PRIVREDI je početak 2020. godine doneo čitav niz novih pravila. Skupština Srbije je tokom decembra usvojila set finansijskih zakona, novi Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Zakon o dopunama Zakona o carinskoj tarifi. Poslodavci tako mogu da računaju na manje opterećenje prihoda po osnovu rada, podsticaje za zapošljavanje, manje osnovice poreza i doprinosa za novonastanjene i unapređenje sistema paušalnog oporezivanja.

Nova fiskalna pravila donose izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, o porezu na dobit, o porezu na dohodak, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ali i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, o porezima na imovinu, kao i o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Izmenjen je i Zakon o republičkim administrativnim taksama.

- Privreda može da očekuje izvesno smanjenje fiskalnog opterećenja prihoda po osnovu rada jer je izvršeno umanjenje poreske osnovice po osnovu zarade povećanjem neoporezivog iznosa zarada sa 15.300 dinara na 16.300 dinara mesečno - objašnjava Kristina Đurić, direktor Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova Privredne komore Srbije. - Izmenama zakona predviđena su nova poreska oslobođenja sa ciljem podsticanja zapošljavanja. Umanjenje osnovice poreza i doprinosa po osnovu zarade novonastanjenog obveznika je u primeni od početka marta. Od istog dana važi oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost. Već važi, od početka godine, oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Istovremeno, produžen je rok važenja poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica do kraja 2020. godine.

PAUŠALCI

Kako bi se unapredio sistem paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne delatnosti, od 2020. godine počelo je da funkcioniše novi sistem dostave rešenje za paušalno oporezive obveznike. Do sredine januara dostavljana su rešenja poreskim obveznicima preko portala Poreske uprave u poresko sanduče svakog obveznika posebno. Datumom uručenja rešenja smatraće se datum dostavljanja akta u poresko sanduče.

- Privredna komora Srbije je tokom 2019. godine učestvovala u radu Radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja - dodaje Kristina Đurić. - Određeni predlozi upućeni od strane PKS tokom rada Radne grupe usvojeni su izmenom Zakona o porezu na dohodak građana. Jedan od predloga odnosio se na okolnost i na to da preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, kao i poslova poreskog savetovanja, mogu biti paušalno oporezivi. Računovođe, poreski savetnici i drugi bi mogli da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje do 31. oktobra 2020. godine, čime bi stekli status paušalno oporezovanog obveznika od 1. januara 2021. godine. Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ove godine novoosnovani obveznik ne mora da podnosi poresku prijavu PPDGR. Momentom registracije u APR, uz opredeljivanje za paušalno oporezivanje, uneti podaci u jedinstvenu registracionu prijavu smatraju se zahtevom za paušalno oporezivanje.

SAMOSTALNOST

DA bi bili paušalno oporezovani, preduzetnici moraju da dokažu da samostalno obavljaju delatnost. Od 2020. godine počinje da se primenjuje devet kriterijuma za opredeljenje samostalnosti preduzetnika. Ukoliko preduzetnik ostvari naknadu po osnovu obavljanja aktivnosti za istog nalogodavca ili povezano lice s nalogodavcem i koji dodatno ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma - ta naknada predstavlja drugi prihod.

NABAVKE

NOVI Zakon o javnim nabavkama primenjuje se od 1. jula 2020. godine. Cilj je potpuno usaglašavanje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihovo puno sprovođenje u praksi. Cilj su efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki, smanjenje troškova i administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, veće učešće malih i srednjih preduzeća, kao i efikasnija zaštita prava u toku same procedure.

- Značajnu novinu predstavlja izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koju će privredni subjekti dostavljati u ponudi kao preliminarni dokaz da ispunjavaju sve tražene kriterijume u konkursnoj dokumentaciji - objašnjava Kristina Đurić. - Njome dokazuju i da nisu u nekoj situaciji zbog koje se isključuju ili se mogu isključiti iz postupka javne nabavke. Tako se smanjuje administrativno opterećenje privrede. Bitna novina je i to da se sva komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke sprovode elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki. Od ostalih novina napomenula bih pragove do kojih se zakon ne primenjuje. Uvedeni su novi kriterijumi za dodelu ugovora u postuku javne nabavke, nova vrsta postupka - partnerstvo za inovaciju u cilju razvoja i nabavke inovativnih dobara, radova ili usluga, izmene ugovora o javnoj nabavci za vreme njegovog trajanja i razlozi za njegov raskid.

NAGRAĐIVANjE

NAJZNAČAJNIJE izmene Zakona o privrednim društvima odnose sa na uvođenje novog pravnog instituta - rezervisani sopstveni udeo, i novog finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela koji izdaje društvo sa ograničenom odgovornošću.

- Izmenama je sada omogućeno da zaposleni u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti, a povećan je procenat sopstvenih akcija koje akcionarsko društvo može raspodeliti zaposlenima i članovima uprave sa tri na pet odsto - ističu u Ministarstvu privrede. Zahvaljujući tom finansijskom instrumentu oni će imati pravo da steknu udeo u društvu određenog dana po povlašćenoj ceni. Ovaj način stimulacije nije do sada postojao u Srbiji, a poznat je u razvijenim tržišnim ekonomijama, kao što su ekonomije Sjedinjenih Američkih Država i država Evropske unije. U tim ekonomijama je praksa da se zaposleni u privrednom društvu stimulišu da što bolje obavljaju svoje poslove tako što im se daje mogućnost da postanu članovi tog društva. Model se naročito pokazao kao delotvoran u industriji informacionih tehnologija, imajući u vidu da ta privredna društva raspolažu ograničenim sredstvima u početnoj fazi poslovanja, pa samim tim nisu u mogućnosti da kvalitetnom kadru daju velike plate.

Kako objašnjavaju u Ministarstvu privrede, kada je reč o Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ideja izmena i dopuna bila je potreba usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima i regulativom, pre svega u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Cilj je bio da se bliže uredi nadležnost državnih organa u pogledu kontrole evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima i istinitosti i tačnosti tih podataka koji privredna društva i druga pravna lica evidentiraju u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

CARINE

IZMENjENI Zakon o carinskoj tarifi propisuje nomenklaturne promene za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701. Propisuje i niže stope carine kada se traktori uvoze za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju. Zakon je stupio na snagu prvog dana ove godine, osim člana 2, koji počinje da se primenjuje posle šest meseci. Potrebno je da se donese podzakonski akt za primenu ovog zakona, a to je uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu.

Istovremeno je počela da se primenjuje Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2020. godini. Njome se propisuju uslovi i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina, odnosno povlašćen uvoz sirovina, repromaterijala, komponenti i obrađenog duvana. Na predlog članica PKS, Odluka je dopunjena sa robom iz eks tarifne oznake 0402 10 19 00 (u ambalaži neto mase 20 kg ili više, ali ne iznad 30 kg, za konditorsku industriju i proizvodnju sladoleda) i sa robom iz eks tarifne oznake 0402 21 18 00 (za konditorsku industriju).

Odlukom o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robupropisano je i smanjenje carinskih dažbina na uvoz pšenice iz tarifne oznake 1001 99 00 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije. Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 1001 99 00 00 iznose nula odsto u periodu do 30. aprila 2020. godine.

ZAGAĐENjE

APRILA 2019. godine, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima kojom se prvi put u Srbiji promovisao model "plati koliko zagađuješ". To je podrazumevalo da se obračun naknade vrši prema stvarnoj količini emitovanog zagađenja, a ne kao procenat od ostvarenih prihoda. Izmena i dopuna predmetne Uredbe je u primeni od početka januara 2020. godine.

Od primene su izuzeti oni obveznici naknade koji su prethodno sami obračunali i uplatili naknadu za 2019. godinu u propisanom roku do stupanja na snagu izmena Uredbe. PKS će u saradnji sa članicama i u 2020. godini biti angažovan na iznalaženju održivog i predvidivog modela za obračun naknade za unapređenje životne sredine.NA DORADI AMBALAŽNI OTPAD

PRIVREDNA komora Srbije smatra da je od suštinske važnosti pravovremeno uključivanje poslovne zajednice u izradu izmena i dopuna Zakona o ambalažnom otpadu.

