Ta­dić je­di­ni ma­še cr­ve­nim

M. BA­BO­VIĆ

02. 07. 2006. u 19:14

"Pac­ke" še­fa dr­ža­ve Vla­di zbog sa­rad­nje sa SPS ne bri­nu ni so­ci­ja­li­ste ni vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju. Ivi­ca Da­čić (SPS): Ta­di­ću bi bi­lo bo­lje da se ba­vi Na­se­rom Ori­ćem. Mi­loš Ali­gru­dić (DSS): Uvek nam spo­či­ta­va­ju sa­rad­nju sa SP

BE­O­GRAD - Pred­sed­nik DS i pr­vi čo­vek Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić po­no­vo je u su­bo­tu "pec­nuo" Vla­du, zbog sa­rad­nje sa SPS. Iako je sed­ni­ca GO u Lo­zo­vi­ku bi­la po­sve­će­na agrar­nim te­ma­ma, li­der de­mo­kra­ta ni­je za­bo­ra­vio bu­dvan­ski aten­tat na Vu­ka Dra­ško­vi­ća i ubi­stvo Iva­na Stam­bo­li­ća, pod­se­tiv­ši vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju da su u ovim zlo­či­ni­ma "pr­sti" po­koj­nog Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća. I DSS i so­ci­ja­li­sti slo­žni su, pak, da je u pi­ta­nju po­li­tič­ki dri­bling še­fa dr­ža­ve.
Ta­dić je svo­jim stra­nač­kim ko­le­ga­ma sa­op­štio da oče­ku­je "me­re" nad­le­žnih pre­ma po­je­din­ci­ma i stran­ka­ma ko­je su bi­le na vla­sti u vre­me po­me­nu­tih zlo­či­na. Li­der DS ti­me je, bez sum­nje, od­škri­nuo vra­ta ide­ji da se i so­ci­ja­li­sti­ma, po­put SRS, da "cr­ve­ni kar­ton". U nje­go­voj stran­ci ka­žu, me­đu­tim, da ne­će po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­vu za za­bra­nu ra­da SPS.
Iz­ja­ve vo­đe de­mo­kra­ta ni­je mno­go uzru­ja­la SPS. Na Stu­dent­skom tr­gu su ube­đe­ni da se "iza br­da va­lja" bo­ja­zan da će ova par­ti­ja i da­lje ima­ti zna­čaj­nu ulo­gu na po­li­tič­koj sce­ni. Pred­sed­nik GO so­ci­ja­li­sta Ivi­ca Da­čić ve­ru­je, me­đu­tim, "da oči­to po­sto­je sna­ge ko­je mi­sle da 5. ok­to­bar ni­je za­vr­šen i da nas tre­ba za­bra­ni­ti".
- Ta­di­ću bi bi­lo bo­lje da se ba­vi Na­se­rom Ori­ćem, jer se po­klo­nio mu­sli­man­skim žr­tva­ma i iz­vi­nja­vao u ime Sr­bi­je - ka­že Da­čić za "No­vo­sti". - De­mo­kra­ta­ma je bo­lje da ću­te. Ka­da oni ni­su za­bra­nje­ni po­sle 2003. go­di­ne, on­da ne tre­ba da se uki­da ni jed­na dru­ga stran­ka. Uvo­di­li su van­red­no sta­nje, se­ja­li strah, hap­si­li lju­de, gla­sa­li iz Bo­dru­ma, za­šta, ta­ko­đe, po­sto­je pre­su­de. Osim to­ga, oči­gled­no je da su bi­li i u spre­zi sa kri­mi­nal­nim gru­pa­ma ko­je su ubi­le Đin­đi­ća.
Da­čić je ube­đen i da pre­su­de za aten­tat u Bu­dvi i ubi­stvo Iva­na Stam­bo­li­ća ne na­no­se šte­tu SPS.
- To je sa­mo na­sta­vak kam­pa­nje, jer ni jed­nom na­šem čla­nu, pa ni Mi­lo­še­vi­ću za to ni­je su­đe­no - ka­te­go­ri­čan je on.
Ta­di­će­ve pro­ziv­ke zbog part­ner­stva sa SPS ne do­ti­ču Mi­lo­ša Ali­gru­di­ća. Šef Ko­štu­ni­či­nih par­la­men­ta­ra­ca ka­že "da su to po­li­tič­ke iz­ja­ve čo­ve­ka ko­ji ni­je prav­nik".
- Ne se­ki­ram se zbog Ta­di­ća, jer je on vi­še li­der stran­ke, ne­go pred­sed­nik dr­ža­ve - ču­li smo od Ali­gru­di­ća. - Simp­to­ma­tič­no je što nam uvek spo­či­ta­va­ju sa­rad­nju sa SPS, ka­da ne­ma­ju šta da nam pri­go­vo­re. A oni ne bi mo­gli da ura­de ni po­la od ono­ga ko­li­ko smo mi po­sti­gli u re­for­ma­ma.
Pr­vi par­la­men­ta­rac DSS ža­li što Mi­lo­še­vi­ću ni­je su­đe­no za po­me­nu­te zlo­či­ne. On, ipak, do­da­je:
- Ne mo­že se iz­vo­di­ti za­klju­čak o ne­po­dob­no­sti ce­le par­ti­je na osno­vu even­tu­al­ne kri­vi­ce po­je­din­ca - na­po­mi­nje Ali­gru­dić. - Dru­ga­či­je je ako bi, re­ci­mo, svi čla­no­vi stran­ke re­kli da se sla­žu sa zlo­či­nom i da bi to po­no­vi­li. On­da se do­vo­di u pi­ta­nje de­lo­va­nje stran­ke. Uosta­lom, u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma, ako pro­ce­ne da ima po­tre­be, re­a­gu­ju Jav­ni tu­ži­lac i Ustav­ni sud.
Pot­pred­sed­nik SPO Sr­đan Sreć­ko­vić tvr­di da je od­ri­ca­nje od Mi­lo­še­vi­ća "mi­ni­mum ko­ji SPS du­gu­je na­ro­du".
- Mo­ra­ju ja­sno da se od­rek­nu po­li­ti­ke ko­ja je ra­di oču­va­nja ne­de­mo­krat­skog po­ret­ka pri­be­ga­va­la po­li­tič­kim ubi­stvi­ma - na­po­mi­nje Sreć­ko­vić. - Stran­ke biv­šeg re­ži­ma su ve­li­ka opa­snost, za bu­duć­nost ze­mlje, ali mi ni­smo za to da im se za­bra­ni rad. Za­la­že­mo se, me­đu­tim, da jav­nost, me­di­ji i stran­ke stal­no pod­se­ća­ju na­rod na pe­ri­od zla za vre­me vla­da­vi­ne SPS i ra­di­ka­la.

NE­MA PE­TI­CI­JE
PORT­PA­ROL DS Đor­đe To­do­ro­vić po­tvr­dio nam je u nedelju da ova stran­ka ne­će po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­vu za za­bra­nu ra­da SPS. On je, me­đu­tim, is­ta­kao da je ve­o­ma va­žno da is­tra­žni i pra­vo­sud­ni or­ga­ni utvr­de od­go­vor­nost ne­kih lju­di iz pe­ri­o­da Mi­lo­še­vi­će­ve vla­da­vi­ne.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (10)

ljuba

02.07.2006. 19:50

Boris Tadic i Srdjan Sreckovic su najvece zlo ovog naroda treba ih pod hitno uhapsiti i preispitati ko je naredio da se ubije Stambolic kome je Stambolic smetao.Gledao sam nedavno ZAMKU na tv koji je jedna osoba rekla kako je DJINDJIC bio pametan pa je podmetnuo Kostunicu za predsednika da bih ga kasnije odmah smenili , I kaze vidite i toga se treba setiti da tako nesto ucinis , pa se pitam ko je ubio Stambolica DSa ili milosevic , vidite da je bio ziv Stambolic DJINDJIC se nebi mogao poigrati tako kao sa Kostunicom pa sta ostaje sledece ubiti Stambolica prepisati Milosevicu i ocepati se vlasti koju podrzava SAD i evropa ,I zato kazem da tadic vredja SPS i 5 miliona ljudi koji su glasali za SPS . LJUBA

