Тра­жи­ли сте,рас­пи­суј­те!

В. РА­ДО­ЈЕ­ВИЋ - Ж. ПАН­ТЕ­ЛИЋ

23. 02. 2006. у 18:37

Ђу­ка­но­вић тра­жи да ЕУ ре­ви­ди­ра пред­лог ре­фе­рен­дум­ске ве­ћи­не, опо­зи­ци­ја по­че­ла кам­па­њу. Ни­ко га ни­је те­рао у при­чу о ре­фе­рен­ду­му, тра­жио је, са­да не­ка га рас­пи­ше. За­хвал­ни смо Ми­лу, ује­ди­нио нас је, ка­же Пре­драг По­

ПОД­ГО­РИ­ЦА - Цр­но­гор­ски уни­о­ни­стич­ки блок на че­лу са пар­ла­мен­тар­ним пар­ти­ја­ма СНП, НС и ДСС не же­ли ни да чу­је о би­ло ка­квом "по­нов­ном до­го­ва­ра­њу око ре­фе­рен­дум­ске ве­ћи­не и ре­ви­ди­ра­њу ста­ва ЕУ што је, у су­шти­ни, зах­те­вао цр­но­гор­ски ре­жим у пи­сму ми­ни­стри­ма спољ­них по­сло­ва зе­ма­ља ЕУ.
- Су­о­чи­ли би се са си­ту­а­ци­јом да де­мо­крат­ској ве­ћи­ни ко­ја је за не­за­ви­сност на­мет­не­мо ре­ше­ње ко­је по­др­жа­ва ма­њи­на а ко­је би зна­чи­ло ја­чу др­жав­ну за­јед­ни­цу са Ср­би­јом, ка­же се у пи­сму вла­де и упо­зо­ра­ва да би им­пле­мен­та­ци­ја та­квог ре­ше­ња би­ла "нео­ства­ри­ва".
Вла­да у пи­сму до­но­си за­кљу­чак да "пред­ло­же­ни мо­дел ве­ћи­не до­но­си и ри­зи­ке за не­ста­бил­ност Цр­не Го­ре".
- Ђу­ка­но­вић са на­ма си­гур­но ви­ше не­ће раз­го­ва­ра­ти о ре­фе­рен­дум­ским усло­ви­ма. Тра­жио је ре­фе­рен­дум, са­да мо­ра да га рас­пи­ше, ка­же за "Но­во­сти" ли­дер На­род­не стран­ке Пре­драг По­по­вић.
Он на­гла­ша­ва да Ђу­ка­но­ви­ћа "ни­ко ни­је те­рао у при­чу о ре­фе­рен­ду­му".
- Имао је власт, по­сва­ђа­ну опо­зи­ци­ју, ЕУ ко­ја је ћу­та­ла, а са­да не­ма ни­шта од то­га. Опо­зи­ци­ја је по­че­ла кам­па­њу и че­ка­мо знак за старт.
- Бес­крај­но смо за­хвал­ни Ми­лу Ђу­ка­но­ви­ћу, јер је ус­пео оно што ми ни­смо ус­пе­ли - да нас по­ми­ри и ује­ди­ни, ре­као је По­по­вић.

ТР­КА ЗА ЗА­ЈЕД­НИ­ЦУ
СВЕ опо­зи­ци­о­не пар­ти­је и не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је ко­је се за­ла­жу за за­јед­нич­ку др­жа­ву (СНП, НС, ДСС, НСС, ПСЈ, СРС, Ма­ти­ца Бо­ке, ви­је­ће на­род­них скуп­шти­на) из­да­ле су за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње да је "је­дин­ство свих ре­ле­вант­них фак­то­ра га­рант очу­ва­ња за­јед­нич­ке др­жа­ве". И пар­ла­мен­тар­на Срп­ска на­род­на стран­ка ко­ја ни­је уче­ство­ва­ла у пре­го­во­ри­ма, при­хва­ти­ла је усло­ве ЕУ и ушла у тр­ку.

