Ni­je sve u pre­sto­ni­ci

V.ILIĆ

23. 02. 2006. u 18:11

Iz­lo­žba 16 sa­vre­me­nih umet­ni­ka iz če­ti­ri gra­da Sr­bi­je u ga­le­ri­ji "Na­de­žda Pe­tro­vić" u Čač­ku. Po­stav­ka uka­zu­je na zna­čaj umet­nič­kih do­stig­nu­ća van me­tro­po­le. U Be­o­gra­du ne­ma do­volj­no in­te­re­so­va­nja za ono što se de­

UMET­NIČ­KA ga­le­ri­ja "Na­de­žda Pe­tro­vić" u Čač­ku je do­ma­ćin iz­lo­žbe "Pre­po­zna­va­nje", ko­ja pred­sta­vlja ob­je­di­nje­nu po­stav­ku če­ti­ri autor­ske iz­lo­žbe sa iz­bo­ri­ma umet­ni­ka iz če­ti­ri gra­da Sr­bi­je: Kru­še­vac, Kra­lje­vo, Niš i Ča­čak. Auto­ri iz­lo­žbe, ku­sto­si Bi­lja­na Gr­ko­vić, Lju­bi­ša Si­mo­vić, Jul­ka Ma­rin­ko­vić i Mi­li­ca To­do­ro­vić oda­bra­li su 16 umet­ni­ka sred­nje i mla­đe ge­ne­ra­ci­je či­ji ra­do­vi omo­gu­ća­va­ju uvid u sa­vre­me­ne umet­nič­ke po­ja­ve.
- Po­šla sam od ide­je po­ve­zi­va­nja, raz­me­ne ide­ja i sa­rad­nje usta­no­va kul­tu­re, struč­nja­ka, umet­ni­ka i umet­nič­kih me­di­ja ova­ko ge­o­graf­ski de­fi­ni­sa­nih sre­di­na - re­kla nam je ini­ci­ja­tor ovog pro­jek­ta ku­stos Bi­lja­na Gr­ko­vić iz Na­rod­nog mu­ze­ja iz Kru­šev­ca. - Ovo je na­čin i da se vi­de tre­ti­ra­nja, od­no­sno pre­po­zna­va­nja ka­rak­te­ri­stič­nih pro­ble­ma i pi­ta­nja sa­vre­me­ne vi­zu­el­ne umet­no­sti u uslo­vi­ma ak­tu­el­ne kul­tur­ne i op­šte po­li­ti­ke de­cen­tra­li­za­ci­je. Iz­lo­žba pred­sta­vlja sa­gle­da­va­nje uslo­va i vre­me­na u ko­ji­ma se od­vi­ja sa­vre­me­na umet­nič­ka prak­sa van me­tro­po­le. Mi­li­ca To­do­ro­vić, ku­stos Ga­le­ri­je sa­vre­me­ne umet­no­sti u Ni­šu, ka­za­la je ka­ko je "Pre­po­zna­va­nje" do­pri­nos de­cen­tra­li­za­ci­je u kul­tu­ri, a da za­pra­vo pra­vo re­še­nje tog pro­ble­ma još ni­je na­đe­no. Be­o­grad, ka­že ne po­ka­zu­je do­volj­no in­te­re­so­va­nja za ono što se de­ša­va u unu­tra­šnjo­sti, iako je, slo­ži­li su se ku­sto­si, li­kov­na sce­na u gra­do­vi­ma Sr­bi­je mno­go zna­čaj­ni­ja i ja­ča ne­go u pre­sto­ni­ci.
Iz­lo­žba će bi­ti otvo­re­na do 10. mar­ta, a po­tom će obi­ći i osta­le gra­do­ve, uče­sni­ke u ovom pro­jek­tu.
Me­đu oda­bra­nim ra­do­vi­ma su de­la pe­to­ro umet­ni­ka mla­đe ge­ne­ra­ci­je iz Kru­šev­ca: Oli­ve­ra Velj­ko­vić, Sne­ža­na Lju­šić, An­drej Či­ka­la, Zo­ran Ko­ma­ti­no­vić i Ivan Pe­tro­vić. Li­kov­nu sce­nu Ni­ša pred­sta­vi­li su umet­ni­ci sred­nje ge­ne­ra­ci­je: Pe­ri­ca Don­kov, Dra­gan Pe­rić, Bran­ko Ni­ko­lov, Bo­ris Kan­dolf i Sta­ni­ša Ra­doj­lo­vić, dok su iz Kra­lje­va sti­gla de­la Dra­ga­na Mi­lo­sa­vlje­vi­ća i Je­le­ne Ša­li­nić. Go­ran De­lić, Dra­ga Jo­va­no­vić, Mi­lo­van De­stil Mar­ko­vić i Bo­ži­dar Pla­zi­nić či­ne sa­vre­me­nu umet­nič­ku sce­nu Čač­ka.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije