BE­O­GRAD - Ho­tel "Mo­skva" bi usko­ro mo­gao da pre­đe u okri­lje ne­kog od svet­skih ho­tel­skih la­na­ca. Na ta­kav po­tez, užur­ba­nog tra­že­nja stra­te­škog part­ne­ra od­lu­čio se ga­zda ovog ho­te­la - Mi­le Dra­gić. Raz­log, ka­žu u Dra­gi­će­vom okru­že­nju, ni­je po­sle­di­ca nje­go­vih fi­nan­sij­skih ne­da­ća, već na­pr­o­tiv, ka­te­go­rič­ni su, am­bi­ci­je da "Mo­skvi" vra­ti pre­stiž, a to mo­že sa­mo uklju­či­va­njem u ne­ki od svet­skih ho­tel­skih la­na­ca. Am­bi­ci­ja je, do­da­ju, da se za stra­te­škog part­ne­ra do­bi­je "For si­zons" ili "Ma­ri­ot", a ni­je, ka­žu, ni ne­mo­gu­će da na Te­ra­zi­je stig­ne ču­ve­ni "Ric".
Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra ho­te­la "Mo­skva", a Mi­le Dra­gić je vla­snik pa­ke­ta od 82,83 od­sto ak­ci­ja, na sed­ni­ci odr­ža­noj u po­ne­de­ljak 24. ju­la, do­ne­la je od­lu­ku o usva­ja­nju pred­lo­ga ugo­vo­ra o stra­te­škom part­ner­stvu. Za­ni­mlji­vo je da je na is­toj sed­ni­ci iza­bran i no­vi uprav­ni od­bor ovog pred­u­ze­ća i da je za pr­vog čla­na iza­bran do­ne­dav­ni pred­sed­nik Atlant­skog sa­ve­za Velj­ko Ka­di­je­vić. Di­rek­tor "Mo­skve" je ostao i da­lje Sa­va Ja­ni­će­vić, a na pi­ta­nje "No­vo­sti" šta pod­ra­zu­me­va taj pred­log ugo­vo­ra o stra­te­škom part­ne­ru, ka­zao je su sve va­ri­jan­te otvo­re­ne: od op­ci­je da bu­de sa­mo ustu­pljen me­nadž­ment, do pro­da­je, od­no­sno su­vla­sni­štva.
Mi­le Dra­gić je "Mo­skvu" ku­pio pre go­di­nu da­na, pla­tiv­ši za pre­u­zi­ma­nje 82,83 od­sto vla­sni­štva oko 11 mi­li­o­na evra. U tih pro­te­klih go­di­na da­na, da li zbog ne­pla­ni­ra­nih ne­da­ća oko "šle­mo­va i pan­ci­ra" ili ne­ke spre­če­no­sti dru­ge vr­ste, ni­ka­kvih po­me­ra­nja u ho­te­lu "Mo­skva" ni­je bi­lo. Bi­lo ka­kvo in­ve­sti­ra­nje je iz­o­sta­lo, a re­zul­ta­ti po­slo­va­nja u 2005. go­di­ni su vi­še ne­go skrom­ni. Me­nadž­ment "Mo­skve" ka­že da re­kon­struk­ci­ja "Mo­skve", ka­kva se pla­ni­ra, a to uz te­melj­ni rad na in­sta­la­ci­ja­ma po­sto­je­će zgra­de, kao i grad­nja no­ve "Mo­skve 2" na pla­cu do, ne mo­že da se obez­be­di na pre­čac.
Ho­tel "Mo­skva" na­pra­vljen je 1906. go­di­ne. Po­sled­nje kom­plet­no re­no­vi­ra­nje bi­lo je sre­di­nom se­dam­de­se­tih go­di­na. Za fa­sa­du Mo­skve, ko­ja je do­pre­ma­na iz Ma­đar­ske ta­da je, ka­žu rad­ni­ci ovog ho­te­la, pla­će­no oko šest mi­li­o­na ma­ra­ka, od­no­sno ce­na kom­plet­ne re­kon­struk­ci­je bi­la je ve­ća od sa­da­šnje vred­no­sti ka­pi­ta­la ovog pred­u­ze­ća.