Ombudsman za decu Republike Srpske Dragica Radović rekla je da je tokom prošle godine ova institucija postupala u ukupno 672 pojedinačna predmeta, od kojih je 551 otvoren po prijavama, 49 pokrenuto po službenoj dužnosti, dok su 72 predmeta prenesena iz ranijeg perioda.

Obrazlažući godišnji izveštaj o radu Ombudsmana za decu za 2018. godinu u Narodnoj skupštini RS, Radovićeva je rekla da su podnosioci prijava, prije svega roditelji, jedan ili oba, koji su u izvještajnom periodu podneli 407 prijava.

Prema njenim rečima, prijave se odnose najviše na lična prava i zaštitu od nasilja, povrede ličnih prava, odnosno na ostvarivanje prava deteta na kontakte sa roditeljem sa kojim dete ne živi, poveravanje deteta, dok prijave na zaštitu od nasilja ukazuju na vršnjačko nasilje, zanemarivanje dece, seksualno nasilje i druge pojave.

Kada je reč o ostvarivanju prava deteta na izdržavanje nakon razvoda braka, Radovićeva je istakla da je izbegavanje doprinosa u izdržavanju, veoma ozbiljan oblik roditeljskog zanemarivanja.

Radovićeva je zaključila da je Ombudsman za decu i u prethodnom izveštaju ukazivao na potrebu što skorijeg donošenja zakona o osnivanju alimentacionog fonda, čime bi deca u ovoj oblasti dobila potrebnu sigurnost i zaštitu.

Mnogi poslanici NS RS su tokom današnje rasprave o ovoj tački, ukazali na potrebu i važnost osnivanja alimentacionog fonda.

- Nužno je formirati alimentacioni fond, jer mnogi roditelji ne izvršavaju svoju zakonsku obavezu u pogledu izdržavanja deteta, te uvesti da im se ne dozvoli registracija vozila i drugo, dok ne plate alimentaciju – kazala je poslanik Gordana Vidović.

Ivanka Marković, poslanik SDS-a, upozorila je da su najčešći počinioci krivičnih dela protiv polnog integriteta na štetu deteta, članovi porodice – otac, očuh, deda, ujak, te podsetila na neke stravične primere, kao što je presuda Osnovnog suda Banjaluka iz 2012. godine gde je žrtva bilo dete staro tek tri godine.

Ona je predložila da se obave i edukacije roditelja o posledicama nasilja prema deci, zanemarivanja dece itd.

- Vrlo važno je analizirati da li su oni koji su propustili da ispune obaveze kada su u pitanju prava i zaštita deteta, odgovarali, i tek tada će ovi izveštaji postići svoju svrhu – kazala je Markovićeva.