa za klijente koji primaju platu preko banke na dan 31. mart 2019. godine bila manja od zakonski propisane. Na isti datum, kamatna stopa za klijente koji ne primaju platu preko banke bila je viša od zakonom definisane maksimalne kamatne stope, pa je tim klijentima ponuđena zakonska kamatna stopa. Smatram da je neophodno da naglasim da banka u potpunosti poštuje zakon. Time što smo ponudili različite kamatne stope u zavisnosti od segmentacije klijenata, banka se zapravo uskladila sa uslovima kreditiranja kakvi su bili primenjivi 31. marta 2019. godine. Naravno, klijent je uvek na prvom mestu, i ukoliko neko od klijenata ima bilo kakvu primedbu ili neodumicu, pozivam ga da se obrati banci kako bismo sve takve primedbe razrešili na transparentan i profesionalan način i na obostrano zadovoljstvo.


MOŽDA KUPIMO NEKU BANKU * Komentar na ukrupnjavanje bankarskog sistema u Srbiji? Da li ste na prodaju? Planirate li akvizicije? - Konsolidacija bankarskog sektora je nešto o čemu se već godinama govori i čemu smo danas svedoci. Unekoliko možemo reći da je takva konsolidacija i neophodna. Eurobank je jedina grčka banka koja trenutno posluje na tržištu Srbije, a smatram da je to potvrda kako poverenja, tako i planova naših akcionara. Već sam spomenula da banka planira dalji rast na tržištu Srbije, povećanje svoje baze klijenata i aktive. S tim u vezi, svakako sagledavamo mogućnosti koje nam se nude, od organskog rasta do potencijalnih akvizicija.

Pročitajte još: Konverzija, pa prelazak u drugu banku

* Da li pravite razliku između klijenata koji su vas prethodno tužili i onih koji to nisu? Da li dobijaju različite ponude?

- Uslovi ponude za sve kategorije klijenata su istovetne. Kako bi se ispoštovale odredbe člana 5 i 12 Zakona o konverziji kojima su definisani prekid i okončanje parničnih postupaka protiv banke, kao i odlaganje i obustavljanje izvršnih postupaka protiv korisnika kredita, za one korisnike koji su tužili banku ili protiv kojih je banka pokrenula izvršni postupak, ponuda i nacrt ugovora sadrže dodatni tekst koji se odnosi upravo na ove članove Zakona.

* Koliko ste do sada dobili pritužbi na ponuđeni ugovor o konverziji?

- Do sada je primljeno oko 80 pritužbi klijenata koji su već tužili banku. Pritužbe su se uglavnom odnosile na jednu klauzulu u nacrtu ugovora kojom se uređuju međusobna potraživanja obaveze. U cilju veće preciznosti, klauzula je u međuvremenu dodatno pojašnjena i kao takva definisana u konačnom ugovoru. Verujem da je dodatno preciziranje ove klauzule ispunilo očekivanja klijenata, kao i da će klijenti izvršiti konverziju.

* Koliko ugovora o konverziji ste do sada potpisali?

- Eurobank konverziju sprovodi već četiri dana. Zaključno sa 31. majem, potpisano je 1.289 ugovora o konverziji, što predstavlja 33 odsto ukupnog broja kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

* Kako tretirate klijente koji su dobili prvostepene presude prema kojima je banka dužna da im vrati preplaćene kamate?

- Klijenti koji su do dana stupanja zakona na snagu započeli parnični postupak protiv banke čiji je predmet kamatna stopa i koji su dobili prvostepenu presudu, svakako dobijaju ponudu za konverziju, jer parnični postupak, bez obzira na to u kojoj je trenutno fazi, ne utiče na zakonsko pravo klijenata da dobiju ponudu za konverziju. Sama prvostepena presuda nije podobna za izvršenje, već se isplata po presudi vrši tek kada ona postane pravosnažna. Dakle, banka nije u obavezi da isplati dosuđeni iznos pre nego što se okonča žalbeni proces i presuda postane pravosnažna.

* Veliki broj advokata, ali i nekih udruženja, koji su dobro zarađivali na tužbama protiv banaka, ponovo pozivaju na neprihvatanje leks specijalisa. Vaš komentar?

- Otpis kredita od 38 odsto zaista jeste znatna olakšica za sve korisnike kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Ako se u obzir uzmu i zatezne kamate, otpis iznosi preko 40 odsto. Klijenti sa raznih strana čuju različita, često suprotstavljena mišljenja, i dobijaju razne savete. Stoga je razumljivo što žele da budu obazrivi i ispitaju sve opcije koje im se nude. Ako uzmemo u obzir novu, smanjenu ratu kredita, koja je sada indeksirana u valuti evro koja je poslednjih nekoliko godina veoma stabilna, a onda eventualno dužinu trajanja sudskih sporova i troškove vođenja takvih dugotrajnih parnica, kao i druge, relevantne faktore za odlučivanje - verujem da se očigledne prednosti konverzije mogu jasno sagledati.

* Gde se danas nalazi Eurobank?

- Eurobank se već više od jedne decenije ubraja među deset vodećih banaka na srpskom tržištu, i možemo reći da nas odlikuje stabilno poslovanje, praćeno rastom u svim segmentima i porastom broja klijenata. U prethodnoj godini, dobitak banke pre poreza iznosio je 21,8 miliona evra. Stremimo ka tome da stalno unapređujemo svoje poslovanje i brigu o klijentima. S jedne strane to znači unapređenje ponude banke, pa smo tako prethodnih godina svoje proizvode i usluge upotpunili paletom digitalnih servisa, kako bismo išli u korak s vremenom i odgovorili na izazove savremenog poslovanja. Takođe smo započeli i redizajniranje mreže ekspozitura. Osvrnula bih se i na naše angažovanje u oblasti društveno odgovornog poslovanja, koje smatramo neodvojivim delom našeg korporativnog identiteta. Posebno smo ponosni na projekat "Škola kao nacrtana za vas", koji Eurobank realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, s ciljem da se podrži obrazovanje i poboljšaju uslovi za učenje učenika srednjih škola u Srbiji. Naravno, ono po čemu je Eurobank takođe prepoznatljiva jesu naše kobrendirane kartice i ekskluzivno partnerstvo sa fudbalskim klubom Mačester junajted, koje traje već pet godina. Klijenti i saradnici stoga prepoznaju Eurobank kao modernu banku i pouzdanog partnera, banku kao nacrtanu za vas, što je i naš moto.

* Kakvi su vam planovi?

- Eurobank uspešno posluje na tržištu Srbije već šesnaest godina, a planiramo da nastavimo u istom smeru, da rastemo i razvijamo se u svim segmentima poslovanja. Kao univerzalna banka, nudimo široku paletu proizvoda i usluga za sve segmente klijenata. Takođe nastojimo da osluškujemo potrebe klijenata i njihove zahteve, tako da naši proizvodi i usluge ispunjavaju njihove potrebe i očekivanja. Naš cilj je da naši klijenti budu zadovoljni i da u nama pronađu pouzdanog poslovnog partnera.

ZNAČILA PODRŠKA DRŽAVE

* Za razliku od nekih zemalja koje su sav teret rešavanja pitanja kredita u francima prebacili na banke, država je prihvatila da delimično pomogne. Vaš komentar?

- Neophodno je istaći, i banke su to u više navrata tokom ovog perioda naglašavale, da pozdravljaju i cene napore države da se reši pitanje kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Takođe je neophodno pozdraviti učešće predstavnika države i njenih institucija u ovom procesu, otvorenost da u dijalog uključe sve zainteresovane strane i da se ovo važno pitanje sagleda u svim njegovim aspektima, kao i spremnost države da podnese deo ukupnih troškova konverzije. Podrška države u rešavanju ovog pitanja bila je od izuzetnog značaja.