BEOGRAD - Zaštitnik građana Saša Janković je danas saopštio da je utvrdio da je Visoki savet sudstva načinio propuste u postupku izbora sudija 2009. godine.

Janković je, povodom pritužbi više od 100 neizabranih sudija, utvrdio da se propusti sastoje u uskraćivanju mogućnosti kandidatima koji su prethodno vršili sudijsku funkciju, da se u toku postupka pred Visokim savetom izjasne o okolnostima koje opovrgavaju propisima utvrđenu oborivu pretpostavku da ispunjavaju kriterijume i merila za izbor.

Ombudsman je dodao da su uskraćeni sadržajno i konkretno obrazloženje neizabranim kandidatima o razlozima zbog kojih nisu izabrani, i pouka o pravnom leku kandidatima koji nisu izabrani.

Janković je naveo da su nepotpuno sprovedeni konačni akti nadležnog organa - poverenika za pristup informacijama od javnog značaja Rodoljuba Šabića.

Zaštitnik građana je kao propust istakao i odsustvo dovoljno delotvornih i smišljenih mera za postizanje srazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima na čijem području žive te manjine.

Ombudsman je Visokom savetu sudstva uputio preporuku u kojoj se navodi da bi uočeni propusti trebalo da budu otklonjeni saglasno pravnom poretku i u skladu s odlukama drugih nadležnih organa, posebno imajući u vidu odluke i stavove Ustavnog suda.

"U budućem radu, Visoki savet sudstva će se dosledno pridržavati načela dobre uprave, a posebno onih koje garantuju transparentnost rada i oblazloženost i utemeljenost odluka organa javne vlasti, te načela koja učenicima u postupku omogućavaju što delotvorniju zaštitu njihovih prava i legitimnih interesa, posebno u pogledu obaveštenosti o činjenicama koje služe kao osnova za odlučivanje i mogućenosti da se one ospore u toku postupka", naveo je Janković u preporuci.

Zaštitnik građana je u preporuci pozvao Visoki savet sudstva da bez odlaganja sprovede neizvršena rešenja Šabića i da poverenika obavesti o izvršenju rešenja.

"U postupcima koje vodi, Visoki savet sudstva će delotvorno primenjivati pozitivno-pravne garancije zaštite i ostvarivanja pojedinačnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i, po potrebi, razviti i primenjivati sopstvene postupke i procedure koji obezbeđuju ostvarivanje svrhe ustavnih garancija manjinskih prava u praksi", precizirao je Janković.