PRIVREDNICI PITAJU NADLEŽNI ODGOVARAJU: Koja je razlika između evropskih i harmonizovanih standarda?

V. N.

02. 07. 2021. u 16:32

U KOMUNIKACIJI sa nadležnim institucijama privrednici rešavaju dileme, a u ovom broju “Preduzetnika” Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova Privredne komore Srbije odgovara na najčešća pitanja:

ПРИВРЕДНИЦИ ПИТАЈУ НАДЛЕЖНИ ОДГОВАРАЈУ: Кoja је разлика између eвропских и хармонизованих стандарда?

Foto shutterstock

DA li postoji mogućnost dobijanja evropskog standarda o elektronskom fakturisanju na bazi kojeg je rađen srpski standard?

Institut za standardizaciju Srbije je nacionalna kuća koja preuzima međunarodne i evropske standarde kao SRPS standarde i razvija i donosi i izvorne nacionalne standarde. Pravilo u standardizaciji je da se međunarodni i evropski standardi preuzimaju u nacionalnu standardizaciju u potpunosti i u celini i to: ili na engleskom jeziku ili putem prevođenja na srpski jezik. Nacionalna komisija nema mandat da vrši bilo kakve izmene u tekstu standarda, tako da su originalna engleska verzija i odgovarajuća srpska verzija identične. O statusu predmetnog standarda (SRPS EN 16931-1:2019), njegovom području primene, povezanim direktivama i projektima, više se može videti na linku: https://iss.rs/sr_Latn/project/show/iss:proj:72570

Koja je razlika između evropskih standarda i harmonizovanih standarda?

Evropski standardi su svi standardi koji su pripremljeni i preporučeni za usaglašavanje prema procedurama jednog od evropskih tela za standardizaciju (CEN, CENELEC i ETSI).

Harmonizovani standardi su samo oni evropski standardi koji se direktno odnose na direktive Novog pristupa. NJihov sadržaj je mnogo više prilago-đen suštinskim zahtevima od odgovarajuće direktive. Harmonizovani standardi su pripremljeni od strane Komisije u skladu sa ovlašćenjem (formalnim zahtevom). Primena harmonizovanih standarda predviđa "pretpostavku o usaglašenosti" sa odgovarajućim suštinskim zahtevom relevantnih direktiva.

Kako se dokazuje ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta prilikom učešća u postupcima javnih nabavki?

Kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, dakle i osnove za isključenje i kriterijume za izbor privrednog subjekta, privredni subjekt dokazuje Izjavom o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Izjava o ispunjenosti kriterijuma dostavlja se putem Portala na standardnom obrascu, u okviru elektronske ponude.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)