ČETNICI ZA TITA VEĆI NEPRIJATELjI OD TREĆEG RAJHA Broz: Partizani spremni da ratuju protiv svakog na koga Berlin ukaže

Ivan Miladinović

11. 07. 2020. u 20:11

ЧЕТНИЦИ ЗА ТИТА ВЕЋИ НЕПРИЈАТЕЉИ ОД ТРЕЋЕГ РАЈХА Броз: Партизани спремни да ратују против сваког на кога Берлин укаже

Vikipedija

ČETVRTAK, 11. mart 1943. godine. Rano je jutro, još nije svanulo. Ispred zgrade u kojoj je smešten Vrhovni štab u Jablanici, Tito, Leka Ranković i Sreten Žujović ispraćaju tročlanu delegaciju na pregovore sa Nemcima.

Očekuju ih kilometri neizvesnog puta do Prozora ili Gornjeg Vakufa, sedišta komande 717. nemačke divizije, na čijem je čelu general-lajtnant Benignus Dipold. Jedan od njih, Vladimir Velebit, nosi belu zastavu. Sa njim su Milovan Đilas, član Politbiroa KPJ i Vrhovnog štaba NOVJ, i Koča Popović, komandant Prve proleterske divizije. U punomoćju za pregovore, Velebit je Vladimir Petrović, a Đilas Miloš Marković. Koča je ostao Koča, izgleda da su Nemci znali njegov identitet. Kako i ne bi kada im je njegova Prva proleterska zadala dosta jada...

U Prozoru ih presreće grupa nemačkih vojnika. Punomoćja za pregovore koja im predočava delegacija za njih ništa ne znače. Oduzimaju im oružje, fotografišu ih i posle višesatnog natezanja prebacuju ih automobilom do Gornjeg Vakufa, gde je bio general Dipold. Partizanski emisari mu predočavaju svoje predloge za razmenu zarobljenika i primirje, međutim, komandant 717. divizije je odgovorio da on nema ovlašćenja da pregovara i zatražio da partizanska strana pismeno navede tačke o kojima će se pregovarati i koje će on proslediti višoj komandi u Sarajevu i Zagrebu.

TAKO su počeli čuveni martovski pregovori. Uvertira je 4. marta 1943, kada su, u jeku bitke na Neretvi, partizani zarobili majora Artura Štrekera, komandanta Trećeg bataljona 738. puka i 25 nemačkih vojnika. Pošto su već imali zarobljenih oko stotinu oficira, podoficira i službenika NDH, 615 italijanskih vojnika, podoficira i oficira, Vrhovni štab je odlučio da zbog teške situacije na ratištu iskoristi zarobljenog majora za kontakt i pregovore sa Nemcima. Štrekeru je ponuđeno da napiše pismo za generala Gleza fon Horstenaua, opunomoćenog generala za Hrvatsku, o partizanskoj ponudi za razmenu zarobljenika i pregovorima. On je odmah prihvatio. Njegovo pismo je 5. marta stiglo u štab 717. divizije u Bugojno, odakle je prosleđeno u štab komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj, generalu Rudolfu Litersu u Slavonski Brod, a on je dalje prosledio pismo generalu Horstenau u Zagreb. Horstenau je, što zbog razmene zarobljenika, što zbog želje da ostvari kontakt sa partizanskim Vrhovnim štabom, obavestio Litersa da organizuje sastanak sa partizanskom delegacijom. Liters je za datum i mesto sastanka sa partizanskom delegacijom odredio 12. mart.

Delegacija je krenula dan ranije i tako se obrela u Gornjem Vakufu, gde je na insistiranje generala Dipolda sačinjena neka vrsta memoranduma, u kojem partizanska strana predlaže i priznavanje NOVJ kao zvanične strane u ratu i podelu teritorije na interesne zone. U posebnoj tački je stajalo da NOVJ smatra četnike glavnim neprijateljima.

Vikipedija

UVERTIRA Partizani sa majorom Arturom Štrekerom

KAKO do 14. marta predstavnicima Vrhovnog štaba nije saopšten nemački odgovor, Koča Popović je odlučio da se vrati u svoju diviziju i nemačkim automobilom je odvezen do linije fronta između Rame i Jablanice, dok su Đilas i Velebit otišli u Sarajevo na nastavak pregovora.

U Sarajevu Nemci prihvataju razmenu zarobljenika, i za svog majora i 25 vojnika predaju grupu partizanskih rukovodilaca i aktivista, među kojima je bila i Herta Has, supruga Josipa Broza Tita. U međuvremenu, Vrhovni štab izdaje naređenja određenim jedinicama, koja su potpisali Tito, Ranković i Žujović, da se obustave akcije protiv jedinica Nemačke, Italije i NDH i da sve snage usmere na Jugoslovensku vojsku u otadžbini. Naredbe su upućene Isi Jovanoviću iz Šeste istočnobosanske brigade, zatim Kosti Nađu, komandantu Prvog bosanskog korpusa, štabu Treće operativne zone Hrvatske, komandantu Prve proleterske brigade Danilu Lekiću i komandantu Prve proleterske divizije Koči Popoviću.

Nemci 17. marta prekidaju ofanzivu, a pregovori se nastavljaju u Zagrebu. U hotelu "Esplanada", jedni naspram drugih bili su Horstenau i Zigfrid Kaše, nemački poslanik u NDH, i Milovan Đilas i Vladimir Velebit.

Vikipedija

IZVRŠILAC Vladimir Velebit

Velebit je protivničku stranu upoznao sa sadržajem Titovih naređenja. Nemci su sa nevericom slušali, pitajući Velebita ko, u stvari, čini Titovu vojsku. Odgovorio je da 70 odsto njih čine Srbi.

- Kako je moguće da se Srbi bore protiv četnika? - bilo je sledeće pitanje.

Velebit je odgovorio:

- Mi smo Srbe ubedili, a i oni su uvideli, da ovde u zemlji prevlast Srba nije dobra.

U TOKU ovih poverljivih razgovora, kojima je, pored dvojice visokih nemačkih oficira, povremeno prisustvovao i Pavelićev izaslanik, inspektor Čermak, Titovi delegati su saopštili:

- Partizani izjavljuju da se ne bore protiv hrvatske (kvislinške) države i ni u kom slučaju protiv Nemaca, već isključivo protiv četnika.

- Partizani žele da vode borbu samo sa četnicima, a nemačke trupe nisu napadali, već su se branili kada su ih nemačke snage napadale.

- Partizani su spremni da sa oružjem u ruci istupe protiv svakog neprijatelja na kojeg Nemci ukažu, pa isto tako i protiv Engleza prilikom iskrcavanja (na Jadransko more).

Vikipedija

SVEDOK Koča Popović

Dalji razgovori bili su brzo prekinuti. Istorijski izvori ukazuju na to da su i jedna i druga strana imale razloge da to učine. Nemačkom rukovodstvu u Zagrebu stigao je ultimativan Hitlerov zahtev da sa pobunjenicima ne treba pregovarati, već ih treba streljati. Istovremeno, i Titu stiže upozorenje iz Moskve. Kad je saznao da Broz šuruje sa Nemcima i ustašama, Staljin ljutito reaguje:

"Nas čudi to što vi menjate zarobljenike sa Nemcima, što šaljete k njima delegate koji vode svakakve pregovore sa Nemcima, a takođe i što je nemački poslanik u Zagrebu izrazio želju da se lično sretne sa vama. Nije li to sve povezano sa politikom Niemaca da iskoriste vaše ljude radi raspaljivanja međusobne borbe među samim narodima Jugoslavije? Molimo objašnjenje po ovom pitanju."

Vikipedija

NAREDBODAVCI Đilas, Tito i Ranković

U GODINAMA koje će uslediti, ovu diplomatsku ofanzivu Josipa Broza i njegovog Vrhovnog štaba prekriće veo zaborava. Martovski pregovori su za mnoge državne i partijske funkcionere, a kamoli za istoričare, bili velika nepoznanica. Međutim, već u prvoj deceniji posle rata, u svetu je na ovu temu objavljeno desetak knjiga. Jedna od njih je bila i Vilhema Hotla, koji je bio rukovodilac referata za Jugoslaviju u Glavnom uredu za bezbednost Rajha. On u knjizi "Tajni front", koja je izašla 1953. u Londonu, prenosi delove razgovora između Horstenaua i Velebita i "o zvaničnoj ponudi Tita nemačkom komandovanju da u slučaju angloameričkog iskrcavanja zajednički nastupaju sa nemačkim divizijama koje se nalaze u Hrvatskoj, protiv snaga zapadnih sila".

Da nesreća bude veća, ove delove preneli su i britanski listovi "Dejli telegraf" i "Jorkšir". Tito je odmah reagovao i u svom govoru u Splitu 13. septembra to nazvao mrskom i podlom klevetom. I onda je ponovo nastao muk. Sve do 12. novembra 1978, kada je on prvi javno progovorio o pregovorima sa Nemcima. Bilo je to na pompeznom obeležavanju 35 godina od bitke na Neretvi, pred 100.000 ljudi. Napao je Milovana Đilasa, Koču Popovića i Vladimira Velebita da se nisu držali njegovih uputstava i da su prekoračili ovlašćenja.

Vikipedija

PREGOVARAČ Gleze fon Horstenau

U KNjIZI velikog novinara "Politike" Aleksandra Nenadovića "Razgovori sa Kočom", komandant Prve proleterske o kritikama njegovog vrhovnog komandanta je rekao:

"Potpuno je neosnovana. Iako sam samo kratko učestvovao u tim pregovorima, pouzdano znam da nije bilo nikakvih odstupanja od ovlašćenja koja su naši pregovarači imali. Sve je sa Titom bilo prethodno utanačeno... Možda je njegov cilj bio da se i pregovori sa Nemcima natovare na Đilasova leđa. A, verovatno mu nije odgovaralo to što se na raznim stranama govorilo da smo i mi išli na neko sporazumevanje sa Nemcima... Što se mene lično tiče, mogao bih jedino dodati da se, prilikom dogovaranja o tome kako da nastupimo pred Nemcima, nisam slagao da treba govoriti da su nam četnici glavni neprijatelji. Smatrao sam da ne bi trebalo ići toliko daleko. Ali, Tito je bio za to; bili smo ugroženi, morali smo činiti najviše što se može da bismo neutralisali Nemce."

Vladimir Velebit je Nenadoviću rekao da nije bilo nikakve potrebe da se Nemcima izjavljuje da će se, ako dođe do iskrcavanja Britanaca na jugoslovenskoj obali Jadrana, suprotstaviti i njima. Velika Britanija nije ni pomišljala da na našu obalu iskrcava svoje jedinice, jer za takav poduhvat, sve da je i htela, nije imala snage.

VELEBIT: RADILI PO NAREĐENjU

O BROZOVOM svaljivanju krivice za pregovore sa Nemcima na njega, Koču i Đilasa, Velebit je rekao: "Bio sam zaprepašćen tim Titovim potpuno neosnovanim tvrđenjem. Koča Popović je, po sopstvenoj želji, učestvovao u pregovorima samo u početku, a ja sam, sa Milovanom Đilasom, ostao do kraja, najpre u Sarajevu, a zatim u Zagrebu. Mi smo samo izvršavali ono što je sa Titom bilo dogovoreno pre nego što smo otišli na pregovore, a kad smo se vratili nikakav prigovor nismo čuli... Najzad, uzgred da kažem i to, da Tito, po mom mišljenju, nije tom posleratnom optužbom ciljao samo na Đilasa."

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (24)

Domunentovani istoričar

12.07.2020. 16:07

[Nacional Arhiv Vašington(Arhiva nemačkog Rajha)NAW T-311 Roll NAW T-311 Roll 175 f. 0004487. mart 1943g Municija za četnike Vrhovna komanda je obaveštena telegramom o isporuci 30.000 metaka četničkim jedinicama.

captain nemo

12.07.2020. 21:57

@Domunentovani istoričar - Kakva konekcija?! Ispada, nevjerovatno, ali mora da je istinito, jer ako uzmemo MILADINOVICEV tekst kao relevantan, onda ispada da ako ukrstimo sa DOKUMENTIMA iz NACIONALNOG ARHIVA iz VASINGTONA, dolazimo do zapanjujeceg podatka da su NJEMCI poslali municiju preko CETNIKA, i to 30 000 metaka:)

Domunentovani istoričar

12.07.2020. 16:09

Documents from National Archive WashingtonNAW 15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps), T314 roll 554 f. 365-72 KOMANDANT NEMAČKIH TRUPA U HRVATSKOJ Ia, br. 1504/43. pov. O.U., 16. 3. 1943. PROCENA SITUACIJE za vreme od 1. 3 — 15. 3. 43 / .../ DIVIZIJE KOJE SU UČESTVOVALE u OPERACIJI i „Vajs II“2 JEDINSTVENO se POVOLJNO IZRAŽAVAJU o DRŽANJU ČETNIČKIH JEDINICA . DRAGOCENIM IZVIĐAČKIM PODACIMA i NAPADIMA za RASTEREĆENJE POMAGALI su NAŠIM JEDINICAMA , MADA NI u JEDNOM SLUČAJU NIJE SA NEMAČKE STRANE TRAŽENA PODRŠKA

Domunentovani istoričar

12.07.2020. 16:17

Martovski pregovori ,G.Vakuf ,11.mart 1943g.Bilo kakvo primirje ili prekid operacija po osnovu primirja moglo se uspostaviti samo na jedan način: tako da Löhru bude naređeno odozgo, i da on izda odgovarajuća naređenja u tom smislu potčinjenim snagama. To ne može da naredi ni Kasche, ni Horstenau, ni Dippold. Mora da ide od više komande, preko Löhra do Lütersa i Dippolda. O tome bi Löhr sasvim sigurno izvestio u svom izveštaju i proceni. A o primirju ili bilo kakvom odustajanju od operacija po osnovu suspedovanja neprijateljsatva u nemačkom dokumentu [NAW T- 315 Roll 2263 f. 000034 ] piše sasvim dovoljno: NEMA NI REČI.Nakon okončanja operacije Weiss II, on je svojim trupama: - poseo oblast Mostara i boksitnih rudnika, što je bio jedan od ciljeva operacije - izvukao posadne divizije radi popune i preformacije - 19. marta pokrenuo operaciju ,,Braun“ protiv partizana u Slavoniji - 3. aprila pokrenuo operaciju ,, Virovitica“ - 15. aprila operaciju ,,Ostern“ na Baniji - 19. aprila operaciju ,,Otto“ u zapadnoj Bosni .

Domunentovani istoričar

12.07.2020. 16:21

Dokumentovani razlog zbog kojeg su pregovarači,11.marta ,u G.Vakufu označili četnike kao glavne neprijatelje Documents from National Archive WashingtonNAW Armijska grupa E (Heeresgruppe E), T311 roll 175 Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugoistoka za mart 1943 g Operacija ,,Weeise” , 7. Mart . 1943. Municija za četnike Vrhovna komanda je obavještena telegramom o isporuci 30.000 metaka četničkim jedinicama. HVALA NA OBJAVI OVOG DOKUMENTA !

JBO

21.07.2020. 00:28

@Domunentovani istoričar - Да ли је председник Труман, када је доделио Ћен. Михаиловићу Legion of Merit, гледао те документе о којима овај Документовани Историчар говори, и рекао себи "ма баш ме брига", или је можда читао извештаје својих обавештајац са терена? Ја знам само једно: ја о овоме о чему пише г Миладиновић знам већ 40 година, а ове "историјске документе" видим, и за њих чујем, по први пут. Да су исфабриковани знам поуздано, јер да су тачни, одавно би их комунисти полепили по свим бандерама у Србији и пок. СФРЈ...

Dokunentovani istoričar

12.07.2020. 17:27

IzVJEŠTAJ O ČETNICIMA NAKON BITKE NA NERETVI Documents from National Archive WashingtonNAW (Oberkommando der Wehrmacht), T78 roll 332 f. 6290056 Procjena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943. /Nedavne BORBE POKAZUJE DA JE Mihailović OMANUO KAO VOJNI LIDER . Neshvatanje datih mogućnosti u pogledu vremena, prostora i terena čini njega najodgovornijim za nedavne neuspehe./ (frame no. 6290056

Dokumentovani istoričar

12.07.2020. 20:58

Autor teksta je vidljivo zloupotrebio i preoblikovao, deo dokumenta sa pregovora,u G.Vakufu,11.marta 1943g.[NAW T- 315 Roll 2263 f. 000034 ]. U njemu su pregovarači Koča,Velebit i Đilas NAPOMENULI da su im ,,četnici trenutno najveći neprijatelji ...",jer su od Vlade Šegrta dobili informaciju u koncentrisanju na levoj obali Neretve Crnogor. i Herecegovačkih četnika.Koji su danima prevoženi Italijanskim kamionima,te su znali da se četnici pripremaju- u skladu sa nemačko/italijanskim direktivama- da budu u tzv.LINIJI ZAPREČAVANJA. Zato su im Nemci i isporučili 7.marta 1943.g, 30.000 ,metaka. Dakle, nemačka dokumenta apsolutno negiraju sve što je autor pokušava da ,,prešminka", a sa ciljem da zamaskira sramnu ulogu četnika u Bitki na Neretvi. HVALA NA SUSRETLJIVOSTI I OBJAVI !

Dokumentovani istoričar

12.07.2020. 22:02

UNAPRED ZAHVALJUJEM NA OBJAVI POVODOM UČEŠĆA ČETNIKA U BITKI NA NERETVI, o kojem je pisao i general Mario Roata, Након утврћивања основног плана за уништење Титове државе, генерал-пуковник Лер и маршал Кавалеро су се поново састали 3. и 4. јануара 1943. у Риму, где су детаљно разрадили план за офанзиву под шифрованим називом „Вајс" („Ше 1- бзе"). Том састанку је присуствовао и генерал Марио Роата, камандант 2. италијанске армије, који је поново тражио други третман према четницима, с чиме се 4. јануара сложио и Мусолини. О томе је Роата после рата, када је уз помоћ истомишљеника побегао из затвора у Шпанију, непосредно пре суђења написао у својој књизи „Осам милиона бајонета" и ово: „Сарадња четника с италијанским трупама (која је била од великог значаја) била је позната генералу Михаиловићу... За ову операцију није створена јединствена команда, већ је немачким и делом усташко-домобранским снагама командовао генерал Рудолф Литерс командант немачких труиа у НДХ, док је италијанским трупама, усташким и четничким јединицама у операцијској италијанској зони командовао генерал Алесандро Глорија ,командант италијанског 5. армијског корпуса.

Dokumentovani istoričar

13.07.2020. 00:47

Немачки документи доказују КО ЈЕ КОМЕ БИО НЕПРИЈАТЕЉ број 1.Documents from National Archive Washington NAW (Heeresgruppe F), T311 roll 195 f.685 Zabilješka sa sastanka sa izaslanikom Neubacherom održanog 30. jula 1944 (31. juli 1944). - /Četničko pitanje: Njemačka je za D.[ražu] M.[ihailović]-a neprijatelj br. 2. Neprijatelj br.1 su mu komunisti.Nastojanje za očuvanjem snage četničkih jedinica je prvenstveno sračunato na sadašnju i buduću borbu protiv komunizma. U cilju ostvarivanja ove namjere, D.M. je tražio velike količine oružja, što je, naravno, bilo odbijeno. Pojedinačni ugovori sa četničkim komandantima (npr. Neško Nedić, Keserović, itd.), koji su sračunati na ograničenu lokalnu i taktičku saradnju u borbi protiv komunista, nisu rizični i mogu se nastaviti. Oni su u ovom momentu-i samo u ovom-povoljni za nas, jer odgovaraju našim interesima. Oni ne znače podršku za veliki obračun između nacionalista i komunista, koja se ima odigrati tek u daljnoj budućnosti. / .../ ЗАХВАЉУЈЕМ НА ОБЈАВИ ДОКУМЕНТА!

Dokumentovani istoričar captain nemo

13.07.2020. 10:46

У односу на Миладиновићево ,,историографисање",бројна немачка документа из NAW, доказују да је било супротно, тачније да су четницима главни непријатељ били партизани, а не Немци Documents from National Archive Washington NAW (Heeresgruppe F), T311 roll 195 f.685 Zabilješka sa sastanka sa izaslanikom Neubacherom održanog 30. jula 1944 (31. juli 1944). - /Četničko pitanje: Njemačka je za D.[ražu] M.[ihailović]-a neprijatelj br. 2-Neprijatelj br.1 su mu komunisti.Nastojanje za očuvanjem snage četničkih jedinica je prvenstveno sračunato na sadašnju i buduću borbu protiv komunizma. U cilju ostvarivanja ove namjere, D.M. je tražio velike količine oružja, što je, naravno, bilo odbijeno. Pojedinačni ugovori sa četničkim komandantima (npr. Neško Nedić, Keserović, itd.), koji su sračunati na ograničenu lokalnu i taktičku saradnju u borbi protiv komunista, nisu rizični i mogu se nastaviti. Oni su u ovom momentu-i samo u ovom-povoljni za nas, jer odgovaraju našim interesima. Oni ne znače podršku za veliki obračun između nacionalista i komunista, koja se ima odigrati tek u daljnoj budućnosti./ (frame no. 686

captain nemo

13.07.2020. 17:10

To sto je na papiru, samo je dio saradnje izmedju CETNIKA i NJEMACA! Zapravo, tih 30 000 metaka, bilo je proslijedjeno cap. Voji Lukacevicu, koji je sa desnog krila, zajedno sa njemackim snagama napao PARTIZANE. To je, u stvari epilog MARTOVSKIH PREGOVORA:)

Dokumentovani captain nemo

13.07.2020. 21:02

Ево, како су Немци задокументовали -након Битке на Неретви[ЧЕТНИЦИ ЗА ТИТА ВЕЋИ НЕПРИЈАТЕЉИ ОД ТРЕЋЕГ РАЈХА]Documents from National Archive WashingtonNAW 15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps), T314 roll 554 f. 365-72 KOMANDANT NEMAČKIH TRUPA U HRVATSKOJ Ia, br. 1504/43. pov. O.U., 16. 3. 1943. /.../ DIVIZIJE KOJE SU UČESTVOVALE u OPERACIJI i „Vajs II“ JEDINSTVENO se POVOLJNO IZRAŽAVAJU o DRŽANJU ČETNIČKIH JEDINICA . DRAGOCENIM IZVIĐAČKIM PODACIMA i NAPADIMA za RASTEREĆENJE POMAGALI su NAŠIM JEDINICAMA , MADA NI u JEDNOM SLUČAJU NIJE SA NEMAČKE STRANE TRAŽENA PODRŠKA. ЗА НЕУСПЕХ У БИТКИ НА НЕРЕТВИ,НЕМЦИ СУ ОКРИВИЛИ И ДРАЖУ !!! Documents from National Archive WashingtonNAW (Oberkommando der Wehrmacht), T78 roll 332 f. 6290056 Procena situacije komande Jugoistoka za mart 1943 (1. april 1943.).. /.../ Nedavne BORBE POKAZUJE DA JE Mihailović OMANUO KAO VOJNI LIDER . Neshvatanje datih mogućnosti u pogledu vremena, prostora i terena čini njega najodgovornijim za nedavne neuspehe./ (frame no. 6290056)

tacka

14.07.2020. 13:45

cinjenica je, svedocenje seoskog srpskog stanovnistva u Bosni, "oni koji su nas 1941. u ustaskim uniformama ubijali, odvodili, silovali i pljackali, od kraja 1943. su dosli u partizanskim uniformam i cinili isto". Saradnje je bilo na obe strane zato sto su saveznici, ili digli ruke ili nisu imali sirinu da pomazu ustanak na Balkanu. Partizani su tesno saradjivali sa Ustasama, Arnautima, a Cetnici sa Talijanima, Svabe su to samo sa vrha gledale... To sto se javno vikalo o saradnji Cetnika sa Talijanima, a tiho se saputalo o vezi Partizana sa Ustasama i Arnautima, ne znaci da su samo ovi okrivljeni, a drugima zaboravljeno. Bilo bi redno da oba pokreta danas imaju isti tretman. Pa da se moze i jednima i drugima priznati ono dobro sto su cini, a kritikovati ono lose.

Milan IS

14.07.2020. 14:33

J. Broz je uništio Srbe za vjeki vjekova. U ratu je pomagao ustašama koji su poklali milion srpskih civila širom NDH. Posle rata je minimiziro te zločine i nikada nije posetio Jasenovac. Kraljevina SHS kako joj i ime kaže bila je sastavljena od 3 naroda i srpske banovine su bile 166000 m2 površine, u njima su bili i B.Luka, Sarajevo, Podgorica, Skoplje, Vukovar itd. A onda je Broz od AVNOJA pa do ustava iz 74 god iskomadao Srpsku zemlju na sedam država i od nas napravio Evropske Kurde- Dio dao Hrvatskoj, a od ostalog napravio BiH, CG, Kosovo, Maked, Vojvod, Uža Srbija sa svega 56000m2. Izmislio je 3 nove nacije od Srba pa danas imamo ogromne probleme. Posle njegove smrti uspjeli smo poništiti samo državnost Vojvodine. Ali naša nesreća je što je komunistička propaganda isprala mozak mnogim Srbima koji ga i danas obožavaju.

Dokumentovani istoričar

14.07.2020. 16:06

@Milan IS - Овако су Немци задокументовали ,,Брозово уништавање Срба"".Захваљујем на ОБЈАВИ![NacionalArhivVašington]NAW T-314 Roll 566 f. 000357-8 Dopis štaba komande njemačkih trupa u Hrvatskoj:- ( 18. Novembar 1942g) [...] U zoni 714. Pješadijske divizije nalazi se 6-8.000 četnika, naoružanih puškama i nešto automatskog oružja. Diviziji su dosad pružali VRIJEDNE USLUGE, TIME ŠTO SU BRANILI SVOJU TERITORIJU OD PARTIZANA i TIME OSLOBODILI NJEMAČKE I TRUPE NDH ZA DEJSTVO PO DRUGIM SEKTORIMA. K tome obezbjeđuju i željeznicu i pribavljaju važna obavještenja njemačkim trupama. Četnici su pri ZAJEDNIČKIM AKCIJAMA SNABDJEVENI OD STRANE NDH, Takođe im pripada i naknada od otprilike 3. Rajshsmarke dnevno, međutim, dosad je nisu tražili.

Nikola Sa

14.07.2020. 14:52

Pročitajte obavezno knjigu istoričara Predraga Ostojića "Ustaški zločin u Starom brodu kod Višegrada", vidjećete kako je Broz pomogao ustašama da pokolju srpsku nejač u istočnoj Bosni. Inače taj pokolj je preživio kao desetogodišnji dječak moj otac.

Dokumentovani istoričar tacka Milan IS

14.07.2020. 16:24

ИСТОРИЈСКА БРУКА- Учешће четника у злогласној офанзиви на Козару,јуна 1942гХВАЛА НА ОБЈАВИ! [NacionalArhivVašington]NAW T- 501 Roll 248 f. 000289 Dnevni izvještaj glavnokomandujućeg generala u Srbiji 13. 6. 1942g Borbena grupa ,,Zapadna Bosna” d/ Grupa za zaprečavanje: Lojalni četnici pod njemačkim vodstvom napreduju iz Bronzanog Majdana prema sjevero-zapadu. Neprijatelj kod Piskavice opkoljen. Na sjeveru i zapadu ništa novo.

Dokumentovani istoričar tacka Milan IS

14.07.2020. 16:30

Унапред ХВАЛА НА ОБЈАВИ! Учешће четника у злогласној немачко-усташкој офанзиви на Козару,јуна 1942г[NacionalArhiv Vašington]NAW T- 501 Roll 248 f. 000290 Izvještaj glavnokomandujućeg generala za Srbiju, 14.6. 1942 g [ … ] Borbena grupa ,,Zapadna Bosna” c/ Grupa za zaprečavanje: […] Neprijatelj drži visove sjeverno i sjeverozapadno od Bronzanog Majdana. Napad nacionalnih četnika u toku. Uspostavljena veza sa hrvatskim dobrovoljcima kod Sanskog Mosta i sa četnicima iz Bronz. Majdana kod Debeljaka.

Dokuentovani istoričar tacka MilanNikola Sa IS

14.07.2020. 17:00

ОВО СЕ-БРАЋО СРБИ-САКРИВА ОД ВАС !Захваљујем на објави! Documents from National Archive WashingtonNAW Heeresgruppe E), T311 roll 175 f.121-2 Izvještaj o djelatnosti operativnog odjeljenja komande Jugostoka za novembar 1941 (30. novembar 1941.). - 17.11.1941: Savjetovanje kod načelnika štaba komande Jugoistoka: /PONUDA pukovnika Mihailovića da stavi svoje snage na raspolaganje za borbu protiv komunista JE ODBIJENA i zatražena je bezuslovna predaja. Mihailović je tražio da se konsultuje sa svojim komandatima. Mihailović TAKOĐE TRAŽIO ORUŽJE ZA BORBU PROTIV KOMUNISTA . Ovo je igra, borba između bandi za izvor oružja. Ipak, čini se da jedan dio Mihailovićevih bandi iskreno želi da se bori protiv komunista./ (frame no. 121-2)

NikolaIS

14.07.2020. 22:49

Kakva je svrha objavljivanja ovoliko komentara ovog komunističkog fosila? Da se velikom količinom laži zamagli istina. Inače istinu o saradnji komunista i Nemaca u bitci na Neretvi opisao je još 1985 naš veliki istoričar Veselin Đuretić u knjizi "Saveznici i jugoslovenska ratna drama", a kasnijih godina potvrdili svi relevantni istoričari.

Domunentovani istoričar Milan ISNikola

14.07.2020. 23:03

U najautoritativnijem arhivu NAW,poznat kao Muzej holokausta Vašington su i dokumenta o ustaškim zločinima nad Srbima,kao nprNAW T- 314 Roll 851 f. 000013 34. Armijski korpus Izvještaj FK 605 [Brod] za period od 1.11. do 20.12. 1944g ( 16.12. 44.) - Ustaški teror po pravoslavnim selima- pljačke,nasilje, a u nekim stanovnici bukvalno poklani. Na molbu vel. Župana intervenisali Nemci. Ustaše poručile da župan nema njima ništa da govori. Odnos između Nijemaca i ustaša napet. U Brod jedva spriječen oružani incident...

Ratkom

22.07.2020. 20:11

Pa ovo osvešćeni Srbi znaju od vajkada. Koča P. Pisao u svojim memoarima,kao i o bitci na Neretvi,gde kaže da su zajedno sa ustašama masakrirali četnike. Kakva bitka za ranjenike,priča za malu decu. Ne razumem ovog dole ,koju poruku šalje:: domunent....povijesničar,šta li je?