При­сво­јио му­зеј­ски но­вац

В. Д.

03. 04. 2006. у 18:06

Ис­тра­га про­тив Дра­га­на Ја­ца­но­ви­ћа, ди­рек­то­ра На­род­ног му­зе­ја у По­жа­рев­цу. У то­ку ис­тра­ге и про­ве­ре по­сло­ва­ња по­жа­ре­вач­ког На­род­ног му­зе­ја, по­ли­ци­ја је от­кри­ла још мал­вер­за­ци­ја за ко­је се сум­ња да је по­чи­нио

У то­ку ис­тра­ге и про­ве­ре по­сло­ва­ња по­жа­ре­вач­ког На­род­ног му­зе­ја, по­ли­ци­ја је от­кри­ла још мал­вер­за­ци­ја за ко­је се сум­ња да је по­чи­нио ди­рек­тор овог му­зе­ја, Дра­ган Ја­ца­но­вић.
Ја­ца­но­вић је пр­во­бит­но осум­њи­чен да је про­тив­прав­но при­сво­јио злат­ник и сре­бр­ну драх­му Алек­сан­дра Ма­ке­дон­ског, пред­ме­те ан­тич­ке ну­ми­зма­тич­ке збир­ке овог му­зе­ја, од­но­сно да је ори­ги­на­ле за­ме­нио пла­ги­ја­ти­ма слич­ног из­гле­да.
Нај­но­ви­ји ре­зул­та­ти ове ис­тра­ге ука­зу­ју на не­до­ста­так још 57 "ре­пу­бли­кан­ских" сре­бр­них нов­чи­ћа и че­кић из исте, ан­тич­ке збир­ке при­ку­пље­не са ар­хе­о­ло­шког на­ла­зи­шта "Ви­ми­на­ци­јум".
По­ли­ци­ја је уста­но­ви­ла да по­сто­ји осно­ва­на сум­ња да је Дра­ган Ја­ца­но­вић, као ку­стос му­зе­ја у По­жа­рев­цу, у пе­ри­о­ду од 1998. до 2006. го­ди­не, при­сво­јио ове пред­ме­те и то "у на­ме­ри да се­би при­ба­ви про­тив­прав­ну имо­вин­ску ко­рист". На осно­ву при­ку­пље­них до­ка­за пр­о­тив Ја­ца­но­ви­ћа, оп­штин­ском ту­жу­ла­штву под­не­та је кри­вич­на при­ја­ва за ута­ју.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (1)

Labud Đukić

14.04.2006. 12:07

Ja slučajno poznajem dotičnog i pitam se o kakvoj se imovinskoj koristi radi? Treba napomenuti ta de ovde radi o sumljama, ne o podignutoj optužnici, a u medijima se postupa kao kod već donešene presude! Treba razmisliti o nekoj malo dubljoj pozadini svega ovoga i da nije sve onako kako se predstavlja.