MIS Sr­bi­je, glu­mi­ca, no­vi­nar, pi­sac, astro­log, hi­ro­mant i maj­ka dvo­je de­ce, Mi­lja Vu­ja­no­vić Re­gu­lus (60), pre­mi­nu­la je pre­kju­če po­sle du­ge bo­le­sti u Be­o­gra­du.
Ro­đe­na je 21. av­gu­sta 1946. od oca Mo­mi­ra, rat­nog ofi­ci­ra, i maj­ke De­san­ke, par­ti­zan­ke. Od­ra­sla je uz maj­ku, jer je otac pre nje­nog ro­đe­nja oti­šao na voj­no ško­lo­va­nje u Ru­si­ju. Ni­ka­da ga ni­je vi­de­la. Sa de­vet go­di­na sa­znaa je da je po­gi­nuo, sa­mo go­di­nu da­na po­sle nje­nog ro­đe­nja, i da je sa­hra­njen u Ode­si. Mi­lja je bi­la le­pa de­voj­ka, pu­nih usta i ši­ro­kih ja­go­di­ca. U svet po­zna­tih ušla je kao mis Sr­bi­je 1967. go­di­ne. Od le­po­ti­ce je po­sta­la glu­mi­ca. Igra­la je u "Ra­nim ra­do­vi­ma", "Ba­bljem le­tu", "Bu­ba­ma u uhu", "Ži­vot je ma­sov­na po­ja­va", "No­ka­u­tu", "Sne­gu na usna­ma", a TV gle­da­o­ci naj­vi­še je pam­te po se­ri­ji "Ne­ven" gde je igra­la čak pet li­ko­va - ne­spret­nu Anu, Ma­đa­ri­cu Mi­ci, uče­ni­cu Na­nu Zo­rić, mek­sič­kog ko­či­ja­ša i 80. go­di­šnju ba­bu De­spi­nu Alić. Zva­li su je "na­ga Mi­lja" jer se ski­nu­la go­la u "Sne­gu na usna­ma", a on­da to po­no­vi­la u "Ra­nim ra­do­vi­ma" i za to do­bi­la de­bi­tant­sku na­gra­du u Ave­li­nu od žirija u ko­jem su bi­li Pa­za­o­li­ni i An­to­ni­o­ni.
- Na fil­mu sam ra­di­la dok mi je to ljud­sko do­sto­jan­stvo do­zvo­lja­va­lo. Ba­ve­ći se tim po­slom, čo­vek je ro­ba na te­zgi - go­vo­ri­la je Mi­lja.
Astro­lo­gi­jom je po­če­la da se ba­vi 1966, a ozbilj­ni­je od 1971. Sma­tra se da je utr­la put broj­nim da­na­šnjim hi­ro­man­ti­ma i astro­lo­zi­ma, be­lim i cr­nim ma­go­vi­ma. Njen du­hov­ni otac bio je Mi­le Du­por sa Kor­ču­le. Čvr­sto se držala nje­go­vog sa­ve­ta: "Ne go­vo­ri o smr­ti. Kad vi­diš loš aspekt, pre­ću­ti ga. Pre­ja­ka je moć re­či." Spo­sob­no­sti su joj se gra­ni­či­le sa mi­stič­nim. Po­red pred­vi­đa­nja sud­bi­ne, go­vo­ri­la je da zna da le­či kra­ve i ov­ce od zmij­skog uje­da, da vra­ti kra­vi "od­u­ze­to" mle­ko, da ba­je pro­tiv ra­znih bo­le­sti, pre­po­zna­je "na­ba­če­no" zlo i uzu­zet­no do­bro po­zna­je le­ko­vi­to bi­lje. U TV emi­si­ja­ma gle­da­o­ci­ma je le­či­la gla­vo­bo­lju na da­lji­nu.
- Ni­sam vi­do­vi­ta, ni­ti pro­rok, sma­tram da po­se­du­jem iz­ve­snu ob­da­re­nost za tu­ma­če­nje sud­bi­ne. U hi­ro­man­ti­ji ne­ma ni­čeg okult­nog i mi­ste­ri­o­znog. Iz dla­na ne či­tam sud­bi­nu, ne­go ka­rak­ter. Ka­rak­ter je čo­ve­ko­va sud­bi­na - pri­ča­la je.
Bi­la je član Ame­rič­ke fe­de­ra­ci­je astro­lo­ga, sa di­plo­mom si­bir­skog ša­ma­na i afrič­kog ma­ga. Pr­va je na Bal­ka­nu otvo­ri­la Astro cen­tar. Po­čet­kom de­ve­de­se­tih ba­vi­la se glo­bal­nom sud­bi­nom pla­ne­te i sve­ta. No­vi svet­ski po­re­dak bio joj je trn u oku. Ni­je sum­nja­la da su Sr­bi oda­bra­ni da spa­su čo­ve­čan­stvo. Pre­ba­ci­va­li su joj da či­ta zve­zde po dik­ta­tu dnev­ne po­li­ti­ke, a ona je od­go­va­ra­la:
- Ni­sam ni u jed­noj par­ti­ji. Mo­je opre­de­lje­nje je srp­ski lo­bi. Ni­sam ni­kad na­pa­la opo­zi­ci­ju, ni­ti sam hva­li­la po­zi­ci­ju. Ne ra­dim za vlast. Ni­kad ni­sam iza­zva­la zlu krv, ili po­zi­va­la na mr­žnju. Bo­rim se za srp­stvo, a ti­me i za ce­li svet. Tu­mač sam hi­ro­man­ti­je i astro­lo­gi­je sa­mo u onom okvi­ru ko­ji na­ša pra­vo­slav­na ve­ra do­zvo­lja­va. Ako ne­ko ne­ma oči da vi­di i ne­ma uši da ču­je do ko­je je me­re di­ja­bo­lič­no što do­la­zi sa Za­pa­da, on­da ja sa njim ne­mam šta da raz­go­va­ram.
Da je mo­gla da pro­rek­ne svo­ju sud­bi­nu, ve­ro­vat­no bi mo­gla da spre­či tra­ge­di­ju ko­ja se de­si­la 8. ma­ja 2000. ka­da je u nju pu­cao pri­ja­telj i po­slov­ni sa­rad­nik Ob­rad Ze­jak.
Me­tak joj se za­rio u vrat i pri­ko­vao je za kre­vet. Da je ope­ri­sa­na u ro­ku od 72 sa­ta ho­da­la bi, ali su le­ka­ri bi­li uve­re­ni da ne­će preživeti po­vre­du i za­to ope­ra­ci­ja ni­je ura­đe­na na vre­me. Upr­kos sve­mu, opro­sti­la je jav­no čo­ve­ku ko­ji je pu­cao u nju i na su­du iz­ja­vi­la da ne želi da on ni je­dan dan is­pa­šta zbog sta­nja u ko­me se ona na­la­zi.


