Kadići

FELJTON - TODOR JE KAO DEČAK  PREŽIVEO UJED ZMIJE: Todor je ostao na slu­žbi na Ce­ti­nju i na­kon NJe­go­še­ve smr­ti, po do­la­sku knja­

FELJTON - TODOR JE KAO DEČAK PREŽIVEO UJED ZMIJE: Todor je ostao na slu­žbi na Ce­ti­nju i na­kon NJe­go­še­ve smr­ti, po do­la­sku knja­

ŽENA se po­ra­đa­la u ne­ka­kvoj sta­ji po­red ku­će, kaže dalje ova legenda. Po­ma­ga­la joj ne­ka­ kom­ši­ni­ca, ili ro­đa­ka, , ali je ka­lu­đer, mi­mo ta­da­šnjih obi­ča­ja na­re­dio da že­nu do­ve­du u ku­ću, da na­lo­že do­bru va­tru i pro­stru joj da se po­ro­di tu po­red og­nja. Nije bi­lo po­go­vo­ra – sve je urađeno ka­ko je ka­lu­đer na­re­dio.

17. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - TODOR KADIĆ IZMEĐU ISTINE, MITA I LEGENDE: Legende govore da su Kadići u svoje vreme bili najjače bratstvo u plemenu

FELJTON - TODOR KADIĆ IZMEĐU ISTINE, MITA I LEGENDE: Legende govore da su Kadići u svoje vreme bili najjače bratstvo u plemenu

KO JE, u stvari, bio Todor Kadić i kako se na samom kraju jula mjeseca 1860. godine našao na kotorskoj rivi s kuburom iz koje će ispaliti smrtonosni hitac u tadašnjeg gospodara Crne Gore i prvog njenog svjetovnog vladara Danila Stankovog Petrovića, još uvijek ,i pored brojnih tekstova i istorijskih rasprava na ovu temu, nije razjašnjeno.

16. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - TODORA KADIĆA POČINJE DA SE PRIPREMA ZA OSVETU: Knjaz Danilo je često voeo  da nagađa  ko su bolji -  Srbijanci ili Crnogorci

FELJTON - TODORA KADIĆA POČINJE DA SE PRIPREMA ZA OSVETU: Knjaz Danilo je često voeo da nagađa ko su bolji - Srbijanci ili Crnogorci

KNjAZ Da­ni­lo ni­je tr­pio ni­ko­ga ko bi mu mo­gao ugro­zi­ti sa­mo­vla­šće, a po­seb­no je bio ki­van ple­men­skim star­je­ši­na­ma, voj­vo­da­ma, ka­pe­ta­ni­ma i dru­gim gla­va­ri­ma ko­ji­ma je obeća­vao grom i pa­kao, is­tre­blje­nje, uko­li­ko do­zna da se bo­ga­te i gu­le ko­žu pot­či­nje­ni­ma i na­ro­du.

14. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - KRVAVI ZLOČINI PO DANILOVOM ZAKONU: Po predanju sve one koji su okrvavili ruke u Kučima Bog je kaznio oduzimanjem poroda

FELJTON - KRVAVI ZLOČINI PO DANILOVOM ZAKONU: Po predanju sve one koji su okrvavili ruke u Kučima Bog je kaznio oduzimanjem poroda

I SAMI zlo­čin­ci, a ne sa­mo na­rod, na­bra­ja­ju šta je ko či­nio i što do­če­ku­je. Pop Jo­vo Vojvo­dić iz Glu­vo­ga Do­la go­vo­ra­še: „Ne­će od na­še ku­će tra­ga osta­jat, za­što je moj brat pop Mi­ja­i­lo naj­pr­vi po­čeo klat đe­cu u ko­li­jev­ke, pa sad ne­ma nje­ga ni od nje­ga ni­ko­ga, no mu je pu­sta ku­ća za­tvo­re­na.

11. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - NAROD DOBROTVORE I ZLOTVORE NE ZABORAVLJA: U Pohari Kuča 1856. godine Đuro Kusovac pokazao je bezdušnost prema slabima

FELJTON - NAROD DOBROTVORE I ZLOTVORE NE ZABORAVLJA: U Pohari Kuča 1856. godine Đuro Kusovac pokazao je bezdušnost prema slabima

MARKO Mi­lja­nov op­šir­no pi­še i o onima koji se ni­je­su po­ni­je­li kao voj­vo­da lje­šan­ski i ni­je­su po­slu­ša­li zlo­tvor­ske na­red­be voj­vo­de Mir­ka: „Gor­nja voj­ska ko­jom su za­po­vi­je­da­li No­vi­ca Ce­ro­vić, Mi­li­sav Mi­šnić, ko­man­dir mo­rač­ki, i Pa­vić Đi­ka­nov, ka­pe­tan ro­vač­ki, ni­đe za so­bom tra­ga od zlo­čin­stva ni­je osta­vi­la.

10. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - KUČI PLAĆAJU KRVAVI DANAK KNJAZU DANILU: Danilo je hteo da od Kuča stvori tvrdu krajinu i pouzdanu branu prema Turcima

FELJTON - KUČI PLAĆAJU KRVAVI DANAK KNJAZU DANILU: Danilo je hteo da od Kuča stvori tvrdu krajinu i pouzdanu branu prema Turcima

NEZADOVOLjSTVO vladavinom knjaza Danila koje je tinjalo u narodu, prije svega u crnogorskim brdima, katkad podjarivano i uticajima sa strane, a u prom redu golemim nevoljama koje su na samom početku njegove vladavine donijeli dvogodišnje vojevanje sa Turcima , a potom i nezapamćena glad tokom 1854. i 1855. godine, poslije Pipera i Bjelopavlića, kulminiralo je u Kučima.

09. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - KNJAZ NIKOLA JE PAMTIO UBISTVO STRICA DANILA: Knjaz Nikola je govorio - Vi ste Boškovići rivci za smrt  mog strica - platićete mi to

FELJTON - KNJAZ NIKOLA JE PAMTIO UBISTVO STRICA DANILA: Knjaz Nikola je govorio - "Vi ste Boškovići rivci za smrt mog strica - platićete mi to

KNjAZ, odnosno kralj Nikola, nikada nije mogao da prikrije svoju pizmu i otvorenu netrpeljivosti mržnju prema Bjelopavlićima, prvenstveno, naravno, prema Kadićima i Boškovićima o čemu govori i jedna anegdota koju su u svom istorijsko – socijalnom romanu »Na Prelomu« zabilježili Mićun Pavićević i dr Mato Hanžeković-Gabrijel.

08. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - KNJAŽEV UDAR NA PIPER OPOMENA : Danilo je od pr­vog da­na svoje vla­da­vi­ne na oku po­seb­no dr­žao Bje­lo­pa­vli­će i Kuče

FELJTON - KNJAŽEV UDAR NA PIPER OPOMENA : Danilo je od pr­vog da­na svoje vla­da­vi­ne na oku po­seb­no dr­žao Bje­lo­pa­vli­će i Kuče

POVJEŠANIM si­no­vi­ma Stevana Điknina ni­ko se za pet­na­est da­na ni­je smio pri­ma­ći sem nji­ho­ve oja­đe­ne maj­ke ko­ja je sva­ko­ga da­na do­la­zi­la iz se­la La­ća, uda­lje­nog oko sat i po ho­da, da bra­ni mr­tve si­no­ve od mu­va, a bi­lo je, ka­žu pravo ljet­nje vrijeme. Do­šla bi, pričalo se kasnije, po­klo­ni­la im se i sva­ki put po­no­vi­la: „Go­šo, Ti­o­do­re, oka­me­ni­te se…!“

03. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - PRVI SUKOB KADIĆA SA KUĆOM PETROVIĆA: Skidanja turskog topa sa spuške tvrđave izazvao je sukob kome će pripasti slava

FELJTON - PRVI SUKOB KADIĆA SA KUĆOM PETROVIĆA: Skidanja turskog topa sa spuške tvrđave izazvao je sukob kome će pripasti slava

NEMA podataka da li se neko od Kadića nalazio u perjaničkoj službi kod mladog Njegoša, mada neki izvori navode da se upravo Todor Kadić u to vrijeme školovao na Cetinju, ali se zna da je bjelopavlićka četa, zahvaljujući hrabrosti dva brata Kadića, pod okriljem noći ugrabila dobro čuvani turski top sa spuške tvrđave.

01. 11. 2023. u 18:00

FELJTON - NJEGOŠ POSVEĆUJE PESMU HRABRIM BJELOPAVLIĆAMA:  Po mnogim istorisjim izvorima izraz Bovan jeslužio kod starih Srba za oznaku idola

FELJTON - NJEGOŠ POSVEĆUJE PESMU HRABRIM BJELOPAVLIĆAMA: Po mnogim istorisjim izvorima izraz Bovan je"služio kod starih Srba za oznaku idola

NEMA potpunih i sačuvanih podataka ni o tome kada je prvi put ovdje započelo da se gradi naselje. Petar Šobajić u svojoj knjizi „Bjelopavlići i Pješivci“ (objavljena prvi put u Beogradu 1920.godine) navodi da je selo gdje su živjeli Kadići „ostatak iz predhrišćanskog doba“ i dodaje , pozivajući se na K. Jirčeka, da je izraz Bovan „služio kod starih Srba za oznaku idola“.

31. 10. 2023. u 18:00

FELJTON - ANATEMA CRNOGORSKOG SENATA NA SVE KADIĆE: Knjaz Nikola,  Danilov naslednik, svog prethodnika poredio je sa Karađorđem

FELJTON - ANATEMA CRNOGORSKOG SENATA NA SVE KADIĆE: Knjaz Nikola, Danilov naslednik, svog prethodnika poredio je sa Karađorđem

PO MIŠLjENjU mnogih istoričara pre­ra­na smrt knjaza Danila je pre­gre­bla da ostva­ri do kra­ja svo­je za­mi­sli, ali da je i po ono­me što je u na­sle­đe osta­vio svo­me si­nov­cu Ni­ko­li, obez­bi­je­dio značajno mje­sto u cr­no­gor­skoj isto­ri­ji , pa stoga i kao dr­žav­nikza­slu­žu­je pošto­va­nje.

30. 10. 2023. u 18:00