KORAK PO KORAK: Kako ostvariti pravo na invalidska primanja po gubitku radne sposobnosti

V.N.

25. 09. 2020. u 15:05

INVALIDSKA penzija može da se ostvari kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti i to u slučajevima ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalna bolest, bez obzira na dužinu penzijskog staža, kao i ako je ona posledica bolesti ili povrede van rada.

КОРАК ПО КОРАК: Како остварити право на инвалидска примања по губитку радне способности

Foto Depositphotos

KORAK 1

Zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju podnosi se nadležnoj filijali po mestu prebivališta. Dokumentaciju čine specijalistički nalazi, otpusne liste i slično, zatim lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu, fotokopija zdravstvene knjižice, kao i izveštaj o povredi na radu...

KORAK 2

Za veštačenje medicinskih činjenica čiji je uzrok profesionalna bolest, pored uobičajene dokumentacije koju izdaju zdravstvene ustanove, prilaže se i ekspertiza Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" - Beograd, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika iz Novog Sada i Niša, Instituta za medicinu rada Vojnomedicinske akademije.

KORAK 3

Poziv za lekarski pregled se upućuje na kućnu adresu sa datumom, terminom i mestom pregleda, kao i objašnjenje pravnih posledica u slučaju neodazivanja na pregled iz neopravdanih razloga. U pozivu će biti navedeno šta treba poneti prilikom dolaska na pregled.

KORAK 4

Posle veštačenja, a na osnovu nalaza, ocene i mišljenja lekara veštaka, donosi se rešenje o ostvarenom pravu, koje se upućuje podnosiocu zahteva i njegovom poslodavcu. U periodu od 15 dana od dana prijema rešenja, podnosilac zahteva i poslodavac imaju pravo na žalbu. Ukoliko se niko ne žali, donosi se rešenje o raskidu radnog odnosa, što podnosilac zahteva dostavlja Fondu i od tog dana se pokreće postupak obračuna visine penzije.

KORAK 5

Ukoliko lekar veštak utvrdi da nema potpunog gubitka radne sposobnosti ili je korisnik nezadovoljan visinom obračunate penzije, ima mogućnost ulaganja žalbe Fondu, navodeći pri tom činjenice koje smatra da nisu uzete u obzir prilikom donošenja prvostepenog rešenja.

KORAK 6

Drugostepeni organ sagledava žalbu u celini, prosleđuje nalog nadležnom drugostepenom organu medicinskog veštačenja, koji ponavlja veštačenje i ponovo odlučuje o postojanju potpunog gubitka radne sposobnosti. Drugostepeni organ može da usvoji, delimično usvoji ili odbije žalbu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

OSVOJEN SEVERODONJECK: Kadirov objavio snimak - narod pozdravlja borce, devojčica imala posebnu poruku