НИК­ШИЋ - Ли­де­ри СНП, НС, СНС и ДСС - Пре­драг Бу­ла­то­вић, Дра­ган Шоћ, Ан­дри­ја Ман­дић и др Бо­жи­дар Бо­јо­вић - на­ја­ви­ли су ор­га­ни­зо­ва­ње про­те­ста по це­лој Ре­пу­бли­ци ка­ко би се по­ку­шај "ду­хов­ног и кул­тур­ног уни­ште­ња Цр­не Го­ре са­се­као у ко­ре­ну".
На но­вом, прек­си­ноћ­њем про­тест­ном ску­пу от­по­ра пре­и­ме­но­ва­њу срп­ског је­зи­ка у ма­тер­њи, ко­ји ор­га­ни­зу­је Од­бор ро­ди­те­ља ник­шић­ких гим­на­зи­ја­ла­ца, по­ли­тич­ки чел­ни­ци су оце­ни­ли да се "мо­ра пру­жи­ти от­пор оно­ме што се у Цр­ној Го­ри спре­ма кроз уки­да­ње срп­ског је­зи­ка".
Шеф СНП Пре­драг Бу­ла­то­вић ка­зао је у Ник­ши­ћу да ће че­ти­ри по­ли­тич­ке пар­ти­је би­ти као јед­но у од­бра­ни срп­ског је­зи­ка, од­но­сно фр­онт ко­ји мо­ра да од­бра­ни из­вор­ни, ду­хов­ни, на­ци­о­нал­ни, вер­ски и кул­тур­ни иден­ти­тет Цр­не Го­ре.
По­пис ста­нов­ни­штва у Цр­ној Го­ри по­ка­зао је да ве­ћи­на гра­ђа­на го­во­ри срп­ским је­зи­ком. Али, од­мах на­кон по­пи­са по­че­ло је на­си­ље над том еви­дент­ном ве­ћи­ном. На­вод­но, у име за­шти­те оних ко­ји го­во­ре цр­но­гор­ским је­зи­ком. То ни­је де­мо­крат­ско пи­та­ње. Иза све­га што се де­ша­ва, сто­ји је­дан је­ди­ни чо­век - Ми­ло Ђу­ка­но­вић, јер у Цр­ној Го­ри се ни­шта не мо­же ура­ди­ти, а да он не кон­тро­ли­ше или не из­да на­лог. Реч је о про­јек­ту ду­кља­ни­за­ци­је Цр­не Го­ре као са­мо­стал­не др­жа­ве. У та­квој др­жа­ви, ко­ја се не­ће ство­ри­ти на на­чин ка­ко је на­у­мио Ђу­ка­но­вић, ја­сно је да се не мо­же го­во­ри­ти слу­жбе­ним - срп­ским је­зи­ком, ка­зао је Бу­ла­то­вић.
Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, и Ср­би и Цр­но­гор­ци зна­ју ко су њи­хо­ви де­до­ви и пра­де­до­ви, као што зна­ју да је је­зик у Цр­ној Го­ри био, је­сте и би­ће - срп­ски.
Ли­дер НС Дра­ган Шоћ оп­ту­жио је ми­ни­стра про­све­те Сло­бо­да­на Бац­ко­ви­ћа и цр­но­гор­ску вла­ду да "од на­ше де­це хо­ће да на­пра­ве хо­мо­ду­кља­ни­ку­са". Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма под "фир­мом ре­фор­ми спро­во­де се од­лу­ке ко­је све­стан и ча­стан гра­ђа­нин не мо­же да при­хва­ти".
- То се све чи­ни да би у чи­тан­ке ушла јед­на го­ми­ла ис­фру­стри­ра­них ин­те­лек­ту­а­ла­ца, по­лу­пи­сме­них пе­сни­ка, не­до­у­че­них на­уч­ни­ка, са­мо­зва­них ака­де­ми­ка, про­фе­со­ра ко­ји су док­то­ри­ра­ли на ДБ-ов­ским до­си­је­и­ма. Да би на­ша де­ца учи­ла о њи­ма, ре­као је из­ме­ђу оста­лог Шоћ.
Др Бо­жи­дар Бо­јо­вић, чел­ник ДСС, на­гла­сио је да пи­та­ње је­зи­ка ни­је по­ли­тич­ко, већ пи­та­ње оп­стан­ка на­ро­да. Он је ка­зао да је по­кре­ну­та ини­ци­ја­ти­ва код Устав­ног су­да ЦГ за оце­ну устав­но­сти спор­ног ре­ше­ња ми­ни­стра про­све­те и Са­ве­та за оп­ште обра­зо­ва­ње о пре­и­ме­но­ва­њу је­зи­ка.
- По­што зна­мо да ће Устав­ни суд би­ти под при­ти­ском ре­жи­ма, по­кре­ну­та је и дру­га ини­ци­ја­ти­ва - код Ко­ми­те­та за мо­ни­то­ринг Са­ве­та Евро­пе у Стра­збу­ру, ко­ји ће се по­за­ба­ви­ти овим еви­дент­ним кр­ше­њем људ­ских пра­ва и сло­бо­да у Цр­ној Го­ри, ка­зао је Бо­јо­вић.
Пре­ма ре­чи­ма ли­де­ра СНС, Ан­дри­је Ман­ди­ћа, оба­ве­за је по­ли­ти­ча­ра да спре­че кр­ше­ње Уста­ва и да је то раз­лог фор­ми­ра­ња "фрон­та за од­бра­ну срп­ског је­зи­ка".
- На жа­лост, ми смо по­след­њи на­род у Евро­пи ко­ји осва­ја сво­ју сло­бо­ду. Са­да је тре­ну­так да ка­же­мо "стоп дик­та­ту­ри", јер гра­ђа­ни за­слу­жу­ју бо­љи жи­вот. Са­мо све­у­куп­не дру­штве­не, по­ли­тич­ке и еко­ном­ске про­ме­не мо­гу до­не­ти бо­љи­так Цр­ној Го­ри, оце­нио је Ман­дић.