FELJTON - GRANIČARI PODIŽU UZBUNU: Vlada Srbije je uredbama iz maja 1914. godine zabranila prenošenje oružja i municije preko Drine

Dr Mile Bjelajac

12. 08. 2021. u 18:00

NAČELNIK Okruga podrinskog, Tucaković, 22. maja/4. juna 1914. godine alarmirao Ministarstvo unutrašnjih dela zato što "ima dostavu da će oficiri koji su na službi pri graničnoj trupi... pokušati ovih dana, da preko naših ljudi u Bosni prebace u Bosnu izvesnu količinu bombi i oružja.

ФЕЉТОН - ГРАНИЧАРИ ПОДИЖУ УЗБУНУ: Влада Србије је уредбама из маја 1914. године забранила преношење оружја и муниције преко Дрине

Foto Arhiva

Meni nije poznato, da ima kakva odluka za ovaj rad i isti ću sprečiti, ako ne dobijem protivno naređenje". Ovaj izveštaj primljen je u Beogradu 6. juna (po novom kalendaru). Na istom dokumentu, 28. maja/12. juna, stoji sledeća instrukcija: "Načelstvu okruga Podrin. Šabac. Gospodine načelniče (Tucaković - prim. M. B.). U odgovoru na Vaše pismo od 22. ov. mes. poverljivo upućeno G. Ministru Un. Dela, a po predmetu bombi i oružja, određenih da se prebace u Bosnu, čast mi je izvestiti Vas, da, po naređenju G. Ministra Predsednika, sve slične slučajeve treba da sprečavate."

Dva dana posle ove instrukcije, 1/14. juna, načelnik Okruga podrinskog saopštio je: "U vezi mog poverljivog pisma od 22. prošlog meseca (4. juna po novom) juče (31. maj/13. jun - prim. M. B.) sam konstatovao da Rajko Stepanović, narednik granične trupe, pokušava da na Bujuklića-adi prebaci u Bosnu jedan kofer veoma težak za koji mi lica, kojima je davao da ga prebace i koja to nisu smela učiniti, tvrde, da su u njemu oružje i bombe. Rajko na moj poziv nije hteo predstaviti a oduzimanje ovog kofera nisam izvršio, jer mu je karaula na granici, te je bojazan da moj rad ne bi ostao u tajnosti. Tucaković."

NA OVOM dokumentu stoji napomena: "Strogo poverljivo Ovaj prepis za G. ministra predsednika i ministra inostranih dela (Pašića - prim. M. B.)."107 Sutradan, 2/15. juna, Stojan Protić prosledio je Nikoli Pašiću Tucakovićev referat od 1. juna, o problemu prebacivanja oružja i pokušaju njegovog sprečavanja. Međutim, za razliku od navedenog izveštaja, ne obimnijeg od jednog paragrafa, na kome je napomena da se pošalje Pašiću na uvid, u Protićevom dopisu postoji jedan veći dokument. Da li je Tucaković uporedo slao dva izveštaja? Dokument je dobijen iz Austrije juna 1975. godine. Uz to drugo pismo nema nikakvih podataka o tome kada je slato ili zaprimljeno. Dosta podseća na kompilaciju različitih izvora.

Dakle, u aktu Pov. br. 1095, Strogo pov. br. 69, od 2/15. juna 1914, stoji: "Načelnik okruga podrinskog aktom od 1. ovog meseca "Poverljivo" javlja mi sledeće: "Pismom mojim od 22. prošlog meseca izvestio sam Vas, da sam saznao, da će oficiri granične trupe u područnom mi reonu pokušati, da preko naših ljudi prebace u Bosnu izvesnu količinu oružja i bombi. Po tom izveštaju dobio sam od Vas šifrovano naređenje, a i od šefa konzularnog odeljenja Ministarstva inostranih dela poverljivo naređenje da se to spreči.

ŠTA SE DESILO 16. JUNA 1914. GODINE?

MINISTAR Stojan Protić obavestio je Pašića da je ponovo naredio da se "najenergičnije suzbija prenošenje oružja, municije i eksploziva na ovaj način". Pašić je na akt stavio napomenu: "Da se piše Min. Vojnom i spreči svaki takav rad jer je vrlo opasan po nas. NPP." Okružno načelstvo iz Šapca uputilo je komandantu V graničnog odseka i komandiru 4. granične čete (Šabac) upozorenje da je sprovedenom istragom utvrdilo da je do 16. juna (po novom kalendaru) ustanovljeno da su organi granične trupe, sa znanjem komandira, preko granice prebacivali eksploziv, oružje i municiju. Komandantu odseka izneto je mnogo detalja koji su istovetni sa pismom načelnika Tucakovića, koje je Stojan Protić uputio na uvid Pašiću. U obraćanju majoru Vuloviću, komandantu odseka, predstavnik civilnih vlasti je pripretio: "Saopštavajući vam prednje, preporučujem Vam, da odmah stanete na put ovom prenošenju iz Srbije u Bosnu, u protivnom, činiću vas lično odgovornim pred nadležnim gospodinom ministrom. Jezdić."

PREDUZEO sam sve mere radi sprečavanja, ali mi se promaklo, te je pre 8 dana, preko Rajka Stjepanovića, narednika pogranične trupe s naše strane, i Jevte Jeftića, iz Međaša, sa austrijske strane, u Bosnu prebačeno četiri revolvera i 400 metaka (ovoga nije bilo u prethodnom dokumentu - nap. M. B.). Juče sam saznao, da je donet u kolebu Milana Vračarića, iz Badovinaca, od strane Rajka Stepanovića, narednika, i Milana Aničića, iz Badovinaca, jedan ručni kofer, koji je bio vrlo težak, i u kome je, po iskazu Vračarića i Aničića, posigurno bilo smešteno oružje i bombe. Tada je narednik Stepanović pokazao Vračariću pismenu naredbu pešadiskog kapetana Prvanovića, komandira granične čete sa sedištem u Loznici, u kojoj je naređeno, da se ovaj kofer prebaci u Bosnu i odnese u Beljinu radi predaje Radu Malobabiću.

Da objasnim ko je Rade Malobabić. Kao sekretar načelstva i za vreme rata kao šef izveštajnog odseka u Ministarstvu vojnom, radeći na prikupljanju izveštaja, saznao sam, da je Rade naš izveštač za A.[stro]- Ugarsku. Dalje u radu saznao sam, da je taj isti austrijski izveštač za Srbiju, koji je posao primio, kao što on veli, jedino za to, da bi došao do većeg poverenja za prikupljanje podataka, koji su nam potrebni.

DAKLE, iz ovoga se vidi, da se sada Rade upotrebljuje na rasturanju oružja u Bosni. Ovaj kufer, po izveštaju koji sam dobio, trebalo je da bude prebačen na adi Brasine, pa kad se na tom pokušaju nije uspelo, onda je isti vozom do Prnjavora doneo jedan kapetan pešački i po njegovoj naredbi tu su došli narednik Rajko Stepanović i Milan Aničić, te su ga oni, kao što napred izložih, odneli u kolibu Vračarića.

Vračarić ovaj kufer nije smeo prebaciti u Bosnu i kad sam otišao njegovoj kolebi i pretres izvršio, kufer nije nađen, jer je po iskazu Vračarića isti odneo u svoju karaulu na Bujuklića adi Rajko Stepanović, finansiski narednik.

Pošto je karaula na samoj granici, nisam hteo tamo ići radi oduzimanja kufera za to što sam se bojao da ovako nekorektan rad naših pograničnih trupa ne bude otkriven i saznan u Bosni, već sam po naročitom čoveku poslao pismen akt Rajku Stepanoviću, naredniku, kojim sam tražio, da mi predstane, da bi od njega taj kufer oduzeo, koji je aktom primio k znanju i javio po tom čoveku, da neće doći.

GOSPODINE Ministre,

Kao što vidite iz prednjeg, od strane naših graničnih trupa vrši se prebacivanje oružja u Bosnu. O tome niste obavešteni ni Vi ni Gospodin Ministar inostranih dela. Ni ja kao okružni načelnik, što mi daje uverenja, da ovo čini neko na svoju ruku, bez znanja Kraljevske Vlade, koja nosi i koja će imati da snosi sve odgovornosti, ako se ovo bude saznalo i otkrilo.

Bojazan pak, da će se ovo otkriti, velika je, što se ovaj posao radi nesmotreno, sa više lica, javno u sred dana i bez ranijeg sporazuma i bez znanja policijske vlasti, te, u slučaju sprečavanja, može doći do konflikta, koga se ne bi trebalo plašiti, da samim tim konfliktom ne izbije na javnost uzrok njegov, koji za nas prema Austriji ne bi bio baš prijatan...

Molim Vas, gospodine ministre, za dejstvo, da se ovome stane na put, ili, ako se ovaj rad bude produžio, da se vrši jedino sa znanjem Vlade, u kom slučaju držim, da kao njen predstavnik treba da budem upoznat sa ovim radom, ako uživam poverenje Vaše i Vlade; u protivnom slučaju molim, da mi se protivno stavi do znanja, radi moga daljeg upravljanja..."

SUTRA: VOJVODA PUTNIK O ATENTATU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

VUČIĆ OBJAVIO VELIKU VEST:  Vaučeri za 200.000 lica za letovanje! Ove godine čak 15.000 dinara!