SR­BI­JA i Re­pu­bli­ka Srp­ska pot­pu­no su pri­vr­že­ne po­što­va­nju me­đu­na­rod­nih spo­ra­zu­ma. Dej­ton­skom za BiH, Re­zo­lu­ci­ji 1244 i Po­ve­lji UN za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju. To zna­či da je BiH me­đu­na­rod­no pri­zna­ta dr­ža­va sa­sta­vlje­na od dva en­ti­te­ta, a da Sr­bi­ja ima su­ve­re­ni­tet nad Ko­so­vom i Me­to­hi­jom.
To je glav­na po­li­tič­ka po­ru­ka ko­ju je upu­tio pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca, pri­li­kom sr­dač­nog su­sre­ta sa pre­mi­je­rom RS Mi­lo­ra­dom Do­di­kom, na mo­stu na Sa­vi, na gra­ni­ci dve dr­ža­ve, kod Srem­ske Ra­če.
No­vi, pot­pu­no re­kon­stru­i­sa­ni gra­nič­ni pre­laz ko­ji, ka­ko su re­kli, "spa­ja ono što je već ve­ko­vi­ma spo­je­no", dr­žav­ni­ci su za­tim za­jed­no otvo­ri­li, tač­no u pet do 12 - sim­bo­li­ke ra­di.
Po­tom su se obra­ti­li oku­plje­nim gra­đa­ni­ma i no­vi­na­ri­ma sa im­pro­vi­zo­va­ne go­vor­ni­ce u hla­do­vi­ni gra­nič­nog pre­la­za:
- Mi smo za do­sled­no po­što­va­nje pra­va, bez jed­no­stra­nog, de­li­mič­nog i pro­bir­lji­vog či­ta­nja me­đu­na­rod­nih do­ku­me­na­ta. To zna­či da je bu­duć­nost Ko­so­va - su­štin­ska auto­no­mi­ja u okvi­ru Sr­bi­je - go­vo­rio je Ko­štu­ni­ca.
Iza le­đa dva pre­mi­je­ra vi­jo­ri­le su se i dve za­sta­ve - Sr­bi­je i RS. No­vi­na­ri ni­su pro­pu­sti­li šan­su da pi­ta­ju Do­di­ka: Gde je za­sta­va BiH?
- Ovo je­ste gra­nič­ni pre­laz iz­me­đu BiH i Sr­bi­je, ali i Re­pu­bli­ka Srp­ska je deo BiH, i ima pra­vo na spe­ci­jal­ne od­no­se sa Sr­bi­jom. Na­dam se da ni­ko u BiH ne­ma ni­šta pro­tiv, ali su­šti­na ovog pro­jek­ta je me­đu­gra­nič­na sa­rad­nja. Ni­ko ni­je imao na umu da iz­be­ga­va i oma­lo­va­ža­va in­sti­tu­ci­je BiH. I ni­ko ne sme da vi­di u ovom po­slu bi­lo šta, sem ubr­za­va­nja pro­to­ka sa­o­bra­ća­ja.
Pri­ča o sa­vre­me­nom gra­nič­nom pre­la­zu ko­ji će po­mo­ću, za­jed­nič­ke ca­rin­ske i po­li­cij­ske kon­tro­le da ubr­za pro­tok sa­o­bra­ća­ja i pri­bli­ži Sr­bi­ju RS, ubr­zo je sme­nje­na "vru­ćim po­li­tič­kim te­ma­ma" ko­je su na­met­nu­li no­vi­na­ri:
- Vlast u Sr­bi­ji je do svih po­da­ta­ka o op­tu­že­ni­ma pred Ha­škim tri­bu­na­lom do­la­zi­la, na ža­lost, sa iz­ve­snim za­ka­šnje­njem. Da smo u fe­bru­a­ru zna­li ono što zna­mo sa­da, stva­ri bi bi­le ja­sni­je - ko­men­ta­ri­sao je Ko­štu­ni­ca iz­ja­vu Kar­le del Pon­te da pre­mi­jer Sr­bi­je "tač­no zna gde je Mla­dić bo­ra­vio do fe­bru­a­ra ove go­di­ne".
Pre­mi­jer Sr­bi­je je pod­se­tio da je i Ak­ci­o­ni plan do­net uz sa­gla­snost Bri­se­la, Ha­ga i Kr­le del Pon­te:
- Plan je po­čeo da se pri­me­nju­je. Sa­da je va­žno da se Sr­bi­ji pru­ži do­bra vo­lja. Od sa­rad­nje sa Tri­bu­na­lom za­vi­si i po­lo­žaj na­še dr­ža­ve u pre­go­vo­ri­ma za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju i na­sta­vak pre­go­vo­ra sa EU.
Ko­štu­ni­ca je za je­sen na­ja­vio i pot­pi­si­va­nje no­vog spo­ra­zu­ma o spe­ci­jal­nim od­no­si­ma Sr­bi­je i RS.
Po­sle ce­re­mo­ni­jal­no-po­li­tič­kog otva­ra­nja gra­ni­ce, zva­nič­ni­ci dve dr­ža­ve oti­šli su u Bi­je­lji­nu, na za­jed­nič­ki ru­čak.


UTI­SAK VA­RA
NO­VI­NA­RI su Mi­lo­ra­da Do­di­ka pi­ta­li i da li je ostao pri ne­dav­noj iz­ja­vi o mo­guć­no­sti re­fe­ren­du­ma u RS, ako ne­ko po­ku­ša da uki­ne en­ti­te­te u BiH:
- Na­rav­no da osta­jem pri sva­koj svo­joj iz­ja­vi. Na pi­ta­nje - do­bi­ja li po­dr­šku iz Sr­bi­je za to - od­go­vo­rio je:
- Ne znam, sa­mo, oda­kle vam ta­kav uti­sak.

MOST "EVRO­PA"
NA je­sen će po­če­ti iz­grad­nja i no­vog drum­skog mo­sta pre­ko Sa­ve, ne­da­le­ko od već po­sto­je­ćeg že­le­znič­kog kod Srem­ske Ra­če. Do­dik i Ko­štu­ni­ca, do­go­vo­ri­li su se da most do­bi­je na­ziv - "Evro­pa".
Iz­grad­nju će fi­nan­si­ra­ti Vla­da Sr­bi­je, a vred­nost po­sla je pro­ce­nje­na na oko šest mi­li­o­na evra.