VATIKAN BIO UPOZNAT I SA ZLODELIMA USTAŠA U NDH: Sveštenici, bliski Papi Franji, o novootkrivenim dokumentima

J. Kerbler - Od stalnog dopisnika - ZAGREB

18. 09. 2023. u 12:47

PAPA Pije XII morao je da zna za monstruozne zločine nad Srbima u ustaškoj tvorevini - Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

ВАТИКАН БИО УПОЗНАТ И СА ЗЛОДЕЛИМА УСТАША У НДХ: Свештеници, блиски Папи Фрањи, о новооткривеним документима

Poglavar Rimokatoličke crkve za vreme Drugog svetskog rata, Foto AP

Poglavar Ri­mokatoličke crkve za vreme Drugog svetskog rata, baš kao što je, kako je upravo obelo­danjeno, bio upoznat sa nacističkim zločini­ma i Holokaustom nad Jevrejima, sigurno je bio informisan i o zlodelima na celoj te­ritoriji NDH!

Ovo, u ekskluzivnom razgovoru za "Novo­sti", tvrde sveštenici bliski sadašnjem papi Franji koji, kako navo­de, "i sami očekuju još mnoga otkrića iz vati­kanskih arhiva".

- Ništa nije is­ključeno, jer su i sve­štenici koji su bili protivnici Hitlera i marionetskog režima Ante Pavelića redovno obaveštavali Vatikan šta se događa.

Alojzije Stepinac, Foto Arhi Vojvodine

Činjenica je da je kardinal Alojzije Stepinac među prvim pozdravio dola­zak ustaša na vlast, a papa Pije XII ga u janu­aru 1942. imenovao za vojnog vikara hrvatske vojske čiji je prvi zada­tak bio - očistiti teri­toriju NDH od Jevreja i Srba - kaže za naš list visokorangirani sve­štenik u Vatikanu.

Naš sagovornik, do­bar poznavalac istori­je i sadašnjih okolno­sti u Katoličkoj crkvi, naglašava da je Stepi­nac o svemu što se do­gađa u NDH sve dobro znao, pa se, kako ukazu­je, može pretpostaviti i da je redovno o tome obaveštavao Sve­tu stolicu i papu:

- Doku­menti će otkriti da li je papu informisao o počinjenim zločinima ustaša za koje je si­gurno znao, baš kao što je znao i o pokrštavanju srpskog ži­vlja, o čemu je bez sumnje bio informisan i Pije XII.

Ustaše likovale i nad masakriranim Srbima u Bjelovaru, Foto Arhi Vojvodine

Dokumenti iz arhiva Zagrebačke nadbiskupije koji su nedavno ugledali svetlost dana svedoče i da je Stepi­nac pisao "da svešte­nici izađu u susret pravoslavnim Srbima ako žele da pređu na katoličku ve­ru i da će se, kada prođe ovo vreme ludila i di­vljaštva znati ko je koje vere".

- Može se pretposta­viti da je baš o tom vremenu ludila i di­vljaštva, što uključuje mnogobrojne ustaške zločine koji vode i do Jasenovca, Stepinac pisao Vatikanu - uve­ren je naš sagovornik.

- Uostalom, papa Pije XII, najkontroverzniji rimski biskup u pro­šlom veku, Hitlerov papa, tvrdi antiko­munista, proglasio je Stepinca kardinalom. Svako ko imalo pozna­je kako funkcioniše Sveta stolica kroz ve­kove zna da je upravo papa najobavešteniji unutar vatikanskih zi­dova.

Foto AP

Znaju mnogo više nego što mislimo

PIJE XII ili Eugenio Pačeli sigurno je jedna od najvećih enigmi u isto­riji moderne katoličke Crkve, ali sve je bliži trenutak kada će se definitivno potvrditi činjenica da je sve znao.

- Sam papa Franja, sigurno, mnogo više zna nego što mi možemo i da pretpostavimo, pa tako i o vezi Pija i Stepinca i vrha crkve u Hrvatskoj u rat­nim godinama, ali i u vreme kada su se ustaše nakon poraza Hitlera dale u bek­stvo uz pomoć nekih u Vatikanu.

SS krematorijumi

OTKRIĆA iz Vatikanskog arhiva, čije je delove minulog vikenda preneo italijanski "Korijere dela sera" jasno ukazuju da je papa Pije XII znao za zločine u nacističkim logorima. Navode se i delovi pisma iz decembra 1942. u kome nemački jezuitski sveštenik Lotar Kenig piše papinom privatnom sekretaru Nemcu Robertu Liberu i informiše ga o SS krematorijumu u koncentracionim logorima Belzek i Aušvic i zločinima nacista koji su tamo ubijali i spaljivali ljude.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (7)

SAČUVAJ TAJNU, LJUBAVI MOJA Tragična priča o misterioznom kraju pevača čiju je pesmu Prija obradila