Od stal­nog do­pi­sni­ka: Sa­ra­je­vo
AD­NAN Me­ša­no­vić (28) iz Vi­so­kog u is­po­ve­sti da­toj sa­ra­jev­skom ne­delj­ni­ku "Da­ni" po­sve­do­čio je o zlo­či­ni­ma nad srp­skim voj­ni­ci­ma i ci­vi­li­ma ko­je su u Vo­zu­ći i oko­li­ni po­či­ni­li pri­pad­ni­ci zlo­gla­snog od­re­da "El mu­dža­hid". On se sa 16 go­di­na pri­klju­čio ovom od­re­du, ko­ji je ve­ći­nom oku­pljao ver­ske fa­na­ti­ke afro-azij­skog po­re­kla.
Tvr­di da je, opi­jen ve­rom, za­po­sta­vio ško­lu i pri­klju­čio se od­re­du, tač­ni­je sku­pi­ni ko­ja je bro­ja­la 15 lju­di i zva­la se "Mu­dža­hi­ro­va gru­pa" po ime­nu vo­đe - af­ga­ni­stan­skog ve­te­ra­na. Ka­že da ne­ma "ora­ha u dže­po­vi­ma" i da mo­že slo­bod­no da go­vo­ri.
- Zlo­či­ne su uglav­nom či­ni­li stran­ci. Znam da su Je­men­ci bi­li naj­go­ri. Sa li­ni­je se vra­ti­la sku­pi­na Je­me­na­ca i od­mah su jed­nog za­ro­blje­ni­ka "od­ra­di­li". Na­stao je ta­jac. Oni su za­kla­li još jed­nog. Po­če­li su odva­ja­ti lju­de po gru­pa­ma i bi­lo je - ka­ko ko ho­će. Or­gi­ja­nje je tra­ja­lo dva da­na. Sve što se de­ša­va­lo na Vo­zu­ći ni­je ni­ka­kva taj­na. Čak su i de­ca iz okol­nih se­la do­la­zi­la da gle­da­ju šta se tu ra­di. Ka­se­te tu za­be­le­že­ne pri­ka­zi­va­ne su re­gru­ti­ma.
Stran­ci ko­ji su do­la­zi­li, pri­se­ća se Ad­nan, bi­li su sa mrač­nom i ne­is­pi­ta­nom pro­šlo­šću. Oni su pri­hva­ti­li islam kao iz­go­vor za zlo­či­nač­ko po­na­ša­nje:
- Gle­dao sam ka­ko čo­vek jed­nom za­ro­blje­ni­ku se­če gla­vu mo­tor­nom te­ste­rom" Ni­sam mo­gao da ve­ru­jem. Taj je čo­vek, pre do­la­ska u BiH, ra­dio u ne­kom re­sto­ra­nu u Mi­la­nu i hva­lio se ka­ko je plju­vao mu­šte­ri­ja­ma u plje­ska­vi­ce.
Me­ša­no­vić se se­ća i 50-tak za­ro­blje­ni­ka, ko­ji su bi­li do­bro na­o­ru­ža­ni, ali su se pre­da­li iako su mo­gli još da se bra­ne. On ka­že da ih pre­ma isla­mu ni­je bi­lo nu­žno po­bi­ti, ali da su to mu­dža­he­di­ni uči­ni­li.

ALI­JA DO­LA­ZIO
- SE­ĆAM se da je ko­man­dant Ar­mi­je BiH Atif Du­da­ko­vić do­la­zio u po­se­tu od­re­du "El mu­dža­hid" - ka­že Ad­nan Me­ša­no­vić. - Do­la­zio je i Ali­ja, ali ja ta­da ni­sam bio tu. Ge­ne­ral Ra­sim De­lić bio je oba­ve­šten o to­me da su voj­ni­ci iz "El mu­dža­hi­da" sklo­ni kri­vič­nim de­li­ma, na­ro­či­to nad za­ro­blje­nim ne­pri­ja­telj­skim ci­vi­li­ma i voj­ni­ci­ma.