U NO­ĆI iz­me­đu pet­ka i su­bo­te u Ni­šu je ubi­jen Ra­do­mir Ka­nje­vac (36). Po­li­cij­ska upra­va u Ni­šu, na­vo­de­ći da se ubi­stvo do­go­di­lo u 2,15 ča­so­va po­sle po­no­ći u dvo­ri­štu stam­be­ne zgra­de u Uli­ci Bo­ži­da­ra Adži­je 66, gde je Ka­nje­vac ži­veo u sta­nu na tre­ćem spra­tu, is­ti­če da je ubi­stvo iz­vr­ši­lo ne­po­zna­to li­ce ko­je je od­mah po­sle puc­nja­ve po­be­glo i za ko­jim se in­ten­ziv­no tra­ga.
Na me­stu ubi­stva uvi­đaj su iz­vr­ši­li po­li­ci­ja, za­me­nik okru­žnog tu­ži­o­ca i is­tra­žni su­di­ja Okru­žnog su­da u Ni­šu Ra­do­mir Mla­de­no­vić, is­ti­če se u sa­op­šte­nju po­li­ci­je, u ko­me se ka­že da se pred­u­zi­ma­ju sve rad­nje na utvr­đi­va­nju okol­no­sti ovog ubi­stva.
SE­DAM ME­TA­KA
KA­KO smo sa­zna­li, ubi­stvo se do­go­di­lo u kla­sič­noj "sa­če­ku­ši" is­pred zgra­de u ko­joj je Ka­nje­vac sta­no­vao. Sa­mo ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka od mo­men­ta ka­da je par­ki­rao svoj auto­mo­bil i iza­šao iz nje­ga, na Ra­do­mi­ra Ka­njev­ca je iz bli­zi­ne ne­po­zna­ti ubi­ca is­pa­lio iz pi­što­lja vi­še hi­ta­ca i usmr­tio ga.
Sta­na­ri zgra­de u Bo­ži­da­ra Adži­je ču­li su pri­gu­še­ne puc­nje i od­mah oba­ve­sti­li po­li­ci­ju, ko­ja je br­zo sti­gla na me­sto ubi­stva. Le­ka­ri hit­ne po­mo­ći, ko­ji su ta­ko­đe po­zva­ni po­sle puc­nja­ve, po­ku­ša­li su re­a­ni­ma­ci­ju Ka­njev­ca, ali ni­su us­pe­li. Pre­mi­nuo je po­red svog auto­mo­bi­la.
Po­li­ci­ja je, sa­zna­li smo, ne­da­le­ko od me­sta ubi­stva, što na­vo­di na za­klju­čak da je na Ka­njev­ca pu­ca­no iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne, sa sa­mo tri-če­ti­ri me­tra, pro­na­šla se­dam ča­u­ra od is­pa­lje­nih me­ta­ka.
TRI PO­KU­ŠA­JA
UBI­JE­NI Ka­nje­vac je bio je­dan od onih ni­ških že­sto­kih mo­ma­ka ve­o­ma do­bro po­zna­tih po­li­ci­ji i or­ga­ni­ma pra­vo­su­đa, kao iz­vr­ši­lac broj­nih te­ških kri­vič­nih de­la. Hap­šen je vi­še pu­ta, a na nje­ga je ne­ko­li­ko pu­ta po­ku­šan aten­tat i bio je če­sta me­ta u po­ku­ša­ji­ma ubi­sta­va. U le­to 2002. go­di­ne, 15. sep­tem­bra, usred da­na na nje­ga je pu­ca­no iz pi­što­lja i te­ško je ra­njen u ni­škom par­ku "Sve­ti Sa­va". I 24. ok­to­bra 2003. na nje­ga je iz mra­ka ba­čen eks­plo­ziv, ali je Ka­nje­vac za­do­bio sa­mo te­ške te­le­sne po­vre­de. Na­pad na nje­ga iz­vr­šen je po­no­vo u no­ći 27. ok­to­bra 2004. go­di­ne, ka­da je pod nje­gov auto­mo­bil "golf", na par­kin­gu u Uli­ci Ni­ko­le Pa­ši­ća u stro­gom cen­tru Ni­ša, sta­vlje­na eks­plo­ziv­na na­pra­va. Ka­da je Ka­nje­vac ušao u vo­zi­lo i dao kon­takt, u na­me­ri da star­tu­je auto­mo­bil, od­jek­nu­la je eks­plo­zi­ja. I tom pri­li­kom za­do­bio je te­ške te­le­sne po­vre­de. Go­vo­ri­lo se da ima se­dam ži­vo­ta i da ga smrt ne­će.
Pre sa­mo ne­ko­li­ko da­na, sa­zna­li smo da je pro­tiv nje­ga po­kre­nut no­vi po­stu­pak zbog osno­va­ne sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no de­lo uce­ne i ute­ri­va­nja du­ga.

OB­RA­ČUN MA­FI­JE
Ubi­stvo Ra­de­ta Ka­njev­ca, pri­ča se po Ni­šu, bi­lo je oče­ki­va­no, jer su­ko­blje­ni čla­no­vi kri­mo­ge­nih gru­pa, ot­kri­ve­nih još pre če­ti­ri go­di­ne, ipak ne mi­ru­ju. Iako su po­je­di­ne ni­ške ban­de, iz­me­đu ko­jih su su­ko­bi iz­bi­ja­li naj­če­šće zbog po­de­le nar­ko tr­ži­šta, ne­sta­le po­sle ubi­sta­va vo­đa ili zbog to­ga što su ne­ki od nji­ho­vih pri­pad­ni­ka iza re­še­ta­ka i na iz­dr­ža­va­nju vi­še­go­di­šnjih za­tvor­skih ka­zni, ja­sno je da ve­li­ka ne­tr­pe­lji­vost i da­lje tra­je. Mo­tiv ubi­stva Ka­njev­ca ni­je po­znat, ali si­gur­no je da ne­će du­go osta­ti taj­na.