Počeo je dijalog sa predstavnicima sektora industrije, trgovine, operatera sistema i drugim učesnicima u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom po pitanju izmena i dopuna, kao i otvorenih pitanja povodom izmena člana 44 Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu kojim se opredeljuje uvođenje depozitnog sistema za jednokratnu ambalažu. Same izmene Zakona daju osnov za izradu ostalih potrebnih podzakonskih akata, čemu će prethoditi izrada pojedinačnih analiza, neophodnih za uređenje predmetne oblasti.


PRIHVAĆENE INICIJATIVE PKS

U 2019. godini Privredna komora Srbije pokrenula je ukupno 119 zakonodavnih inicijativa iz različitih sektora privrede za izmenu zakonskih i podzakonskih akata ili unapređenje zakonom definisanih procesa i procedura u praksi. Do sada pozitivno je realizovano 37 zakonodavnih inicijativa članica i dostavljeno je mišljenje privrede na 51 nacrt zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata.

Zahvaljujući velikom broju pokrenutih inicijativa privrede, koje je PKS uputio na razmatranje nadležnim inistitucijama tokom 2019. godine, već početkom 2020. godine kao rezultat postoje realizovane značajne inicijative za koje se PKS zalagala u prethodnom periodu.


MANjA EMISIJA OPASNIH MATERIJA

JAVNA rasprava o strateškoj proceni uticaja na Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) održana je lane. Cilj NERP je da se smanje ukupne godišnje emisije sumpor-dioksida, oksida azota i praškastih materija kako bi se najkasnije do 1. januara 2028. godine dostigle granične vrednosti propisane u EU direktivi o industrijskim emisijama (IED), koje su prenesene u nacionalno zakonodavstvo.

Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih, velikih postrojenja za sagorevanje primenjuje se za period od 1. januara 2018. godine do najkasnije 31. decembra 2027. godine, u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje i rokom propisanim u odgovarajućoj odluci Ministarskog saveta Energetske zajednice. Kada je reč o industrijskom zagađenju, svakako da su "najpogođeniji" sektori energetike, industrije i poljoprivrede, gde se i nalazi najviše postrojenja koja moraju da pribave integrisane (IPPC) dozvole. NERP predstavlja plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih, velikih postrojenja za sagorevanje, čija je ukupna ulazna instalisana toplotna snaga 50 MW ili veća.


MNOGOBROJNE ZAPOČETE INICIJATIVE PKS ĆE SE NASTAVITI

OTKLANjANjE PREPREKA KOJE USPORAVAJU PRIVREDE

PRIVREDNA komora Srbije očekuje da će se i tokom ove godine izmeniti niz zakona kako bi se omogućilo jednostavnije poslovanje. Iako je Zakon o deviznom poslovanju menjan, kompanije veruju da treba i dalje raditi na njegovom pojednostavljenju i unapređenju.

PKS je tokom 2019. godine aktivno radio na prevazilaženju problema zadržavanja robe na drumskim graničnim prelazima, posebno prilikom izvoza ka Mađarskoj i Hrvatskoj. PKS je pokrenuo inicijative za unapređenje granične infrastrukture i kapaciteta graničnih službi, odnosno za povećanje broja carinskih službenika na graničnim prelazima. Uspostavljeno je 24-časovno radno vreme, sedam dana u nedelji, veterinarsko-sanitarne inspekcije na graničnim prelazima Srbije sa Mađarskom i Severnom Makedonijom. Nedostatak profesionalnih vozača će pokušati da se reši izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na inicijativu PKS, sa MUP je usaglašeno da će se prilikom izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima pristupiti brisanju dva stava člana 181, odnosno brisanja obaveznog posedovanja dozvole C kategorije u trajanju od dve godine kao uslov za sticanje D kategorije. U toku 2020. godine nastaviće se aktivnosti Privredne komore Srbije na poboljšanju uslova poslovanja rada Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda. U toku ove godine očekuje se usvajanje Zakona o zaštiti konkurencije, Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i rad na izmeni Zakona o radu.