Od stal­nog do­pi­sni­ka SKO­PLjE
BIV­ŠI na­čel­nik Ge­ne­ral­šta­ba ma­ke­don­ske ar­mi­je (ARM), pen­zi­o­ni­sa­ni ge­ne­ral Pan­de Pe­trov­ski te­ško je op­tu­žio do­ma­će po­li­ti­ča­re i vrh NA­TO za di­rek­tan si­hod rat­nih de­ša­va­nja u Ma­ke­do­ni­ji 2001. go­di­ne, kon­sta­ta­ci­ja­ma u upra­vo pro­mo­vi­sa­noj knji­zi - "Sve­do­čan­stva".
U bi­ci za se­lo Ara­či­no­vo, mo­žda naj­va­žni­jem upo­ri­štu te­ro­ri­stič­kih gru­pa­ci­ja po­bu­nje­nih šip­ta­ra, ge­ne­ral Pe­tr­ov­ski tvr­di da su 2001. go­di­ne bi­la uhva­će­na i dvo­ji­ca Ame­ri­ka­na­ca, a da je ta­mo bi­lo i ne­ko­li­ko de­se­ti­na pri­pad­ni­ak Se­ver­no­a­tlant­ske voj­ne ali­jan­se, ko­ji su ka­sni­je or­ga­ni­zo­va­no - eva­ku­i­sa­ni.
- Pred­sed­nik Bo­ris Traj­kov­ski me je po­zvao 25. ju­na 2001. i sa­op­štio da je ta­da­šnji ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO Džordž Ro­bert­son pri­hva­tio ide­ju da NA­TO iz­vu­če te­ro­ri­ste iz se­la Ara­či­no­va. Od­go­vo­rio sam da će­mo na­sta­vi­ti sa na­pa­dom dok se ne stvo­re uslo­vi za iz­vla­če­nje. Traj­kov­ski to ni­je do­zvo­lio, re­kav­ši mi da mu je Ro­bert­son po­tvr­dio da se ta­mo na­la­zi i 30 nji­ho­vih lju­di. Pi­tao sam oda­kle oni ta­mo, na­šta mi je od­go­vo­rio da ne zna, ali da mu je Ro­bert­son obe­ćao do­sta­vlja­nje spi­ska sa ime­ni­ma tih lju­di, - na­vo­di Pe­tr­ov­ski u knji­zi "Sve­do­čan­stva 2001".
U uvo­du knji­ge se­ća­nja, ge­ne­ral oce­nju­je da su u sed­mo­me­seč­nom ra­tu - po­be­di­li po­li­ti­ča­ri, a ar­mi­ja Ma­ke­do­ni­je i na­rod su bi­li po­ni­že­ni od svo­jih ta­da­šnjih li­de­ra.
Pe­trov­ski, ko­ji je, zbog eska­la­ci­je rat­nih dej­sta­va, iako već pen­zi­o­ni­san, bio po­no­vo ak­ti­vi­ran i po­sta­vljen ne me­sto na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba, lič­no je ko­man­do­vao ope­ra­ci­ja­ma re­gu­lar­nih bez­bed­no­snih sna­ga na či­šće­nju šip­tar­skih gru­pa­ci­ja te­ro­ri­stič­ke ONA, na Šar­pla­ni­ni o ko­li­ni Te­to­va na se­ve­ro­za­pa­du Ma­ke­do­ni­je.
On tvr­di da su bez­bed­no­snim voj­no-po­li­cij­skim sna­ga­ma bi­le "ve­za­ne ru­ke", kon­kret­no, po­put ope­ra­ci­ja či­šće­nja te­ro­ri­stič­kih upo­ri­šta u se­li­ma Vak­sin­ce i Slup­ča­ne u ku­ma­nov­sko-lip­kov­skom re­gi­o­nu.
Traj­kov­ski i Ge­o­r­gi­jev­ski su, sve­do­či ge­ne­ral, one­mo­gu­ći­li i voj­nu ope­ra­ci­ju raz­bi­ja­nja di­ver­zant­sko-te­ro­ri­stič­ke gru­pe u po­gra­nič­nom se­lu Ta­nu­šev­ci, na Skop­skoj Cr­noj Go­ri, fe­bru­a­ra 2001. go­di­ne, pred uvod u rat, u je­ku sna­žne po­dr­ške Ma­ke­do­ni­ji od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce.