ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НОВОСТИ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ПОРТАЛ Компаније Новости је интернет медиј чији је издавач -Новинско издавачко друштво Компанија Новости, Београд-Стари Град, Трг Николе Пашића 7и који је регистрован у Регистру медија Агенције за привредне регистре, који Корисницима пружа Услугу и у оквиру ње омогућава приступ Садржају који се објављује на Порталу, у складу са овим Правилима коришћења.

Овим Правилима коришћења регулисан је однос, међусобна права, обавезе и одговорности Издавача и Корисника. Сам чин коришћења Услуге представља безусловно, неопозиво и неограничено прихватање ових Правила коришћења од стране Корисника, као правно обавезујућих. Корисник разуме и прихвата да ће Издавач коришћење Услуге тумачити као прихватање Правила коришћења од тог тренутка па надаље.

Корисник даје свој безусловни и неопозиви пристанак да ће се приликом коришћења Услуге придржавати Правила коришћења, при чему поједини изрази у овим Правилима коришћења имају следеће значење:„Услуга“ обухвата чињење доступним Кориснику Садржаја који се објављује на Порталу, у личне и некомерцијалне сврхе, неограничено у времену, простору или према врсти Садржаја који се објављује на Порталу и то на било ком његовом делу. Издавач пружа, а Корисник користи Услугу, приступајући Порталу и Садржају који се објављује на њему; „Издавач“ је привредно друштво НИД Компанија Новости ад, Београд, Трг Николе Пашића 7, Стари Град“ које је издавач Портала Новости;„Корисник“ (у множини: „Корисници“) је лице односно лица, физичка или правна, страна или домаћа, која користе Услугу, без обзира на врсту уређаја са којег приступају Порталу, време приступа, трајање коришћења Услуге, као и без обзира на физичку или електронску адресу са које приступају Порталу;„Портал“ је интернет-сајт који се објављује на регистрованој електронској адреси: новости.рс;„Садржај“ подразумева текст, скрипте, графику, слике, звукове, видео, аудио-визуелне комбинације, интерактивне функције и други материјал који се објављује на Порталу којем се може приступити, без обзира на облик саопштавања Кориснику;„Спољне везе“ су повезнице („линкови“) објављене у оквиру Садржаја, које упућују на садржај који се не објављује на Порталу, већ на другим интернет адресама и не представља саставни део Садржаја; „Коментари“ су коментари које корисник шаље Издавачу путем услуге „остави коментар“ у сврху објављивања на Порталу, и то на било који део Садржаја који се објављује на Порталу;„Достављени материјал“ је сав материјал који Корисник достави Издавачу у сврху објављивања на Порталу или у било које друге сврхе, путем контакт података који се објављују на Порталу, без обзира на садржину материјала;„Подаци о кориснику“ су подаци о кориснику/корисницима који се аутоматски прикупљају приликом коришћења Услуге и приступа Садржају и подаци о Кориснику које Корисник лично достави Издавачу;„Колачићи“ (Цоокиес) су мали текстуални фајлови које Издавач у оквиру пружања Услуге, преноси на хард диск уређаја Корисника или на другу електронску опрему путем које Корисник приступа Садржају, с тим да колачићи омогућавају Порталу да запамти техничке информације ради прилагођавања Услуге Кориснику, а корисник може на свом уређају (мобилном телефону, рачунару, таблету и сл.) да искључи употребу Колачића;„Колачићи треће стране“ (Тхирд партy цоокиес) су колачићи које на Портал уз одобрење Издавача поставља треће лице (као што је сервис „Гоогле аналyтицс“ или сервиси друштвених мрежа и сл.) чија је сврха прикупљање аналитичких података или омогућавање Кориснику употребе функција тих друштвених мрежа.

2. ОДРИЦАЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Садржај или било који његов део не може се сматрати понудом или позивом на куповину било које имовине или права, нити се има или може сматрати довољном информацијом за доношење значајних личних, финансијских или пословних одлука.
Целокупан Садржај, који укључује и објављивање информација, мишљења, анализа, закључака, прогноза и пројекција, подложан је изменама које су у искључивој надлежности Издавача.

3. АУТОРСКА ПРАВА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Сви Садржаји објављени на Порталу (текстуални, визуелни и аудио материјали, базе података, програмерски код) заштићени су ауторским правима, односно у власништву су Издавача, његових повезаних лица или пословних партнера, те се од стране Корисника могу једино и искључиво користити за личну употребу и у некомерцијалне сврхе.
Није дозвољено умножавање, репродуковање, јавно приказивање или дистрибуирање Садржаја или било ког његовог дела, без претходне изричите писмене сагласности Издавача.

Интелектуална својина, укључујући све жигове односно заштићене знакове, текстове, податке, фотографије и графизме, у искључивом је власништву Издавача или трећих лица која су пренела право коришћења исти на Издавача.

Непоштовање услова коришћења, односно неовлашћено коришћење од стране Корисника Садржаја који је заштићен ауторским правима или правима интелектуалне својине, укључујући али не ограничавајући се на умножавање, копирање, емитовање, чињење доступним на било који други начин, на било који технички начин, путем било ког медијума, представља повреду тих права сходно позитивним прописима важећим у Републици Србији и повлачи одговорност пред надлежним органима.

Корисник се обавезује да ће приликом приступа Садржају који представља материјал који је заштићен ауторским правима, поштовати ограничења предвиђена овим Правилима коришћења.

Корисник разуме и прихвата да коришћењем Услуге неће на било који начин повређивати ауторска права Издавача или трећих лица, нити права интелектуалне својине.
Корисник се обавезује да накнади сву штету Издавачу коју Издавач претрпи услед повреде ауторских права или права интелектуалне својине, коју Издавач или треће лице претрпи услед Корисниковог кршења ових Правила коришћења или прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге.

4. ОГРАНИЧЕЊА УСЛУГЕ

Корисници имају право неограниченог коришћења Услуге и приступа Садржају за личне, некомерцијалне сврхе, изузев у погледу ограничења одређених овим Правилима коришћења и позитивним прописима Републике Србије.

Корисник је сагласан да неће користити Садржај на начин и у сврхе којима се крши било који важећи пропис Републике Србије.

Корисник неће без одобрења Издавача, преузимати, копирати, умножавати, емитовати, приказивати, продавати или на други начин чинити доступним трећим лицима било који део Садржаја, на било ком медијуму, или путем било ког начина преноса података. Корисник неће без одобрења Издавача даље дистрибуирати Садржај, у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, бесплатно или уз наплату, одређеним или неодређеним трећим лицима.

Издавач задржава право укидања и промене изгледа Портала, Садржаја и Правила коришћења као и свих сервиса и подстраница које су саставни део Услуге, без обавезе претходне најаве.

Корисник разуме и прихвата да сноси сву одговорност и да Издавач нема никакву одговорност према Кориснику или трећим лицима за Корисниково кршење ових Правила коришћења и прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге, као и за штету, материјалну или нематеријалну, насталу или будућу, посредну или непосредну, новчану или неновчану, коју Издавач или треће лице претрпи услед Корисниковог непоштовања ових Правила коришћења или прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге.
Корисник прихвата и разуме да је искључиво одговоран за последице које буду утврђене у грађанском, кривичном, прекршајном, управном или било ком другом поступку који буде покренут пред надлежним органом против Издавача, а које настану као последица Корисниковог чињења или нечињења, које представља кршење одредаба ових Правила коришћења или било ког прописа Републике Србије приликом коришћења Услуге, приступа Порталу и коришћења Садржаја.

5. КОМЕНТАРИ КОРИСНИКА

Корисник може да коментарише објављени Садржај путем услуге „остави коментар“, а Издавач не гарантује за тачност, порекло, веродостојност и квалитет садржаја коментара.
Садржај коментара не представља мишљење, одлуку или став Издавача, већ представља искључиво мишљење и став аутора коментара, тако да објављивање коментара не значи да се Издавач придружује садржини коментара.

Издавач задржава право објављивања, репродуковања и дистрибуције садржаја коментара аутора, и то без било какве обавезе односно накнаде према аутору, као и без било каквог ограничења у простору и времену.

Аутор коментара је искључиво одговоран за садржину и ауторска права у оквиру коментара, тако да Издавач не сноси никакву одговорност према трећим лицима с тим у вези. У том смислу, уколико треће лице по том основу поднесе против Издавача захтев за накнаду штете, аутор коментара ће бити у обавези да Издавачу надокнади сваку врсти тако проузроковане штете.

Издавач је овлашћен да изврши избор коментара које ће објавити на Порталу, као и да у сваком тренутку по свом избору изврши брисање или измену коментара, независно од пошиљаоца, времена слања или садржине коментара.

Корисник разуме и прихвата да неће слати коментаре на Садржај чијом садржином се повређују прописи Републике Србије а нарочито:коментаре који подстичу дискриминацију, мржњу или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одређеној раси, вери, нацији, етничкој групи, полу или због њиховог сексуалног опредељења;коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде;коментаре који представљају информацију из приватног живота неког лица;коментаре који су насилни или претећи или промовишу насиље или радње које представљају претњу према било ком лицу или ентитету.

6. ДОСТАВЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ

Корисник може да Издавачу достави материјал (текст, скрипте, графику, слике, звукове, видео, аудио-визуелне комбинације, интерактивне функције) у сврху објављивања на Порталу.

Корисник разуме и прихвата да неће Издавачу достављати материјал:којим се повређују или угрожавају ауторска права, право на жиг, пословну тајну или друга права интелектуалне својине или права на приватност и заштиту личних података било ког трећег лица;који је преваран, обмањујући или неистинит;којим се повређује или подстиче било које понашање које би могло да представља кршење било ког важећег прописа или би представљао основ за утврђивање било ког вида правне одговорности (кривична, прекршајна, грађанскоправна итд.).

Корисник разуме и сагласан је да Корисник сноси сву одговорност за штету, материјалну или нематеријалну, насталу или будућу, посредну или непосредну, новчану или неновчану, коју Издавач или треће лице претрпи објављивањем Достављеног материјала чија садржина повређује права трећих лица, а за шта Издавач није знао нити је могао знати пре објављивања Достављеног материјала.

Корисник прихвата и разуме да је Корисник искључиво одговоран за последице које буду утврђене у грађанском, кривичном, прекршајном, управном или било ком другом поступку који буде покренут против Издавача пред надлежним органом, а које настану као последица објављивања Достављеног материјала којим се повређују прописи Републике Србије, а за коју повреду Издавач није знао нити је могао знати.

Корисник разуме и прихвата да се достављање материјала Издавачу има сматрати овлашћењем за коришћење Достављеног материјала, без ограничења у начину, времену, броју примерака, тиражу или у погледу сврхе коришћења Достављеног материјала, како на Порталу тако и у штампаном издању медија „Вечерње новости“.

Корисник је сагласан да се Достављени материјал може мењати у складу са политиком Издавача пре објављивања на Порталу, на начин који Издавач сматра целисходним или технички неопходним.

Корисник је сагласан да се његово име или псеудоним неће објављивати уз Достављени материјал, изузев на изричит захтев Корисника, достављен уз Достављени материјал.

7. СПОЉНЕ ВЕЗЕ

Корисник разуме и прихвата да Садржај који се објављује на Порталу повремено садржи Спољне везе ка садржају који се налази на другим интернет локацијама и на који Издавач нема никакав утицај.

Корисник разуме и прихвата да Издавач нема никакву одговорност за садржај на који Спољне везе упућују, и да Издавач не сноси било какву одговорност за штету или друге нежељене последице које настану као резултат приступања садржају на који упућују Спољне везе.

8. ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Корисник разуме и прихвата да Издавач може прикупљати Податке о Кориснику који су техничке природе и који се аутоматски прикупљају приликом коришћења Услуге и приступа Садржају као што су:интернет домен и ИП адреса Корисника;врсту интернет browser-а и оперативног система помоћу којег је приступљено Порталу;време приступа и дужину посете;део Садржаја којем Корисник приступа;интернет адресу Спољне везе која је упутила на Садржај, ако је Корисник приступио Садржају путем Спољне везе на другом интернет сајту.

Корисник разуме да ће Издавач овако прикупљене податке користити у сврху бољег разумевања потреба Корисника, ради креирања Садржаја који ће бити у највећој могућој мери прилагођен Корисницима и њиховим захтевима, као и ради развијања што квалитетније Услуге.

Корисник разуме и прихвата да ће Издавач чувати Податке о Кориснику које Корисник сам достави Издавачу (нпр. приликом регистрације корисничког налога и сл.), и да те податке неће стављати на увид или прослеђивати трећим лицима без изричитог одобрења Корисника.

Корисник разуме и прихвата да ће Издавач Податке о Кориснику из овог члана проследити надлежном државном органу на захтев тог органа, у случајевима када је Издавач законом обавезан да надлежном органу достави Податке о Кориснику, на захтев тог органа, без претходног обавештавања Корисника.

У напред наведеном смислу, Издавач је администратор личних података Корисника, тако што, у оквирима и границама који су утврђени позитивним прописима, одлучује о циљевима и методама обраде личних податка односно о томе како ће се исти користити.
У вези са обрадом личних података и спровођењем односно заштитом права Корисника, Корисници се Издавачу могу обратити на: емаил адресу: заститаподатака@новости.рс
адресу Издавача НИД Компанија Новости ад-Стари Град“, Београд, Трг Николе Пашића 7, са назнаком „Обрада личних података“.

Лични подаци Корисника могу се обрађивати док за то постоји легитимни интерес, односно: у случају давања сагласности до опозива исте, ограничења или друге радње којом се дата сагласност ограничава; у случају потребе да се подаци Корисника користе за реализацију Уговора; ако је основ за обраду података легитимни интерес Издавача, и то до подношења приговора или до опозива сагласности; за пореске и рачуноводствене сврхе у мери и року који је у складу са важечим прописима.

У складу са одредбама Опште уредбе о заштити личних података (Уредбе Европског парламента и савета (ЕУ) 2016/679 која се примењује од 25.05.2018. године) и Закона о заштити података о личности, Корисник у односу на обраду података од стране Издавача има следећа права: право приступа својим подацима, укључујући и добијање копије података; право на захтевање исправке података; право на брисање података; право на подношење жалбе надзорном органу за заштиту личних података; право ограничавања обраде података; право на опозив претходно дате сагласности за обраду података, који не утиче на законитост обраде која је извршена на основу сагласности Корисника дате пре опозива; право на пренос личних података, ако се подаци обрађују на основу сагласности или у сврху уговора (потребног за пружање услуге).

Издавач има право да личне податке Корисника пренесе поузданим партнерима који у име Издавача обрађују личне податке, а што укључује ИТ провајдере, маркетиншке агенције и друге поуздане партнере Издавача. У случају преноса података, Издавач ће захтевати од поузданих партнера да чувају тајност и безбедност података, као и да спроведу одговарајуће мере у циљу заштите података о личности.

На основу добровољног пристанка на обраду личних података, Корисници уступају Издавачу податке и: за бележење историје прегледа web-сајтова и апликација Издавача; у маркетиншке сврхе, укључујући и аутоматизовану анализу интересовања Корисника, искључиво у циљу пласирања одговарајућих рекламних порука; у сврху постављања колачића на уређаје Корисника; при чему се дата сагласност односи и на обраду личних података у маркетиншке сврхе од стране поузданих партнера Издавача.

9. КОЛАЧИЋИ

Корисник разуме и прихвата да Издавач у пружању Услуге користи Колачиће који се приликом приступања Садржају инсталирају на уређај Корисника, осим ако је Корисник сам искључио употребу Колачића на свом уређају. Издавач неће податке прикупљене путем Колачића користити у било коју сврху осим за потребе прилагођавања Садржаја Корисницима.

Коришћење Услуге од стране Корисника сматра се сагласношћу Корисника да се на његов уређај могу пренети сви колачићи у оквиру пружања Услуге.

Подаци које прикупљају Колачићи су техничке природе и обухватају податке који се аутоматски прикупљају приликом коришћења Услуге и приступа Садржају и друге техничке податке.

Корисник разуме и прихвата да Издавач у пружању Услуге користи Колачиће треће стране. Сврха ових колачића је прикупљање аналитичких података у сврху омогућавања бољег корисничког искуства Корисницима.

Корисник који није сагласан са коришћењем Колачића или накнадно опозове своју сагласност, дужан је да лично онемогући употребу Колачића у свом уређају. У том случају Корисник је дужан и лично онемогући на свом уређају коришћење до тада прикупљених Колачића, као и да онемогући прихватање нових Колачића.

Издавач неће бити одговоран за инсталирање Колачића са којим Корисник није сагласан приликом коришћења Услуге, ако Корисник лично не онемогући коришћење Колачића.

10. РЕКЛАМНЕ ПОРУКЕ

Издавач задржава право да Корисницима испоручује огласне поруке засноване на активностима, интересовањима и навикама Корисника, водећи рачуна о томе да се иста рекламна порука безразложно не понавља, а све у циљу неопходне аналитике и мерења.
У напред наведеном смислу, постоји могућност да Издавач користи податке Корисника и у делу који се односи на web-историју, као и да користи геолокацијске и демографске податке, с тим да подаци Корисника могу да се укрштају са демографским подацима остављеним приликом регистрације Корисника. Обједињени подаци прикупљају се тако да лична идентификација Корисника није могућа, а тако прикупљени подаци могу бити коришћени од стране Издавача и поузданих партнера Издавача, уколико за то постоји легитимни интерес.

Поуздани партнери Издавача могу да користе Колачиће или друге сличне технологије како би утврдили да ли су приказали одређену рекламу, или у циљу прикупљања података о томе како Корисници реагују на приказане огласе, а могу и да, на основу сагласности Корисника, прилагоде приказане огласе интересовањима Корисника, утврдивши их на основу информација достављених од стране Корисника.

Уколико је Корисник дао сагласност, ове информације могу бити коришћене и у даље маркетиншке сврхе поузданих партнера Издавача, а Издавач у исту сврху може сарађивати са својим поузданим партнерима. Поред локалних технологија за складиштење, web-странице Издавача могу такође користити и друге технологије и техничка решења за приступ подацима сачуваним у web-претраживачу или терминалској опреми, а која су неопходна за коришћење web-страница.

Издавач може користити аналитички софтвер трећих лица (нпр. Гоогле, Гемиус) који поставља корисничке кодове на корисничком терминалном уређају, ради прикупљања корисничких података.

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова Правила коришћења ступају на снагу даном објављивања на Порталу.

Издавач је овлашћен да у свако доба, без претходне најаве, измени Правила коришћења, и неће бити одговоран за било какве последице настале услед такве измене. Измене Правила коришћења ступиће на снагу даном објављивања на Порталу.

На сва питања која нису регулисана овим Правилима коришћења, а односе се на пружање и коришћење Услуге, примењиваће се позитивни прописи Републике Србије.