VEN­ČA­NA SA ZVE­ZDOM
MI­LjA Vu­ja­no­vić ni­ka­da se ni­je uda­va­la, ali je­ste bi­la ven­ča­na - za kra­ljev­sku zve­zdu ne­kret­ni­cu Re­gu­lus, ko­ja do­no­si sre­ću, a ka­žnja­va ako čo­vek po­ku­ša­va da svo­ju moć zlo­u­po­tre­bi. Ve­li­ka lju­bav nje­ne mla­do­sti bio je pi­sac Vuk Vu­čo. Ćer­ku Ma­šu ro­di­la je 1973. a si­na Le­o­na Sa­mu­e­la 1985. Ime­na nji­ho­vih oče­va ni­ka­da ni­je ot­kri­la.
- De­cu učim da život ni­je slat­ka baj­ka, već bor­ba do­bra i zla. Da te dve si­le okre­ću to­čak života. Zlo ne sme­ju da opra­šta­ju i za­bo­ra­vlja­ju, jer ko opra­šta zlo, uni­šta­va do­bro. Pa­met do­la­zi od pam­će­nja. Pa­met­ni­ji smo što vi­še pam­ti­mo. Opro­štaj zlo­čin­cu na­vo­di na no­vi ne­ka­žnje­ni zlo­čin. Na Ze­mlji smo ili sve­ti rat­ni­ci ili - kr­pe.

U DLAN - PO­ZNA­TI­MA
GO­TO­VO sve po­zna­te i jav­ne lič­no­sti do­la­zi­le su kod Mi­lje Vu­ja­no­vić da im po­gle­da u dlan. Sa istom ra­do­zna­lo­šću oti­ske dla­no­va sla­li su joj i Si­si Spej­sik, Ro­bert de Ni­ro, Pi­ter Fon­da, Fran­ko Ne­ro, Ser­gej Bon­dor­čuk... Ka­da je glu­mi­ca Bi­bi An­der­son u šved­skim me­di­ji­ma iz­ja­vi­la da joj se ostva­ri­lo sve što joj je "pro­re­kla" Mi­lja, kod na­še hi­ro­mant­ki­nje već su­tra­dan sti­gli su šved­ski no­vi­na­ri.

NE­PO­KRET­NA PET GO­DI­NA
IS­PRED vra­ta sta­na 11, u Uli­ci Kla­re Cet­kin 4, iza ko­jih je svo­je po­sled­nje da­ne pro­vo­di­la Mi­lja Vu­ja­no­vić Re­gu­lus sa si­nom Le­o­nom, ju­če ni­smo za­te­kli ni­ko­ga. Na zvo­no ta­ko­đe ni­je bi­lo od­go­vo­ra. Ti­ši­nu su pre­ki­da­le sa­mo po­ne­ke kom­ši­je krat­kim ko­men­ta­ri­ma, iz­ne­na­đe­ne tužnom ve­šću.
- Mno­go smo po­što­va­li Mi­lju, ta­ko da je sve nas ovo mno­go po­tre­slo. Bi­li smo u od­li­čim su­sed­skim od­no­si­ma i če­sto smo se me­đu­sob­no po­ma­ga­li - re­kao nam je kom­ši­ja iz sta­na po­red - Mi­lja je bi­la ne­po­kret­na po­sled­njih pet go­di­na, ta­ko da smo je re­dov­no obi­la­zi­li. I to­ga da­na smo je mi pro­na­šli mr­tvu. U tom tre­nut­ku Mi­ljin sin je bio na pu­tu, a na­ma je bi­lo neo­bič­no što se već ne­ko vre­me ni­je ja­vlja­la. Za­to smo ušli da pro­ve­ri­mo je li sve u re­du, ali na žalost već je bi­la mr­tva.
Da­tum sa­hra­ne "zve­zdi­na ne­ve­ste" u ovom tre­nut­ku još ni­je po­znat.
B. S.