BEOGRAD - Državna granica između Srbije i Crne Gore i Hrvatske uspostavljena je prvi put 1992. godine posle raspada SFRJ, ali ni do danas nije na propisan način obeležena, niti je tačno utvrđeno protezanje granične linije. Uz to, iako je prošlo 13 godina, još nije potpisan ni ugovor o državnoj granici.
Glavni razlog odugovlačenja definisanja ove granice, izgleda da je reka Dunav, koji ne hajući mnogo za granice, krivuda, prelazeći čas na srpsku, pa na hrvatsku stranu. Mladoj hrvatskoj državi se doduše više žuri, kako bi zaokružila svoj "državni teritorij", ali bi oni to radili polazeći isključivo od katastarskih knjiga i principa Badinterove komisije. Ako bi se, međutim, uvažila samo ta dva kriterujuma, onda bi linija protezanja državne granice čak 19 puta izlazila na kopno i ponovo se vraćalo na reku.
Načelnik granične službe u Ministarstvu inostranih poslova SCG pukovnik Sava Stanković, međutim, smatra da to ne mogu biti glavni i jedino relevantni dokumenti. Te katastarske knjige su pravljene u 19. veku za vreme vladavine Austrougraske, kada su tadašnji bogataši imali svoja ogromna imanja s jedne i druge strane Dunava. Radi se, dakle, o popisu imovine, a ne o nekoj administrativnoj granici, kako tvrdi hrvatska strana. Pukovnik Stanković podseća na važan istorijski i pravni dokumenet - Zakon o ustanovljavanju i ustrojstvu Autonomne pokrajine Vojvodine od 1. septembra, kojim se kao granica uspostavlja sredina plovnog puta reke Dunav. Ako bi, na primer, jedan brod plovio Dunavom, polazeći od katastarskih knjiga, onda bi on za desetak kilometra plovidbe morao barem deset puta da ulazi na teritoriju jedne ili druge države. To nije funkcionalno, normalno, ni poznato rešenje u svetu, smatra pukovnik Stanković.
Ako bi se striktno držali katastra, onda bi se na našoj obali stvorilo devet "džepova" ukupne površine od 9.100 hektara, a na hrvatskoj - pet, ukupne popvršine od hiljadu kilometra. Čak bi industrijska zona Apatina bila problematična, a posebno se pominje bolnica Principovac. Prema katastru, taj zdrastveni objekat, jedinstven takve vrste (u kojem se leče obolela i retardina deca), bi se podelio na dva dela - hrvatski i srpski, što bi bilo nehumano i apsurdno. Naša komisija smatra da je ta bolnica građena sredstvima AP Vojvodine, i da shodno tome ona ima pravo da raspolaže tim objektom. Tim pre što su svi u njoj zaposleni (i pacijenti) sa teritorije SCG.
Kao problematičan pominje se i put Morović-Jamena u dužini od dva i po kilometra, a ako bi se prihvatilo hrvatsko obrazloženje o katastru, onda bi granica išla sredinom puta. Komisija SCG smatra da taj put treba da ostane na našoj strani, jer se on koristi samo za potrebe žitelja Šida. Naša komisija takođe je spremna da se nađe rešenje za nesmetan prolazak meštana preko mosta Bačka Palanka - Ilok sa leve na desnu obalu Dunava i obrnuto, jer je deo opštine Bačka Palanka na desnoj obali odsečen od sedišta opštine.
Kao još jedan "džep" pominje se Vukovarska ada, dužine od stotinu metara, a širine desetak metara, koja ima peščanu obalu, ali je već deo zarastao u šume. Hrvatska strana tvrdi da su oni oduvek koristili tu adu za rekreaciju i da je to nerazdvojni deo Vukovara. Međutim, ada se nalazi na našoj strani obale. Slična situacija je i sa Šarengradskom adom, blizu istoimenog mesta.
Što se tiče Badinderove komisije po kojoj se postojeće republičke granice proglašavaju državnim, naša strana nije zvanično prihvatila njene zaključke kao jedino merodavne i arbitražne.
Zbog očiglednih razlika, Međudržavna komisija SCG i Hrvatske se nije sastajala više od godinu dana. Susret je trebalo da se održi u Zagrebu, ali iako je u međuvremnu promenjen i sastav komisija, skup nije održan. Naša zemlja očekuje i dalje poziv od hrvatskih vlasti, smatrajući da samo kroz neposredan razgovor mogu da se reše svi međusobni sporovi i nesuglasice.

GRANICE
DUŽINA državne granice Srbije i Crne Gore sa Hrvatskom u Bačkoj i Sremu iznosi 252 kilometra ili 9,2 odsto od ukupne dužine državne granice. Od toga, rečna granica iznosi 138 kilometara ili 55 odsto, a na kopnu 114 kilometra. Na ovom delu državne granice postoji 13 graničnih prelaza: deset drumskih, dva železnička i jedan granični prelaz za skele.

GRANIČARI
OD naredne godine MUP Srbije će preuzeti obezbeđivanje državne međe, ali to će biti na mađarskoj granici.
Male su šanse da srpska policija sada zameni vojne graničare prema Hrvatskoj zbog finansijskih problema. Policija, osim toga, čeka da se konačno utvrdi granica, da bi imali čistu situaciju.