ANDREJ Vučić, brat premijera Aleksandra Vučića, nije potpisao odluku o osnivanju fantomske firme "Asomakum", niti su njegovi potpisi na kartonu ove firme deponovanom u "Findomestik banci". Ovo je juče u svom nalazu pred Privrednim sudom u Beogradu naveo sudski veštak grafoskop Radoslav Svičević u procesu po tužbi Vučića da se ta firma izbriše iz registra. On je rekao i da se lična karta koja je korišćena u APR za registraciju firme razlikuje od one prave koja pripada Andreju Vučiću.

- Postoje dve odluke o osnivanju "Asomakuma", koje su identične forme i sadržine i na obe je potpisano ime Andreja Vučića - objasnio je Svičević. - Na jednoj je to učinjeno štampanim ćiriličnim slovima, a na drugoj pisanim. Te dve odluke su potpisale dve različite osobe, ali nijednu nije potpisao Vučić. Na kartonu deponovanih potpisa u banci nalaze se četiri potpisa Andreja Vučića, ali nijedan nije njegov.

Svičević je naveo da nije imao originalna dokumenta, jer se ona nalaze u policiji, pa je veštačio overene kopije, dobrog kvaliteta, koje su mu dostavili APR i banka. Uzorak potpisa Andreja Vučića dok sedi i stoji uzeo je u njegovoj kancelariji u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca. Korišćena je i dokumentacija koju je Vučić potpisivao te 2010. godine, kada je i osnovana sporna firma.

- I da sam imao originale mogao sam samo da utvrdim kako je nastalo falsifikovanje potpisa - rekao je Svičević. - Međutim, ovde je nesporno da ne postoji njihova nikakva podudarnost sa potpisom Andreja Vučića.

Zastupnik "Asomakuma" po službenoj dužnosti Branislav Čubrilo podneo je primedbu, jer nije pozvan na veštačenje.

BEZ JAVNE PRESUDE

SASLUŠANjEM veštaka suđenje je danas završeno, a novopostavljeni sudija Dragan Dragović neće javno objaviti presudu, već će odluku samo pismeno proslediti strankama. Ipak, rekao je da je nedopustivo postojanje takve firme koje nema na prijavljenoj adresi i osnovana je falsifikatom.