PROTIV grada Novog Sada, od početka godine pokrenuta su ukupno 1.734 parnična postupka, što je za 259 slučajeva manje nego lane. Tabak su presavijali i građani i pravna lica, ali u najvećem broju slučajeva, čak 580, tužbe se odnose na naknadu štete zbog ujeda pasa lutalica.

Predočavajući ove podatke, Lidija Jaramaz Lisica, gradski pravobranilac, dalje navodi da se 576 tužbi odnosi na naknadu štete zbog upada u rupu, u 172 slučaja se traži naknada štete zbog pada na ledu, a 44 tužbe su podnete zbog upada u šaht.

Na ime naknade štete, "ujedeni" traže od 90.000 do pola miliona dinara, koliko se navodi i u odštetnim zahtevima za upadanje u šaht, za upade u rupu potražuju od 90.000 dinara do nešto više od milion dinara, a zbog pada na led od 90.000 dinara do 459.000 dinara.

PROČITAJTE JOŠ - PRIJAVE ZBOG “UJEDA PASA”: Sami sebe povređivali pa su onda tužili grad

- Protiv ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad, a koje se finansiraju iz gradskog budžeta, tužbe se najčešće podnose protiv osnovnih škola radi naknade nematerijalne štete zbog povrede na času - navodi Lidija Jaramaz Lisica. - Zatim protiv Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" zbog naknade štete usled povrede u vrtiću, kao i zbog radnih sporova. Isplaćene sume za štetu se kreću u rasponu od 60.000 do 80.000 dinara.

Kada je reč o mirnom rešavanju sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, Komisiji su od početka godine do 20. novembra upućena 263 zahteva, a 621 se odnosi na odštetu usled pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu.

- Od ukupno zaprimljena 884 zahteva, a na osnovu mišljenja Komisije, zaključeno je 857 sporazuma o vansudskom poravnanju - predočava gradski pravobranilac. - Sa 27 oštećenih koji su podneli zahtev nije zaključen ovaj sporazum, jer dokumentacija koju su priložili ne ukazuje na to da je do povrede došlo na način kako su to opisali u zahtevu za mirno rešenje spora.


UZELI OD 50.000 DO 80.000 DINARA

PREMA izveštaju o radu Pravobranilaštva za 2018. godinu, Komisiji su u toj godini upućena 263 zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete zbog ujeda napuštenih životinja, a sporazum o vansudskom poravnanju je sklopljen u 251 slučaju. Primljena su i 443 zahteva onih koji su upali u rupu, šaht ili se okliznuli na snegu i ledu, a sklopljeno je 419 sporazuma. Visina isplaćene novčane naknade se kreće od 50.000 do 80.000 dinara.