To­ska u tri so­pra­na

Z. T. MIR­KO­VIĆ

15. 05. 2006. u 19:45

Oper­ska pre­mi­je­ra ču­ve­ne Pu­či­ni­je­ve dra­me u Srp­skom na­rod­nom po­zo­ri­štu. Slav­nu pe­va­či­cu To­sku u tri ve­če­ri igra­le oper­ske pri­ma­do­ne Svi­tla­na De­kar, Va­len­ti­na Mi­len­ko­vić i Sa­ne­la Mi­tro­vić

NO­VO­SAD­SKA oper­ska pu­bli­ka ima no­vi po­vod za ra­dost, u uto­rak, 16. ma­ja na sce­ni “Jo­van Đor­đe­vić” Srp­skog na­rod­nog po­zo­ri­šta, do­če­ka­će je pro­ta­go­ni­sti pre­mi­jer­ne pra­i­zved­be po­pu­lar­ne dra­me – To­ska, kom­po­zi­to­ra Đa­ko­ma Pu­či­ni­ja a iz pe­ra po­zna­tog dram­skog pi­sca Vik­to­ra Sar­dua.
Ova sna­žna dra­ma lju­ba­vi, pu­na stra­sti i lju­bo­mo­re, pr­vi put je iz­ve­de­na 1900. go­di­ne u Ri­mu, sle­de­će go­di­ne u Pa­ri­zu, za­tim u Lon­do­nu i eto, još je i da­nas na spi­sku re­per­to­a­ra svih svet­skih po­zor­ni­ca. Pred na­ma je sed­ma ver­zi­ja To­ske, u re­žij­skoj ob­no­vi Ka­ta­ri­ne Ma­te­o­vić Ta­sić ko­ja se po­tru­di­la da u scen­skom i re­di­telj­skom ostva­re­nju, što ver­ni­je do­ča­ra am­bi­jent epo­he, vo­de­ći ra­ču­na da ne iz­ne­ve­ri stil i duh de­la kao i auten­tič­nost auto­ro­ve dram­ske za­mi­sli.
Slav­nu pe­va­či­cu To­sku pu­bli­ka će slu­ša­ti tri ve­če­ri (16, 18. i 24. ma­ja) u tri so­pra­na, reč je o oper­skim pri­ma­do­na­ma: Svi­tla­na De­kar, Va­len­ti­na Mi­len­ko­vić i Sa­ne­la Mi­tro­vić. Sva­ka će na svoj na­čin iz­ne­ti ovu ro­lu ko­ju su go­to­vo sve oper­ske umet­ni­ce uvr­sti­le u svoj omi­lje­ni re­per­to­ar.
- Još kao de­voj­či­ca za­lju­bi­la sam se u To­sku, u Pu­či­ni­je­vu mu­zi­ku – re­kla je Svi­tla­na De­kar ko­ja se još ta­da se­bi za­re­kla da će jed­no­ga da­na i ona bi­ti slav­na pe­va­či­ca – To­ska: – Že­lja mi se is­pu­ni­la, ovo je moj de­bi To­ske. Još sa­mo da ubi­jem Skar­pea, a to ću uči­ni­ti na svoj na­čin.
Va­len­ti­na Mi­len­ko­vić je slast ove ro­le ose­ti­la 1998. go­di­ne a za raz­li­ku od nje­ne ko­le­gi­ni­ce Sa­ne­le Mi­tro­vić ko­ja je če­znu­la da ob­u­če ko­stim To­ske svo­je pro­fe­sor­ke i pri­ma­do­ne Ve­re Vit­kai Ko­vač, ona že­li da bu­du­će To­ske ima­ju svo­je no­ve ko­sti­me.
Di­ri­gent­ska pa­li­ca po­ve­re­na je is­ku­snoj Želj­ki Mi­la­no­vić.
- Pu­či­ni ni­je po­sta­vio vi­so­ke kri­te­ri­ju­me sa­mo za so­pra­ne, te­no­re i ba­ri­to­ne već i za nas – di­ri­gen­te – re­kla je Mi­la­no­vi­će­va sprem­na da do­ma­ši tu ste­pe­ni­cu "iz­nad”.
Iako je ob­no­va pred­sta­ve Ka­ta­ri­na Ma­te­o­vić Ta­sić ka­že da je za sve njih ovo – pre­mi­je­ra:
- I to ve­li­ka. Pro­ta­go­ni­sti su go­to­vo u ce­lo­sti pot­pu­no no­vi kao de­kor, ko­sti­mi su do­te­ra­ni, i što je naj­no­vi­je – bi­će ovo sve­tlom oba­sja­na pred­sta­va – is­ta­kla je Ta­si­će­va s ob­zi­rom da se te­a­tar po­no­vio sa osve­tlje­njem.
Sa­ša Pe­tro­vić u ulo­zi sli­ka­ra Ma­ri­ja Ka­va­da­ro­si­ja ima za­do­volj­stvo da pe­va sa tri To­ske, sva­ka je bi­la po­seb­na a on je, ka­ko je re­kao, uži­vao.
- Vo­lim mu­zi­ku ko­ja sa ma­lo no­ta pu­no go­vo­ri i pru­ža – re­kao je Pe­tro­vić osta­vlja­ju­ći pu­bli­ci da to i sa­ma pro­ve­ri.
Sce­no­gra­fi­ju za ovu pred­sta­vu pot­pi­su­je Mi­le­ta Le­sko­va, ko­sti­mo­graf je Mir­ja­na Sto­ja­no­vić Ma­u­rič a ho­rom di­ri­gu­je Ve­sna Ke­sić Kr­sma­no­vić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)