U Ču­ru­gu je, 6. ju­na, umro Dra­go­mir Pop­no­va­kov (67) knji­žev­nik, du­go­go­di­šnji bi­bli­o­te­kar i rad­nik Ma­ti­ce srp­ske.
Pop­no­va­kov je zna­ča­jan pri­po­ve­dač i ro­ma­no­pi­sac. Pi­sao je po­e­zi­ju, dram­ske tek­sto­ve, afo­ri­zme, knji­žev­nu i li­kov­nu kri­ti­ku. Pr­vu knji­gu ob­ja­vio je 1972. u Ma­ti­ci srp­skoj "Sat u sr­cu" (po­e­zi­ja), a po­tom knji­gu pri­ča "Kar­pa­ti", 1978 go­di­ne. Ob­ja­vio je de­se­tak pri­po­ve­dač­kih i ese­ji­stič­kih knji­ga. Nje­go­vo naj­zna­čaj­ni­je de­lo je ro­man "Srp­ska rap­so­di­ja", 1986. ob­ja­vljen je u tri iz­da­nja. Po­sled­nja knji­ga iza­bra­nih i no­vih pri­ča "Kon­tar ge" po­ja­vi­la se u iz­da­nju Ti­skog cve­ta, 2004. go­di­ne.
Ce­lo­kup­no nje­go­vo knji­žev­no de­lo je po­et­ska pri­ča o voj­vo­đan­skoj rav­ni­ci i nje­nim do­brim i ne­po­no­vlji­vim lju­di­ma šo­ro­ke du­še i ve­li­ko­ga sr­ca.
Ko­me­mo­ra­ci­ja po­vo­dom smr­ti Dra­go­mi­ra Pop­no­va­ko­va odr­ža­će se u sredu u sve­ča­noj sa­li Ma­ti­ce srp­ske u 12 ča­so­va, a sa­hra­na je za­ka­za­na za na­red­ni dan na No­vom gro­blju u No­vom Sa­du.