PORODICE sa troje i više dece u Novom Sadu imaju ove godine pravo na umanjenje cena komunalnih usluga od 30 do 50 odsto, saopšteno je u utorak iz Kabineta gradonačelnika Miloša Vučevića.

Prema gradskooj odluci, pravo na umanjenje mogu da ostvare porodice sa troje i više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26 godina života.

Uslov za ostvarivanje olakšica je da članovi porodice imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Novog Sada, odnosno za raseljena lica sa Kosova i Metohije prijavljeno boravište na adresi tražioca umanjenja troškova. Potrebno je i da redovno izmiruju obaveze sa jedinstvenog mesečnog komunalnog računa, koji glasi na njihovo ime.

U skladu sa gradskom odlukom, umanjenje može da se ostvari za usluge, koje pružaju javno-komunalna preduzeća "Novosadska toplana", "Vodovod i kanalizacija" i "Čistoća", a naplaćuje ih JKP "Informatika", putem jedinstvenog računa.

Zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za 2017. godinu građani mogu da preuzmu u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove i na sajtu Grada Novog Sada: www.novisad.rs . Popunjen zahtev podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu preko iste pisarnice Gradske uprave.

Uz zahtev je potrebno priložiti i fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih za decu u porodici, zatim fotokopiju lične karte ili raseljeničke legitimacije za roditelje, za punoletnu decu potvrdu o redovnom školovanju, a uz to i jedinstveni mesečni račun za prethodni mesec.

Na osnovu podnetih zahteva Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu će sačiniti spisak porodica, koje ostvaruju pravo na umanjenje obaveza, najkasnije do kraja januara.

Valja znati još i to da porodice, koje podnesu zahtev do 25. u mesecu, moći će da ostvare umanjenje računa počev od tog meseca za celu godinu.

POPUST I DO 50 ODSTO

UMANjENjE obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđeno je u visini do 30 odsto za porodice sa troje, četvoro i petoro dece. Za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece umanjenje iznosi 40 procenata, a 50 odsto za familije sa devetoro i više dece.