Evo šta je najviše zanimalo građane:

* NA zajedničkoj parceli i zajedničkom objektu prepravila sam deo u kojem su živeli moji rođaci i dogradila potkrovlje po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji sa rođakom koji je uknjižen kao zajedničar na objektu sa 1/6. U roku sam podnela zahtev za legalizaciju, posedujem saglasnosti svih dostupnih knjižnih vlasnika zajedničkih delova, međutim, pet knjižnih vlasnika, od kojih su neki knjiženi sa 1/40, više od 40 godina su nedostupni, pa samim tim ne mogu da pribavim saglasnost za izgradnju, odnosno legalizaciju. Ja nisam upisana u zemljišnjoj knjizi. Kako da legalizujem izgrađen deo kuće površina oko 100 kvadratnih metara sa dve stambene jedinice, za mene i rođake po jedna?


Radmila

Zakonom o ozakonjenju objekata propisano je da kada je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se pismena saglasnost svih suvlasnika. Izuzetak od ovog opšteg pravila propisano je tako da ukoliko je suvlasnik znao, ili mogao znati za izgradnju objekta, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio, smatraće se da postoji saglasnost za ozakonjenje, te se u tom slučaju ne dostavlja overena saglasnost svih suvlasnika u postupku. Imajući u vidu navedeno, ako su ostali stanari znali ili mogli znati za, kako navodite, "dogradnju objekta", ali se u vreme izgradnje tome nisu protivili, smatra se da postoji njihova saglasnost za ozakonjenje, te nije potrebno naknadno tražiti njihovu saglasnost.

*****

* KAKO to da se u Srbiji plaća porez na ilegalnu kuću? U kakvom je statusu onda ona, jer je poznato da se ne može naplatiti porez na kriminalno stečenu robu ili imovinu, jer se ne zna kolika je.

Naplata poreza nije u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, već je, u cilju dobijanja odgovora, potrebno da se obratite Ministarstvu finansija - poreskoj upravi.

*****

* U stambenoj zgradi sa 82 stana, koja je izgrađena pre 46 godina, uz dozvolu i saglasnost stanari su sagradili stan za domara, kancelariju za skupštinu stanara i jedan lokal s prenamenom prostora koji nije bio u funkciji. Taj prostor je prijavljen za legalizaciju 1998. godine, a lokal 2010. godine. Da li je moguće da se taj prostor, kada se završi procedura ozakonjenja, uknjiži na skupštinu zgrade?

Ružica Petković

Navedeni prostor predstavlja zajednički deo zgrade (zajednička prostorija) na kojem vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke, nedeljive svojine. Prostor se može koristiti u svrhe upravljanja i održavanje zgrade, o čemu odlučuje skupština zgrade.

*****

* KUPIO sam 2005. godine garažu adaptiranu u stan u zgradi izgrađenoj 1965. godine. Garaža se nalazi u prizemlju. U ugovoru je navedeno da je garaža kupljena kao vanknjižno vlasništvo. Da li mogu po odredbama Zakona o ozakonjenju da uknjižim garažu ili stan?

U navedenom pitanju nema dovoljno elemenata za davanje konkretnog odgovora. U cilju dobijanja adekvatnog odgovora možete nam se obratiti putem imejl adrese: ozakonjenje@mgsi.gov.rs, s pitanjem koje će sadržati više informacija o konkretnoj stvari.


*****

* ZAHTEV za legalizaciju podnet je još 2000. godine. U tom periodu izrađen je i izvršen tehnički pregled projekta. Mimo projekta imam proširenje terase koja nije u sklopu projekta. Molim vas za objašnjenje, šta treba dalje da uradim da bi se izvršilo ozakonje?

Svetlana Branković

Zakonom o ozakonjenju objekata predviđena je mogućnost da nadležni organ ranije dostavljenu dokumentaciju prihvati kao dokumentaciju propisanu novim zakonom, ako po sadržini odgovara dokumentima propisanim novim zakonom. Ukoliko sadržina tehničke dokumentacije dostavljene u ranije vođenom postupku legalizacije odgovara po sadržini izveštaju o zatečenom stanju objekta, propisanom Zakonom o ozakonjenju objekata, nadležni organ to konstatuje i ranije dostavljeni dokument priznaje kao izveštaj o zatečenom stanju objekta, u smislu ovog zakona. Konačni odgovor na ovo konkretno pitanje daće nadležni organ u postupku ozakonjenja.

*****

* Pokojni otac je 2009. godine dobio rešenje o odobrenju za izgradnju objekta u Nišu, a sledeći korak je bilo izdavanje građevinske dozvole. Otac je propustio rok od jedne godine, koliko traje rešenje o odobrenju za izgradnju, i nije uzeo građevinsku dozvolu, pa je kuća sagrađena bez nje. Sve dažbine za izgradnju komunalne infrastrukture su plaćene. Kakva je procedura naknadnog dobijanja građevinske dozvole i da li mora kompletna procedura da se ponovi? Da li je legalizacijom objekta lakše doći do rešenja? Kuću sam nasledio ja, pa treba da prevedem objekat na svoje ime.

Branislav Antić

Imajući u vidu da nije bila ishodovana građevinska dozvola, objekat će biti predmet ozakonjenja. Objekat je prvo potrebno evidentirati i popisati, u skladu sa Zakonom o ozakonjenju, po službenoj dužnosti, a nakon toga, u daljem postupku, organ nadležan za ozakonjenje utvrdiće da li su ispunjeni uslovi u skladu sa novim Zakonom i, u zavisnosti od toga, nastaviti postupak ozakonjenja, a vama dostaviti pismeno o daljem toku postupka i potrebnoj dokumentaciji.

*****

* Komšija je 1990. godine sagradio pomoćni objekat bez građevinske dozvole i pri tome jednim delom zašao u susednu parcelu. Zahtev za legalizaciju glavnog i pomoćnog objekta podneo je 2015. godine. Da li se pomoćni objekat može legalizovati po novom zakonu o legalizaciji, pošto se nalazi na dve parcele, od koje jedna nije njegova?

M. Jovanov

Objekat se ne može ozakoniti bez saglasnosti vlasnika parcele na kojoj se nalazi deo objekta.