Ne­ka­da­šnji bok­ser­ski re­pre­zen­ta­ti­vac SRJ Alek­san­dar Sa­ša Pe­ja­no­vić (30), da­nas rad­nik MUP Cr­ne Go­re, pro­veo je u pri­tvo­ru u Cen­tru bez­bed­no­sti Pod­go­ri­ca 40-ak sa­ti zbog sum­nje da je sa zgra­de Jav­nog stam­be­nog pred­u­ze­ća u Pod­go­ri­ci ski­nuo cr­no­gor­sku za­sta­vu, is­ce­pao je i ba­cio u kon­tej­ner.
Pe­ja­no­vić, me­đu­tim, tvr­di da to ni­je uči­nio i da mu je sve na­me­šte­no.
- Sve se do­go­di­lo pre tri ve­če­ri pred zo­ru. Is­pred mo­je ku­će sa­če­ka­la me je po­li­cij­ska pa­tr­o­la. Re­kli su mi da je ne­gde slo­mlje­no ne­ko sta­klo i da po­đem sa nji­ma - pri­ča Pe­ja­no­vić za "No­vo­sti". - Me­đu­tim, od­ve­li su me u sta­ni­cu po­li­ci­je gde su mi sa­op­šti­li da sam, u stva­ri, osum­nji­čen za ski­da­nje i ce­pa­nje cr­no­gor­ske za­sta­ve sa zgra­de na Rib­ni­ci.
Pri­ve­de­na su još tri mla­di­ća ko­ji su te ve­če­ri bi­li u dru­štvu sa Sa­šom. Po­sle sa­slu­ša­nja i no­ći pro­ve­de­ne u pri­tvor­skoj će­li­ji Cen­tra bez­bed­no­sti Pod­go­ri­ca Pe­ja­no­vić je pu­šten na slo­bo­du.
Ka­ko nam je ju­če re­kao Ha­mid Ga­njo­la, is­tra­žni su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, do­ku­men­ta­ci­ja o tom slu­ča­ju u me­đu­vre­me­nu je pre­da­ta dr­žav­nom tu­ži­la­štvu ko­je će od­lu­či­ti da li će po­kre­nu­ti kri­vič­ni po­stu­pak.
- Ne­ma ni go­vo­ra da sam ce­pao cr­no­gor­sku za­sta­vu ko­ju sma­tram za svo­ju, jer se pod njom bo­rio i kralj Ni­ko­la - ka­že Sa­ša Pe­ja­no­vić. - Ne znam za­što mi na­me­šta­ju ova­kvu igru. Ni­je valj­da zbog mo­jih na­ci­o­nal­nih ose­ća­nja, ko­ja su mo­ja lič­na stvar... - Stra­žar ko­ji je pri­ja­vio ne­sta­nak za­sta­ve ni­je me na su­o­če­nju pre­po­znao kao po­či­ni­o­ca - ka­že Pe­ja­no­vić.
Dok se sve ne ra­sve­tli Sa­ša Pe­ja­no­vić je mo­rao da pre­da sta­re­ši­na­ma po­li­cij­sku znač­ku i pi­štolj.