PREGOVORI su, nezvanično, okončani. Sva je prilika da je pitanje dana kada će NLB postati većinski vlasnik Komercijalne banke. Ipak, još niko, pa ni Nova ljubljanska banka, od Narodne banke Srbije nije tražio saglasnost za sticanje vlasništva u, još neko vreme, najvećoj državnoj banci u Srbiji.

Ova saglasnost je neophodna prilikom svake promene vlasništva koja obezbeđuje najmanje pet odsto glasačkih prava u nekoj srpskoj banci.

- NBS do danas nije primila zahtev fizičkog ili pravnog lica, pa ni NLB banke Beograd, za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva koje bi tom licu omogućilo ostvarivanje više od pet odsto glasačkih prava u Komercijalnoj banci - kažu u Narodnoj banci Srbije. - Svaka promena vlasništva u banci sa sedištem u Republici Srbiji koja bi potencijalnom sticaocu omogućila sticanje pet odsto i više glasačkih prava u toj banci, podleže pribavljanju saglasnosti NBS. Saglasnost podrazumeva ocenu ispunjenosti svih uslova propisanih Zakonom o bankama i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Kupovinom 83 odsto akcija Komercijalne banke, NLB bi zapravo preuzela dvostruko većeg igrača na bankarskom tržištu od sebe. Komercijalna banka drži nepunih 11 odsto tržišta, dok je u poslovnu strategiju beogradske NLB banke upisana namera da do 2023. godine dostignu učešće veće od pet odsto u svim ključnim segmentima poslovanja.


PROČITAJTE JOŠ: Mali: Podražavamo Republiku Srpsku u razvoju ekonomije


Komercijalna banka je 2018. godinu završila uz dobit, pre oporezivanja, od 8,1 milijardu dinara. Neto profit NLB, posle poreza, u istoj godini iznosio je 620,1 milion dinara. Vrednost kapitala, kako pokazuju finansijski izveštaji, NLB je iznosio 8,1 milijardu dinara, a Komercijalne banke - 67,5 milijardi dinara. Kreditni portfolio NLB Beograd je iznosio 51 milijardu dinara, dok su krediti privrede i stanovništva Komercijalne banke iznosili nešto više od 163 milijarde dinara. Vrednost depozita u Komercijalnoj banci bila je oko 310 milijardi dinara. Kamatna marža NLB banke je u 2018. godini iznosila 4,9 odsto, a prosečna kmatna marža Komercijalne banke - 3,4 odsto.

Zgrada NLB banke


NLB posluje u 28 poslovnih jedinica u Srbiji. Komercijalna banka sa stanovništvom posluje u 202 ekspoziture. U 2018. godini NLB je imala 458 zaposlenih, a Komercijalna banka - 2.766.


BILI ŠAMPIONI PROBLEMATIČNIH ZAJMOVA

NLB banka Beograd je, pre donošenja državne Strategije za rešavanje problematičnih kredita, imaala i više od 60 odsto bruto problematičnih kredita.

- Zahvaljujući primeni različitih mera, pre svega naplati ovih potraživanja, ali i ustupanja problematičnih kredita članici grupe sa sedištem u Srbiji, do kraja 2014. godine nivo bruto NPL je prepolovljen - objašnjavaju u NBS. - Trend smanjenja nastavljen je i u 2015. godini, najviše po osnovu direktnog otpisa plasmana, i u 2016. godini, po osnovu direktnog otpisa i ustupanja NPL članici grupe sa sedištem u Srbiji. Na kraju te godine pokazatelj bruto problematičnih kredita NLB banke je bio manji od sektorskog proseka, odnosno ispod 4,58 odsto i taj trend je nastavljen do danas.