pera

02.07.2006. 21:32

Kada je onaj monstrum od "bravara " na vlast postavio opet ,bravarevu izmisljotinu GENERAL i to drug Ljubicic, taj isti kome smo se divili jer je jedini srbin u to vreme bio tako "visoko", Tudjman je inace bio najmljadji GENERAL koji se doskolovavo u Londonu, Kao i taj sada sto je na vlasti, po tudjmanu sprema nam se ponovo pokolj. Ali kada je taj GENERAL POSTAO JOS I PREDSEDNIK SRBIJE, obican covek se u cudu krstio nemogavsi da veruje svojim usima sta taj" GENERAL PRICA , krstio se narod , jer srbima je bilo zabranjeno praktikovanje vere, ali to je bilo spontano. Sizofrenicar posle nije bio mnogo bolji ali mediji su ga prikazivali kao " GENIJA" , koji je slusao brata opet velikog AMBASADORA , da moze da zarati sa tom SILOM , koja je trazila samo sansu bilo gde da malo vidi krv, i mi smo se namestili a sizofrenicar u medjuvremenu ubijao sve sto drugacije misli a narocito srbe kada su ga cuvali ORICI , ULEMENCI , GOTOVINE , koji su se proslavili i danas se pise o njima pa su za mnoge i heroji, sve je to proizvod bravara i secerka. A za Srbiju trebalo bi i spmenutio, SANU te genijalce koji su kao i nekad Francuska akademija nauka po Volteru dokazali da je :" ovca crvena jer je A+B-C= D. Sta onda da ocerkujemo od toga Tadica , ne treba se cuditi, covek ni manje ni vise kritikuje svog premijera kao i onaj Labus , samo da ostvari sada jedini u evropi "APARHEJD", gde ce pozvati svoje prijatelje MESICA?CEKUA ORICA ULEMNEKA Sa pocasnim Gostom TONIJEM I BILOM , A SOLANA, pa ASDAUN, KOzarev da bude i koji Rus da ne kazu samo eto misle Srbi da smo protiv njih. Nazdravlje zverskoj zabavi

Branka Nicija

02.07.2006. 22:42

Tadic sebi svasta dozvoljava jer nije Srbin, ne poznaje Srbe i ne zna gde je granica koju sa Srbima ne treba prelaziti. Ako mu se ne dopadamo, slobodan je da ide gde god hoce.

SRBIN -BEC

02.07.2006. 22:57

E pa vi bi nepismena gospodo ili bolje drugovi zeleli da se sile mracne proslosti vrate na vlast pa da Srbija ponovo luta u tom slepilu i mraku do svog konacnog unistenja, e nece moci pa taman da vam se povampiri onaj zlikovac sto ste ga zakopali pod sljivu ili kajsiju u dvoriste u Pozarevcu. Ne mozete vi drugovi protiv celog sveta, zapita li se iko kako to da smo mi samo najpametniji a svi drugi u svetu ludi. Pa ja mislim da je ipak obrnuto, konacno su posle 5 oktobra dosle snage na vlast koje priznaje ceo svet, a to dokazuje i cinjenica da predsednici i ministri ove drzave putuju po celom svetu i da ih kao zvanicne delegacije priznaje ceo svet, nama to treba, a ne da kao vasi ministri i predsednici putuju samo u Kinu i Mijanmaru i Mozambik. A sto se tice ubistava i zlocina koje je pocinila SPS I SRS tu nema sta puno da se dokazuje kad je sve jasno kao dan. Tiranin i zlikovac Milosevic je pokusao da ubije Vuka zbog toga sto je na inicijativu Vuka i SPO-a osnovan DOS i sto je bio predlog da nosilac liste DOS-a bude pokojni Ivan Stamolic u to vreme jedini koji je sto po sto rusio Milosevica, kada je to Stambolic prihvatio , tada je sebi potpisao smrtnu presudu. Setimo se samo redosleda dogadjaja i sve ce biti jasno, i onda dolazi do ne slganja unutar DOS-a i Vuk i SPO izlaze iz DOS-a zbog toga sto ne zeli da Legija i zlikovci koji su hteli da ga ubiju i koji su poubijali sve politicke protivnike po srbiji, dovedu DOS na vlast nego trazi da se zlikovcima odmah sudi sto jedan deo DOS-a tj agenata UDB-e instaliran u DOS-u to ne dozvoljava . Tu katastrofalnu gresku placa glavom pokojni premijer Djindjic.A drugovi iz SPS ako su casnih namera neke izadju u javnost sa izvinjenjem citavoj naciji i neka se poklone senima pobijenih, i neka osude pogubnu politiku ciji je idejni tvorac i vodja zne se , bio njihov predsednik, ako su cisti neka ga se sad odreknu.U protivnom sve ih treba pohapsiti i u zatvore strpati , sve do jednoga.

duska

03.07.2006. 04:34

Sudjenje Milosevicu je pocelo da budi narod Srbije a smrt otreznila, oslobadjanje Orlica ce dovesti narod Srbije na pravo mesto. Tadic kao psiholig jedno je dobro naucio kako ce da manipulise narodnim masama i nema nista drugo da ponudi narodu osim praznih frzaza i ideja.Zavrsetkom svoje politicke karijere otvorice kliniku za lecenje poremecenih koji su pratili njegovu partiju. Nadam se da nece imati puno pacijenata i da narodu je dosta Marksovih Engelsovih Lenjinovih Titivih ideja jer svi ovi imali su jedno zajednicko - poreklo i radili su za svoj narod ne slovenski.

