ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА МЕСЕЧНИ КАЛЕНДАР: Ове порезе треба платити у новембру

Танјуг

29. 10. 2021. у 12:36

ПОРЕСКА управа објавила је данас месечни календар за новембар, а већ 1. новембра истиче рок за подношење захтева за паушално опорезивање за 2022. годину, објавила је Пореска управа.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА МЕСЕЧНИ КАЛЕНДАР: Ове порезе треба платити у новембру

Фото Танјуг

Саопштено је да је до 1. новембра рок и за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за септембар 2021.

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове.

Наведено је да уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

У супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Рок за достављање обавештења о закључним уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу је 5. новембар, а исплатиоци прихода дужни су да доставе пријаву и обавештење за уговоре закључене у претходном месецу.

Обавештења се подносе на обрасцу обрачуна средстава у здравственим установама (ОЗУ), а уз њих је потребно да се поднесу и копије свих закључених уговора у претходном месецу.

Такође, до 5. новембра је и достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплата средстава.

Сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (ИОСИ) и немају обавезу достављања других доказа уз сам образац извештаја.

У саопштењу је наведено да је подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања (ПП-ППНО) за претходни месец до 10. новембра, а порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање.

Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

До 10. новембра подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.

Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза, пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

Најављено је да је Плаћање аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец траје до 15. новембра.

Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец могуће је, такође, до 15. новембра.

Обвезници доприноса за ову категорију плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења Пореске управе.

До 15. новембра је и плаћање доприноса за самосталне уметнике за четврти квартал 2021, а они плаћају тромесечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање на основу решења Пореске управе.

Исти рок је и за плаћање доприноса за полопривреднике за четврти квартал 2021. године за тромесечну аконацију доприноса за социјално осигурање.

Рок 15. новембар је и за подношење пореске пријаве и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање (ПП ОД-О) за осниваче односно чланове привредног друштва за претходни месец, а пријава се поноси на пбрасцу ПП ОД-О-а.

До краја прве половине месеца подносе се пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец, а обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ у року од 15 дана по истеку месеца.

Такође, обвезник ПДВ- а доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за претходни месец, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ - а који претежно врши промет добара у иностранство.

Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец траје до 15. новембра, а обвезници пореза на добит правних лица плаћају аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец на основу поднете ПП ПДП пријаве.

Пореска управа најављује да се до 15 новемра плаћају и обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца, где је обвезник акцизе дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу, за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

Такође, када је реч о подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец рок је исто 15. новембр, а обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи на прописаном обрасцу ПП ОА за тај месецм најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца.

Рок за плаћање остаје исти и када је у питању подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец.

Обвезник је дужане да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи по истеку календарског месеца у којем се врши очитавање, на прописаном обрасцу ПП ОАЕЛ и обрачунату акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

У саопштењу су најављене обавезе и за 30. новембар, а то је на првом месту плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за октобар 2021. године.

Када је у питању плаћање овог осигурања послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове.

Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

Објашњено је да у супротном, надлежна организациона јединица Пореске управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Рок 30. децембар је и за плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. дана у месецу, а обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

ЗАПРАТИТЕ НПОРТАЛ НА ФЕЈСБУКУ

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (0)