VLADA Srbije usvojila je u utorak leks specijalis kojim se konačno rešava problem zaduženih u švajcarskim francima. Zakon predviđa konverziju preostalog duga u evro i otpis 38 odsto. Na račun banaka otpisuje se 23 odsto, a na račun države 15 odsto.

Nova, umanjena glavnica biće osnov za obračun novih rata na koje će se primenjivati kamatna stopa kao za stambene zajmove vezane za evro, uz jedno ograničenje: kamatna stopa ne može biti veća od 3,4 plus tromesečni ili šestomesečni euribor, odnosno fiksna kamatna stopa ne može biti veća od četiri odsto. S obzirom na to da je euribor trenutno negativan, maksimalna promenljiva kamatna stopa je na nivou od 3,17 odsto, odnosno 3,09 odsto (ako je tromesečni euribor).

PROČITAJTE JOŠ: Stiže rešenje za „švajcarce“

Na otpis preostalog duga, koji po ovom zakonu čini iznos glavnice na dan konverzije uvećan za iznos dospele, a nenaplaćene redovne kamate na taj dan, pravo imaju svi dužnici koji su u otplati, i čije su rate vezane za franak. Nažalost, oni koji su pre nekoliko godina prihvatili neki od modela NBS koji je predviđao konverziju u evro indeks, nemaju pravo na otpis duga po leks specijalisu.

- Odredbe ovog zakona primenjuju se i na stambene kredite kod kojih je do dana stupanja na snagu ovog zakona dug po kreditu dospeo u celosti, a nije pokrenut postupak prinudnog izvršenja ili vansudskog namirenja - navodi se u zakonu. - I na one kredite kod kojih je nepokretnost prodata kao sredstvo obezbeđenja, a dug nije izmiren u celosti.

BEZ PONUDE KAD otpiše 38 odsto duga, banka na ostatak obračunava kamatnu stopu prema ponudi koja je važila na dan 31. marta 2019. godine, za kredite indeksirane u evrima koji su iste vrste i ročnosti i imaju isti tip kamatne stope (promenljiva ili fiksna) kao i stambeni kredit, stoji u predlogu zakona. Ako banka na taj dan nije imala u ponudi stambene kredite indeksirane u evrima - dužna je da primeni kamatnu stopu od 3,4 + tromesečni ili šestomesečni euribor, odnosno fiksnu stopu od četiri procenta.

Čim zakon stupi na snagu, banke imaju rok od 30 dana tokom kojih klijentima moraju da ponude detalje otpisa i nove glavnice, kao i plan otplate. Isto toliko dana imaju i dužnici da banci odgovore da li tu ponudu prihvataju.

Leks specijalisom uređena je konverzija na započete sudske i druge postupke.

- Tako je propisano da se parnični postupak pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona prekida danom stupanja na snagu ovog zakona - ističe se u obrazloženju propisa.

Odlažu se i postupci prinudnog izvršenja i vansudskog namirenja i mogu da budu nastavljeni samo u slučaju da dužnik neće konverziju.

Ako pristane na konverziju, i okonča se parnični postupak, banka snosi svoje, a dužnik svoje troškove.

Zaduženi u francima, ako ne pristane na konverziju duga u evro, nastavlja otplatu svog kredita u skladu sa prvobitnim ugovorom.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je u utorak da se ovim leks specijalisom rešava problem koji postoji više od decenije, kao i da su mu prethodili teški pregovori.

- Razgovori nisu bili nimalo laki, ali smo uspeli da nađemo kompromis i najbolje moguće rešenje za sve tri zainteresovane strane: građane, banke i državu - istakao je Mali i zahvalio se svim pregovaračima.

Udeo države u konverziji ovih zajmova neće biti veći od 11,69 milijardi dinara, odnosno oko 99 miliona evra. Taj trošak država će pokriti obveznicama koje će biti emitovane.

NOTARI MORAJU GRATIS

DUŽNIK koji se opredeli za konverziju, ne mora da uspostavlja nove hipoteke, niti da ugovara nove polise osiguranja života, jer će postojeće biti na snazi. Banka neće moći da mu traži ni dodatna sredstva obezbeđenja u odnosu na ona koja već ima ugovorena. Ako je u primeni konverzije potrebno overiti neki dokument ili izmenu, upis ili brisanje podataka u katastru ili drugom javnom registru - javni beležnici dužni su da te usluge pruže bez naknade.