Shuki

03.07.2006. 07:16

Da li je samo puka slucajnost sto su ljudi koji podrzavaju SPS i brane lik i delo bivseg im predsednika nepismeni? Mislim da nije. Ovo sto se (ne)moze procitati u njihovim komentarima uvreda je za zdrav razum. Oni i dalje motaju u svojim praznjikavim glavama neke svoje konstrukcije, neku svoju istoriju i cinjenice, i sto je najbolje, tvrde da ih ima pet miliona. Ucesce SPS u Vladi ove napacene zemlje, makar i ovako uvijeno u formu podrske, je samo pokazatelj da krupnim koracima grabimo nazad, u najmracniji period nase istorije. Svako ko ima snage da to javno kaze, za ove nakaze nije Srbin i treba da se skloni ili, kako oni to vise vole, da se ukloni. I sve to ne bi bilo tako strasno da nemaju nedvosmislenu podrsku Kostunice i frikova oko njega. Milosevic je bio veliko zlo, Kostunica je jos vece!

Bata iz Banata

03.07.2006. 09:31

Nece Boris nista da iradi protiv Kostunice i njegovih saradnika. Svi su oni deo iste matrice koju vode neki akademici, neki popovi zajedno sa nekim politicarima. Svi oni su srpski narod doveli na ivicu propasti svojim ne razumevanjem sveta u kome zive. Vreme je da se svi oni sklone iz javnog zivota i ustupe mesto mladjim i prosvecenijim ljudima.

KOndor

03.07.2006. 19:26

Milosevic je branio Srbiju i narode koji zive u Srbiji a ove tako zvane demokrate predace svoju zemlju u ralje najvecih srbomrzaca i dr.naroda koji zive u Srbiji .Da je ta Evropa zeljela dobro narodima u Srbiji ne bacala bombe i rakete ,bilo je mnogo drugih nacina da se smeni MIlosevicev rezim a ne bombe . Zasto se Srbija danas ucenjuje i to ce gospodo demokrate da traje beskonacno ,jer i ove presude u Hagu su isto ucena celom srpskom narodu ,a i dr. narodima koji zive na tlu gdje su srpske zemlje Koji je danas evropski narod najvise raseljen po celom svetu ,demokrate treba dobro da razmislite mozda ce te i vi danas sutra traziti neku zemlju da vas primi ,ako ne vi ali vasi potomci sto posto jedino ako se nesto promeni pa da narodi koji zive u Srbiji odlucuju o svojoj sudbini . SA VEROM U BOGA I PRAVDU.

SS

03.07.2006. 20:25

Srbija je premala zemlja i sa previše problema(neću da budem grublji)da bi mogla podneti ovoliko svađe i nepotrebnog gubljenja energije od strane odgovornih po svim linijama,Volio bih iskreno da narod kazni na izborima svakog pojedinca i svaku partiju koja nije dorasla ovim vremenima i koja nema minimum osjećaja za zajedničko opće ljudsko dobro. Valjda već svako vidi ,ako ima dostojanstva i malo patriotizma u sebi da se poštuje međusobno,da postoji kultura dijaloga,dobra volja da se međusobno pomogne u rešavanju gomile problema.Nadam se da če ljudi prepoznati i nagraditi takve pojedince i partije i na takav način promovisati normalne ljudske vrednosti.Osobno nisam član nikakve partije i ne zastupam nijednu i za moj ukus trebali bi biti manje isključive a i svi ostali(novinari,plačenici izvana i uznutra i sl.) .Treba imati samo na umu u ovim vremenima interes Srbije jer je takva igra , a sutra će biti već drugo.Puno sreće!

Slobodan

03.07.2006. 20:53

Kako se to samo prica o ubistvima. Nista akcija, hapsenja...pocinjem da se osecam k`o saucesnik....