Na­lo­go­da­vac iz Ho­lan­di­je

N. ZA­TE­ŽIĆ

19. 09. 2006. u 18:48

Za­jed­nič­kom ak­ci­jom ča­čan­ske i no­vo­sad­ske po­li­ci­je pri­tvo­re­ni "te­le­fon­ski" ma­ni­ja­ci ko­ji su pre­ti­li i pla­ši­li gra­đa­ne Sr­bi­je. Dvo­ji­ca ži­te­lja iz Le­di­na­ca, kod No­vog Sa­da, su pet­na­est da­na te­le­fo­nom, sla­njem SMS

OR­GA­NI­ZO­VA­NOM ak­ci­jom ča­čan­ske i no­vo­sad­ske kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je uhap­še­ni su Alek­san­dar Ne­di­mo­vić (19) i Mi­lan Pe­to­je­vić (20) iz me­sta Le­din­ci kod No­vog Sa­da, ko­ji su pet­na­e­stak da­na upu­ći­va­li pret­nje ve­ćem bro­ju po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve u Čač­ku. Či­ni­li su to po na­lo­gu ho­land­skog dr­ža­vlja­ni­na Želj­ka Da­mja­no­vi­ća (25) za ko­jim je ras­pi­sa­na po­ter­ni­ca.
Dvo­ji­ca pri­tvo­re­nih upu­ći­va­li su pret­nje te­le­fo­nom, sla­njem SMS po­ru­ka i raz­gled­ni­ca, čak i one da će im ži­vo­ti bi­ti ugro­že­ni. Od Da­mja­no­vi­ća su do­bi­li 340 evra. U ju­če­ra­šnjem sa­op­šte­nju Po­li­cij­ske upra­ve u Čač­ku se do­da­je da je iden­ti­fi­ko­van još je­dan ho­land­ski dr­ža­vlja­nin za ko­ga se osno­va­no sum­nja da je pri­li­kom bo­rav­ka u Le­din­ci­ma to isto či­nio i da je po po­vrat­ku u Ho­lan­di­ju bio po­sred­nik iz­me­đu Da­mja­no­vi­ća i dvo­ji­ce sa­da pri­tvo­re­nih.
Osno­va­no se sum­nja da su ova li­ca, la­žno se pred­sta­vlja­ju­ći, naj­če­šće kao ru­ko­vo­di­o­ci Po­li­cij­ske upra­ve u Čač­ku, te­le­fo­nom po­zi­va­li po­je­di­ne gra­đa­ne sa pod­ruč­ja ce­le Sr­bi­je da se ja­ve po­me­nu­tim ru­ko­vo­di­o­ci­ma zbog, ka­ko su na­vo­di­li, ugro­že­no­sti nji­ho­vih po­ro­di­ca. Naj­vi­še po­zi­va upu­ći­va­no je vla­sni­ci­ma me­njač­ni­ca.
Ča­čan­ska po­li­ci­ja je u ju­lu, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, uhap­si­la i Mi­ro­sla­va D. (22) iz Moj­si­nja kod Čač­ka. On je svom ro­đa­ku Želj­ku Da­mja­no­vi­ću u Ho­lan­di­ji slao ve­ći broj pret­plat­nič­kih kar­ti­ca te­le­fon­ske mre­že 063 i sva­ko­dnev­no mu upu­ći­vao do­pu­ne za kar­ti­ce iako je znao da ih on ko­ri­sti za uz­ne­mi­ra­va­nje i pret­nje, a na šte­tu ve­ćeg bro­ja gra­đa­na, usta­no­va i pred­u­ze­ća na pod­ruč­ju Čač­ka, Uži­ca, Iva­nji­ce i Kra­gu­jev­ca.
Is­tra­žni su­di­ja Op­štin­skog su­da od­re­dio je pri­tvor i po­veo is­tra­gu pro­tiv Ne­di­mo­vi­ća i Pe­to­je­vi­ća.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije