Само истинабрани Ср­бе

С. РЕ­МИЋ - Б. ПО­ПО­ВИЋ

09. 07. 2005. у 19:11

У пре­пу­ном Са­ва цен­тру у ор­га­ни­за­ци­ји СРС пре­ми­јер­но при­ка­зан филм о зло­чи­ни­ма над Ср­би­ма то­ком ра­та у бив­шој Ју­го­сла­ви­ј. иВи­ше од хи­ља­ду љу­ди филм је гле­да­ло пре­ко ви­део би­ма јер ни­су због гу­жве мо­гли да уђу у са­лу.

БЕ­О­ГРАД - Је­ца­ји, уз­да­си и псов­ке па­ра­ли су ти­ши­ну у та­ми пре­пу­не ве­ли­ке са­ле Са­ва цен­тра док је тра­ја­ла про­јек­ци­ја фил­ма "Исти­на". Ви­ше од са­та ни­за­ле су се по­тре­сне сце­не све­до­че­ња о зло­чи­ни­ма над срп­ским на­ро­дом то­ком ра­то­ва у бив­шој Ју­го­сла­ви­ји.
- Ово смо мо­ра­ли да ура­ди­мо, ка­ко би­смо мо­гли да опро­сти­мо, ка­ко не би би­ло за­бо­ра­вље­но. Не­ки у Ср­би­ји одва­ја­ју жр­тве убе­ђу­ју­ћи и нас и цео свет да су Ср­би ро­ђе­ни зли­ков­ци, а срп­ске жр­тве рет­ке и спо­ра­дич­не. Утр­ку­ју се не­ки по­ли­ти­ча­ри и ме­ди­ји ко ће ви­ше да оп­ту­жи срп­ски на­род и ко ће бр­же да за­бо­ра­ви ње­го­ве жр­тве. За­то је на­ша оба­ве­за да осу­ди­мо све зло­чи­не, али и од­бра­ни­мо Ср­би­ју и срп­ски на­род од при­пре­мље­ног про­го­на.
Тим ре­чи­ма је То­ми­слав Ни­ко­лић, за­ме­ник пред­сед­ни­ка СРС, ко­ја је ор­га­ни­зо­ва­ла скуп, обра­зло­жио је раз­ло­ге и мо­ти­ве при­ка­зи­ва­ња "Исти­не".
На­по­ми­њу­ћи да је на про­сто­ру бив­ше Ју­го­сла­ви­је би­ло мно­го зло­чи­на ко­је су по­чи­ни­ли по­је­дин­ци из свих на­ро­да, Ни­ко­лић је упо­зо­рио да би "мно­ги из све­та, мно­ги из Ср­би­је и мно­ги Ср­би хте­ли да до­вр­ше оно што ни­су ус­пе­ли ра­то­ви­ма и про­го­ни­ма".
- Хте­ли би да бре­ме исто­риј­ске од­го­вор­но­сти на­то­ва­ре на­ма ко­ји смо пре­о­ста­ли и на­шој не­ро­ђе­ној де­ци, да нас не­из­бри­си­во жи­го­шу као вар­ва­ре спрем­не да из за­ба­ве по­чи­не нај­те­же зло­чи­не и да за­то оп­ту­же на­шу ве­ру и на­ше прет­ке. Не сти­ди­мо се на­ших пре­да­ка, на­ши по­том­ци се не­ће сти­де­ти нас, а при сва­ком по­ми­ња­њу на­ше му­че­ни­це Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, не­ка обо­ре гла­ву и по­ка­ју се. Ми Ср­би, као при­пад­ни­ци нај­стра­дал­ни­јег на­ро­да, мо­ра­мо да осу­ди­мо све зло­чи­не. Оне ко­је су по­чи­ни­ли при­пад­ни­ци на­шег на­ро­да, али и оне ко­ји су по­чи­ње­ни над Ср­би­ма - ка­зао је Ни­ко­лић.
Ви­ше од хи­ља­ду љу­ди ни­је мо­гло да ста­не ме­ђу пет хи­ља­да оних ко­ји су ус­пе­ли да од­гле­да­ју филм у ве­ли­кој са­ли. Пра­ти­ли су про­јек­ци­ју на ви­део би­му у ход­ни­ци­ма Цен­тра "Са­ва". Не­ке од ју­че при­ка­за­них стра­вич­них сце­на стра­да­ња Ср­ба при­ка­за­не су пр­ви пут.
Филм је пра­тио хр­о­но­ло­ги­ју до­га­ђа­ја, од рас­па­да Ју­го­сла­ви­је до НА­ТО бом­бар­до­ва­ња. Не зна се да ли је при­сут­ни­ма те­же па­ло муч­но све­до­че­ње за­ро­бље­ног хр­ват­ског бо­јов­ни­ка ко­ји је до де­та­ља опи­си­вао ка­ко је, "по на­ре­ђе­њу прет­по­ста­вље­них" за­клао две де­вој­чи­це у Ву­ко­ва­ру, на­о­чи­глед мај­ки или, ка­ко чла­но­ви по­ро­ди­ца над ма­са­кри­ра­ним ле­ше­ви­ма сво­јих нај­ми­ли­јих све­до­че о звер­стви­ма хр­ват­ских и му­сли­ман­ских вој­ни­ка.
Мно­ги у са­ли ни­су мо­гли до кра­ја да од­гле­да­ју по­тре­сне сце­не, као што су за­ро­бља­ва­ње и бру­тал­на ли­кви­да­ци­ја че­тво­ри­це срп­ских вој­ни­ка у око­ли­ни Во­зу­ће. Ужа­сно је би­ло гле­да­ти при­зор ка­ко из­бе­зу­мље­ни му­джа­хе­дин ли­ку­је над њи­хо­вим уна­ка­же­ним те­ли­ма. Ни­шта ма­ње по­тре­сне ни­су би­ле ни сце­не стра­да­ња Ср­ба на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, али и у НА­ТО бом­бар­до­ва­њу.
- Овим фил­мом бо­ри­мо се за прав­ду и исти­ну - ка­зао је То­ми­слав Ни­ко­лић. - Не­ће­мо и не сме­мо жр­тве да де­ли­мо по њи­хо­вој на­ци­о­нал­ној при­пад­но­сти. По­кло­ни­ће­мо се се­ни­ма по­ги­ну­лих у Бра­тун­цу, Сре­бре­ни­ци, али и на нео­бе­ле­же­ним ме­сти­ма у чи­та­вој РСК или у Клеч­ки. Због Ср­би­је, на­шег на­ро­да, због исти­не и због бу­дућ­но­сти на­ше де­це. Ми Ср­би ни­смо зло­чин­ци. Ни­смо има­ли та­кве ро­ди­те­ље, ни­ка­да не­ће­мо има­ти та­кву де­цу, то ни­је иде­о­ло­ги­ја на­ше Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве.

НА­ПУ­СТИ­ЛЕ СА­ЛУ
СКУ­ПУ су при­су­ство­ва­ле и На­да и Свје­тла­на Ро­гић - су­пру­га и ћер­ка Ра­де­та Ро­ги­ћа за­ро­бље­ног срп­ског вој­ни­ка из Сан­ског Мо­ста ко­ме је по­сле сви­ре­пог уби­ства му­джа­хе­дин од­се­као гла­ву. Оне су на­пу­сти­ле са­лу пре по­чет­ка при­ка­зи­ва­ња фил­ма "Исти­на" јер то ни­су мо­гле да гле­да­ју. Ра­де­то­ва ћер­ка ни­ка­да ни­је ви­де­ла сце­не и на­чин на ко­ји јој је отац уби­јен.
По­себ­но бу­ран апла­уз иза­зва­ло је по­ја­вљи­ва­ње па­три­јар­ха Па­вла, ко­ји је на про­јек­ци­ју до­шао у прат­њи не­ко­ли­ко цр­кве­них ве­ли­ко­до­стој­ни­ка.

ШЕ­ШЕ­ЛјЕ­ВО ПИ­СМО
ГЕ­НЕ­РАЛ­НИ се­кре­тар СРС Алек­сан­дар Ву­чић про­чи­тао је пи­смо ли­де­ра стран­ке Во­ји­сла­ва Ше­ше­ља, ко­ји је из Ха­га упо­зо­рио да су "Ср­би­ја и срп­ски на­род у ве­ли­кој опа­сно­сти и да је то по­след­ња фа­за по­ку­ша­ја срп­ских не­при­ја­те­ља да от­му Ре­пу­бли­ку Срп­ску и Ко­со­во и Ме­то­хи­ју".
- Во­ди се син­хро­ни­зо­ва­на ме­диј­ска и по­ли­тич­ка кам­па­ња у ко­јој по­ку­ша­ва­ју це­ло­ку­пан срп­ски на­род да пред­ста­ве као ге­но­ци­дан, а срп­ску др­жа­ву као агре­со­ра у ра­ту на про­сто­ру бив­ше Ју­го­сла­ви­је. Оп­ту­жу­ју и по­ку­ша­ва­ју да уни­ште не са­мо др­жа­ву и ње­не ин­сти­ту­ци­је већ и по­нос и до­сто­јан­ство обич­них љу­ди. Хо­ће и цр­кву да нам при­ка­жу као зло­чи­нач­ку ор­га­ни­за­ци­ју - ка­же се у Ше­ше­ље­вом пи­сму.

ТО ЈЕ ЗЛО­У­ПО­ТРЕ­БА ЖР­ТА­ВА
БЕ­О­ГРАД - Ли­бе­рал­но-де­мо­крат­ска фрак­ци­ја Де­мо­крат­ске стран­ке је оце­ни­ла да је ју­че­ра­шњи скуп у Са­ва цен­тру, где је Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка при­ка­за­ла филм "Исти­на", по­ку­шај по­ли­тич­ке зло­у­по­тре­бе стра­да­ња Ср­ба у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни и да при­су­ство по­гла­ва­ра Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве па­три­јар­ха Па­вла пред­ста­вља до­каз да СПЦ пру­жа по­др­шку они­ма ко­ји су по­гре­шном по­ли­ти­ком до­ве­ли до тра­ге­ди­је на про­сто­ру бив­ше Ју­го­сла­ви­је.
- Зло­чин у Сре­бре­ни­ци, при ко­ме је у три да­на уби­је­но 8.000 љу­ди, пред­ста­вља ти­пи­чан при­мер ге­но­ци­да. Срп­ско дру­штво мо­ра ја­сно и не­дво­сми­сле­но да се од­ре­ди пре­ма зло­чи­ну у Сре­бре­ни­ци, као и да се јед­ном за­у­век од­рек­не про­та­го­ни­ста по­ли­ти­ке, ко­ја је до тог зло­чи­на до­ве­ла - на­во­ди се у са­оп­ште­њу Ли­бе­рал­но-де­мо­крат­ске фрак­ци­је.
Уме­сто да зло­у­по­тре­бља­ва­мо срп­ске жр­тве у днев­но-по­ли­тич­ке свр­хе, мо­ра­мо да осу­ди­мо зло­чи­не ко­је су по­чи­ни­ли при­пад­ни­ци срп­ског на­ро­да, да би сте­кли мо­рал­но пра­во да то исто оче­ку­је­мо од оста­лих на­ро­да бив­ше СФРЈ, ка­же се у да­љем са­оп­ште­њу.
У са­оп­ште­њу се твр­ди и да је при­ка­за­ни филм за­јед­нич­ки про­је­кат кон­зер­ва­тив­них сна­га у Ср­би­ји оли­че­них у ре­пу­блич­ком пре­ми­је­ру "Во­ји­сла­ву Ко­шту­ни­ци, СРС, цр­кви и ге­не­ра­ли­ма". Овај филм је нај­бо­љи до­каз вред­но­сти те по­ли­ти­ке, као и оног што гра­ђа­ни Ср­би­је мо­гу оче­ки­ва­ти од тих сна­га - ка­же се у са­оп­ште­њу.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације