JEDAN od izazova 21. veka u oblasti zdravstva predstavlja primena softverskih rešenja koja donose benefite, kako za pacijente, tako i za medicinsku struku. Razvoj softverskih rešenja u zdravstvu predstavlja važan razvojni zadatak kojem je cilj praćenje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti medicinskih usluga, kao i analiza dobijenih podataka, odnosno njihovo upoređivanje i usklađivanje s praksom drugih evropskih zemalja.

Korišćenje IT tehnologije u zdravstvu se nameće kao realna potreba u cilju efikasnog upravljanja ograničenim resursima uz održavanje visokog stepena kvaliteta zdravstvene usluge. U poslednjih 15 godina,Fresenius dijalizni centri koriste EuClid savremenu, naprednu kliničku bazu podataka u okviru koje se evidentiraju detaljna preskripcija za svakog pacijenta i dijalizni tretmani. U bazi, anonimno, može se videti potrošnja dijaliznog materijala, kao i svi drugi parametri tretmana, čime se, izuzev podataka o stanju pacijenta i njegove bolesti, dobija i široka baza informacija o propisanom tretmanu hemodijalize, toku lečenja, terapiji i medicinskim parametrima stanja.

Nakon višegodišnje primene softverskih rešenja, koja u svom fokusu imaju potrebu da se lakše i efikasnije upravlja dijaliznim centrom, savremene tendencije nameću potrebu za softverom koji se fokusira na pacijenta. To podrazumeva razvoj i primenu aplikacija koje su dostupne preko mobilnih telefona i tableta. Informatička rešenja dostupna su pacijentima i nihovom okruženju. Budućnost su i teme kao što su telemedicina, dijagnostika putem aplikacija, "onlajn" savetovanja i personalizovana terapija.

UKORAK SA TEHNOLOGIJOM

Digitalizacija zdravstvenog sistema je praktično neophodna. Važna je zbog efikasnosti upravljanja zdravstvenim ustanovama. Primena softverskih rešenja menadžerima u zdravstvu omogućava kontrolu efikasnosti svih elemenata u procesu. Nesumnjivo je da u bliskoj budućnosti u Srbiji treba očekivati ubrzanu digitalizaciju zdravstvenog sistema, razvoj, nadgradnju i dalje sistemsko povezivanje postojećih IT platformi u zdravstvu, kao što su Heliant - elektronsko zakazivanje pregleda, e-zdrastvena knjižica i e-recepti. Pratiće se i razvoj drugih IT rešenja, aplikacija koje sve više postaju strateška politika zdravstvenih sistema širom sveta.