Od stal­nog do­pi­sni­ka - Sko­plje
Na ula­zu u za­šti­će­no pod­ruč­je sta­rog grad­skog je­zgra u Sko­plju, 28. no­vem­bra, na Dan al­ban­ske za­sta­ve, sve­ča­no će bi­ti ot­kri­ven spo­me­nik Sken­der­be­gu, sa­mo­u­ve­re­no je na­ja­vio "nad­le­žni" gra­do­na­čel­nik op­šti­ne "Ča­ir" Izet Me­dži­ti, ba­ga­te­li­šu­ći upo­zo­re­nja cen­tral­nih dr­žav­nih vla­sti da od­lu­ku o to­me ne mo­že do­no­si­ti lo­kal­na sa­mo­u­pra­va.
Me­dži­ti je, uve­ren da će i glav­ni grad Ma­ke­do­ni­je, "po­put svet­skih me­tro­po­la, Ri­ma, Pa­ri­za, Nju­jor­ka", od­no­sno, "Ti­ra­ne i Pri­šti­ne, ko­nač­no do­bi­ti spo­me­nik - Sken­der­be­gu".
- U jav­no­sti je ne­po­treb­no či­tav slu­čaj is­po­li­ti­zo­van iako je svi­ma ko­ji to tre­ba da zna­ju, vi­še ne­go ja­sno da je nad­le­žnost za po­di­za­nje ovog spo­me­ni­ka, u ru­ka­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Da­kle, o po­di­za­nju spo­me­ni­ka od­lu­ču­je­mo - mi - iz­ja­vio je Me­dži­ti.

BES­PRAV­NA GRAD­NjA
IZ MA­KE­DON­SKOG Mi­ni­star­stva kul­tu­re, pri­zna­ju da još uvek ne­ma­ju stav o ovom slu­ča­ju. Iz tog re­so­ra uka­zu­ju da se spo­me­nik uve­li­ko pri­pre­ma na pla­tou ula­znog de­la "sta­re čar­ši­je", pod­no tvr­đa­ve Ka­le, na le­voj oba­li Var­da­ra.
Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va op­šti­ne "Ča­ir" je, ka­žu, u vi­še na­vra­ta opo­mi­nja­na da ne po­di­že spo­me­nik bez od­go­va­ra­ju­će od­lu­ke na vi­šem ni­vou, jer će obje­kat bi­ti tre­ti­ran kao - bes­prav­na grad­nja.
Di­rek­tor Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nog na­sle­đa ar­he­o­log Pa­sko Ku­zman ka­že da se gra­do­na­čel­nik "Ča­i­ra" ne oba­zi­re na pra­vi­la i pri­med­be. "On ima ne­ku svo­ju dr­ža­vu, svo­je za­ko­ne i pra­vi­la. On te­ra inat sa dr­ža­vom" - ka­že Ku­zman.
U iš­če­ki­va­nju "ne­mi­nov­nih kon­sul­ta­ci­ja svih uklju­če­nih stra­na", zbog, ka­ko is­ti­ču u ma­ke­don­skom mi­ni­star­stvu kul­tu­re, "opa­sno­sti od na­ci­o­nal­nih i dru­gih ten­zi­ja", Me­dži­ti uve­li­ko na­ja­vlju­je da će na sve­ča­no­sti, 28. no­vem­bra, "po pla­nu", ipak bi­ti ot­kri­ven mo­nu­ment Sken­der­be­gu, či­ji je autor, va­jar iz Al­ba­ni­je - To­ma Ta­ma­oi Da­mo.