ОБ­РА­ЧУН СА СО­ЛА­НОМ?
БРИ­СЕЛ - На пи­смо вла­сти у Под­го­ри­ци да ЕУ про­ме­ни став о нео­п­ход­ној ве­ћи­ни за из­гла­са­ва­ње не­за­ви­сно­сти Цр­не Го­ре, за са­да су од­го­во­ри­ли са­мо по­је­ди­ни по­сла­ни­ци у Европ­ском пар­ла­мен­ту, пре свих пред­сед­ник де­ле­га­ци­је за ју­го­и­стич­ну Евро­пу До­рис Пак, из­ве­сти­лац за Ср­би­ју и Цр­ну Го­ру Јел­ко Ка­цин и члан спољ­но­по­ли­тич­ког од­бо­ра Бернд По­селт.
Они су се за­ло­жи­ли да се не при­хва­ти ве­ћи­на од 55 од­сто ко­ју је пред­ло­жио европ­ски иза­сла­ник Ми­ро­слав Лај­чак.
- ЕК да­је пу­ну по­др­шку Ха­ви­је­ру Со­ла­ни и ње­го­вом иза­сла­ни­ку Ми­ро­сла­ву Лај­ча­ку. Сма­тра­мо да ре­фе­рен­дум у Цр­ној Го­ри пре све­га мо­ра да до­не­се ле­ги­ти­ман ре­зул­тат ко­ји ће сви при­хва­ти­ти. Да би се до ње­га до­шло, мо­ра се по­што­ва­ти Устав­на по­ве­ља СЦГ, ме­ђу­на­род­ни стан­дар­ди и до­го­вор цр­но­гор­ских вла­сти и опо­зи­ци­је. Ако је­дан од ових еле­ме­на­та не­до­ста­је, ле­ги­тим­ност ре­зул­та­та ће би­ти угро­же­на - ре­као је европ­ски ко­ме­сар за про­ши­ре­ње Оли Рен.
Ме­ђу­тим, став Ре­на ни­је за­до­во­љио тро­је пар­ла­мен­та­ра­ца ко­ји су на­ја­ви­ли да ће ин­си­сти­ра­ти на при­ме­ни пра­ви­ла ве­ћи­не од 50 од­сто плус је­дан иза­шлих гла­са­ча на би­ра­ли­шта. Цр­но­гор­ски ре­фе­рен­дум мо­гао би да бу­де ис­ко­ри­шћен за пре­пу­ца­ва­ње из­ме­ђу ЕП са јед­не стра­не и Са­ве­та ЕУ, од­но­сно ви­со­ког пред­став­ни­ка ЕУ са дру­ге. Бри­се­лом цир­ку­ли­шу и ве­сти да би по­је­ди­не чла­ни­це ЕУ мо­гле да ис­ко­ри­сте, као из­го­вор, пред­лог Лај­ча­ка да на ми­ни­стар­ском Са­ве­ту ЕУ, у по­не­де­љак, кре­ну у об­ра­чун са Со­ла­ном.
- Та­кве при­че су то­тал­на глу­пост - енер­гич­но је за "Но­во­сти" све де­ман­то­ва­ла Кри­сти­на Га­љак, порт­па­рол Ха­ви­је­ра Со­ла­не. - Лај­чак је до­нео од­лу­ку о пред­ло­гу за ве­ћи­ну на цр­но­гор­ском ре­фе­рен­ду­му, по­сле озбиљ­них рас­пра­ва, не са­мо са Со­ла­ном већ и са ам­ба­са­до­ри­ма свих зе­ма­ља чла­ни­ца ЕУ. Уоста­лом, са­че­кај­мо по­не­де­љак.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (2)

Драган

24.02.2006. 08:29

Опет иста екипа која је растурила СФРЈ,покушава то исто са СЦГ.Њима треба забранити улазак у Србију,ако овај народ имам минимум достојанства.За политичаре нисам сигуран да то имају.

Deso

24.02.2006. 21:04

Zelim da podsetim da je Crnoj gori priznata drzavnost tj status drzave jos davne 1878 god.berlinskim kongresom od strane evropskih velesila.Svoju drzavnost Crna gora je zadrzala i kasnije u kraljevini Jugoslaviji i nekdasnjoj SFRJ kao i u danas u zajednici SCG.Referendum je nepotreban.Vlast u Crnoj gori treba samo da aktivira predjasnji dokument na kojim stoje potpisi evropskih drzava iz tog perioda,pa da naredne teme razgovora svedu samo na modalitete dogovora o mirnom razdvajanju dve priznate drzave iz tog perioda.Raspisivanje referenduma mi vise lici na promociju postojece garniture ljudi na vlasti misleci valjda time da Crna gora postaje drzava tek od njih,iako slavna istorija Crne gore i vremeplov dogadjaja pokazuju nesto drugcije cinjenice.Licno se zalazem da Crna gora egzisrira kao nezavisna drzava kakva je bila u vecem delu svoje istorije,i da svoju kucu uredjuju onako kako njeni gradjani zele jer na to imaju osnovno pravo. Puno pozdrava i zelim vam svaku srecu