DA bi se očuvalo dostojno mesto Zavoda za udžbenike, kao ustanove od posebnog nacionalnog značaja, trebalo bi doneti novi Zakon o udžbenicima koji bi bio sličan onome koji je važio od 1973. do 1993. godine.

Komentari (0)