ПОД­ГО­РИ­ЦА - Пре по­нов­ног до­ла­ска у Под­го­ри­цу европ­ског из­ла­сла­ни­ка Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка што јав­но, што у ку­ло­а­ри­ма, и власт и опо­зи­ци­ја - ра­чу­на­ју. Нај­ак­ту­ел­ни­је пи­та­ње у ве­зи ре­фе­рен­ду­ма је, и да­ље, ве­ћи­на по­треб­на за од­лу­ку о др­жав­ном ста­ту­су Цр­не Го­ре.
Кон­кре­тан пред­лог из­нео је прек­си­ноћ цр­но­гор­ски пред­сед­ник Фи­лип Ву­ја­но­вић, ко­ји сма­тра да би ве­ћи­на за од­лу­ку тре­ба­ло да бу­де 41 од­сто од укуп­ног бро­ја упи­са­них би­ра­ча. Пре­ма ње­го­вој ра­чу­ни­ци, то би зна­чи­ло, под усло­вом да на ре­фе­рен­дум иза­ђе 82 од­сто упи­са­них би­ра­ча, да од­лу­ку тре­ба да до­не­се њих 50 од­сто плус је­дан.
У СНП у понедељак ни­су хте­ли да ко­мен­та­ри­шу Ву­ја­но­ви­ћев пред­лог. Та стран­ка, ре­че­но нам је, оста­је при зах­те­ву да од­лу­ку о др­жав­но-прав­ном ста­ту­су Цр­не Го­ре не мо­же до­не­ти ма­ње од 50 од­сто плус је­дан од укуп­ног бро­ја би­ра­ча.
Тре­ћа ва­ри­јан­та се у цр­но­гор­ским ме­ди­ји­ма пла­си­ра под фир­мом "не­зва­нич­них из­во­ра из Бри­се­ла" по ко­ји­ма Европ­ска уни­ја при­пре­ма ком­про­ми­сни пред­лог о ква­ли­фи­ко­ва­ној ве­ћи­ни од 43 од­сто. На­вод­но, до те ци­фре до­шло се по фор­му­ли да за од­лу­ку тре­ба да гла­са 55 од­сто од "ак­тив­ног би­рач­ког те­ла". Узео би се, зна­чи, про­сек из­ла­ска би­ра­ча на пар­ла­мен­тар­не из­бо­ре 1998, 2001. и 2002. го­ди­не, ка­да је из­ла­зност би­ла из­ме­ђу 75 и 81,8 од­сто.
Док "ли­ци­та­ци­ја" тра­је, ЕУ и спе­ци­јал­ни иза­сла­ник Лај­чак о ве­ћи­ни не же­ле да се из­ја­шња­ва­ју. Али, су­де­ћи по до­са­да­шњем уса­гла­ша­ва­њу ста­во­ва вла­сти и опо­зи­ци­је, оче­ку­је се да ће при­чу о ре­фе­рен­ду­му, на кра­ју, пре­се­ћи упра­во ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца.

ПИ­СМО ЛАЈ­ЧА­КУ
ЦР­НО­ГОР­СКА опо­зи­ци­ја за­тра­жи­ла је од иза­сла­ни­ка ЕУ Ми­ро­сла­ва Лај­ча­ка да ути­че на власт да из скуп­штин­ске про­це­ду­ре по­ву­че Пред­лог за­ко­на о ре­фе­рен­ду­му.
Пред­сед­ник цр­но­гор­ског пар­ла­мен­та Ран­ко Кри­во­ка­пић за­ка­зао је на ини­ци­ја­ти­ву вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је, ван­ред­ну сед­ни­цу Скуп­шти­не за 25. фе­бру­ар, на ко­јој ће се рас­пра­вља­ти о ре­фе­рен­ду­му о др­жав­ном ста­ту­су Цр­не Го­ре.
Пред­сед­ник Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је Пре­драг Бу­ла­то­вић, ли­дер На­род­не стран­ке Пре­драг По­по­вић и пред­сед­ник Де­мо­крат­ске срп­ске стран­ке Ран­ко Ка­дић оце­ни­ли су у за­јед­нич­ком пи­сму Лај­ча­ку да се ра­ди о јед­но­стра­ном по­те­зу вла­сти, ко­ји мо­же бло­ки­ра­ти про­цес пре­го­во­ра о ре­фе­рен­ду­му.
Ука­зу­је се да је вла­да­ју­ћа ко­а­ли­ци­ја до­ста­ви­ла пар­ла­мен­ту свој Пред­лог за­ко­на о ре­фе­рен­ду­му иако пре­го­во­ри о пле­би­сци­ту још ни­су за­вр­ше­ни, од­но­сно тек тре­ба да се уса­гла­се кључ­на пи­та­ња.
- Ти­ме је, фак­тич­ки, из пре­го­ва­рач­ког про­це­са ис­кљу­чи­ла стра­ну ко­ја се за­ла­же за очу­ва­ње за­јед­нич­ке др­жа­ве Ср­би­је и Цр­не Го­ре, на­во­ди се у пи­сму.