ПЕТ пута више радних спорова решено је “мирним путем” уз посредовање миритеља или арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Само у прва два месеца ове године стигло је још 111 нових предлога, док су, према подацима Министарства правде, током прошле године виши и основни судови примили укупно 33.389 предмета који се тичу ове области.

Подаци говоре да је током 2014. поднето 199 предлога за решавање индивидуалних или колективних радних спорова, 2015. тај број је повећан на 322, док их је следеће године било 956. Како каже директор агенције Миле Радивојевић, послодавци све чешће прихватају овакво решавање спорова са запосленима јер им смањује трошкове, прилагођава се несметаном пословању и далеко је ефикасније од судског.

- Најчешће је реч о споровима између послодаваца и запослених који се тичу мобинга, отказа уговора о раду, уговарања и исплате минималне зараде, накнаде трошкова који се односе на исхрану у току рада, долазак и одлазак са рада, исплату јубиларне награде, регреса за коришћење годишњег одмора, измена колективнних уговора, штрајка - каже Радивојевић.

Од укупног броја поднетих предлога у току прошле године мериторно је решен 331 предмет, док је 410 у току. Чак 421 предлог тицао се покретања поступка на исплату регреса за коришћење годишњег одмора, следе исплате јубиларних награда 147, док се 141 предлог односио на накнаду за исхрану у току рада и 63 због злостављања на раду, односно мобинга.

И док судски поступци, који захтевају трошкове за тужбе и жалбе, ангажовање адвоката и плаћање његових трошкова, нису орочени у трајању, дотле је поступак пред агенцијом бесплатан.

- Нема ангажовања адвоката, а арбитражно решење је правоснажно и извршно, односно има исту правну снагу као правоснажна судска пресуда - каже наш саговорник. - Време трајања поступка орочено је на 30 дана, за разлику од судског поступка.