Tag: da vincijev kod

Mona Liza

Da Vinčijev kod se krije u oku Mona Lize?

Tajna čuvene slike krije se zapravo u njenim očima. Slova i simboli u njenim očima vidljivi su pod lupom i sigurno se radi o poruci, tvrde stručnjaci


Nastavak Da Vinčijevog koda zainteresovao Holivud

Najavljeni nastavak "Da Vinčijevog koda", bestselera američkog pisca Dena Brauna, verovatno će brzo biti adaptiran za film, objavila je specijalizovana holivudska štampa.


Knjiga Dena Brauna je najtraženija i u Srbiji

"Da Vinči" bez premca

Najtraženiji strani i srpski naslovi u našim knjižarama u poslednjih pet godina: U prvih 10, četiri domaća naslova, autora Marije Jovanović, Ljiljane Habjanović-Đurović i Marka Vidojkovića


Tajna koda u dolaru

Ni Srbija nije ostala imuna na virus "Da Vinčijevog koda", koji od kanske premijere puni kase bioskopskih sala širom sveta. Samo prve večeri na relaciji Pariz - London - Roslin "prošlo" je gotovo šest hiljada Beograđana. Jedna od njih - Lepa Brena, upravo je došla iz Kana


Hit i ni­šta vi­še

Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva ne­će se ogla­ša­va­ti po­vo­dom pre­mi­je­re fil­ma "Da Vin­či­jev kod". Ovo ni­je do­volj­no krup­no pi­ta­nje da bi se Cr­kva, kao in­sti­tu­ci­ja, spe­ci­jal­no nji­me po­za­ba­vi­la. Na­rod je du­hov­no zreo i do­ži­ve­će po­ru­ku fil­ma kao dnev­no­e­strad­nu po­ru­ku i hit jed­ne se­zo­ne - ka­že Lju­bo­mir Ran­ko­vić, pro­to­đa­kon


Nauka u crtežu

Krajem osamdesetih godina XV veka, Leonardo je počeo da radi crteže koji se bave različitim oblastima i na osnovu kojih se do danas održala njegova reputacija tajanstvenog naučnika-umetnika


"Da Vin­či­jev kod" ni­je pla­gi­jat

Lon­don­ski Vi­so­ki sud oslo­bo­dio op­tu­žbe Den Bra­u­na da se u svom "Da Vin­či­je­vom ko­du" po­slu­žio sa čak 15 de­ta­lja iz knji­ge "Sve­ta krv, Sve­ti gral", bri­tan­skih auto­ra Maj­kla Bej­džen­ta i Ri­čar­da Li­ja


Šo­ki­ran op­tu­žba­ma

U na­stav­ku su­đe­nja u Lon­do­nu, po­vo­dom svet­skog best­se­le­ra "Da Vin­či­jev kod", nje­gov autor, ame­rič­ki pi­sac Den Bra­un iz­ja­vio je da su "pot­pu­no neo­sno­va­ne" op­tu­žbe bri­tan­skih is­tra­ži­va­ča da je ukrao sre­di­šnju te­mu nji­ho­vog za­jed­nič­kog is­tra­ži­vač­kog de­la.


Potraga za
Svetim Gralom

Tragom knjige Dena Brauna "Da Vinčijev kod" u pariskoj crkvi Sen Silpis. Obelisk nikada nije stigao iz Egipta, a zlatna linija je postavljena u dogovoru gradskih vlasti i župnika crkve u naučne svrhe i u njoj nema ničeg misterioznog, uveravaju nas crkvene vlasti. Gnomon opisan u knjizi služio je, u stvari, za utvrđivanje tačnosti gregorijanskog kalendara, proveravanje razlike između sunčevog i satnog podneva i utvrđivanje ugla pod kojim se Zemlja rotira oko Sunca.


“Opasan virus” na telu crkve

Kardinal Bertone nastavlja da zapanjuje javnost svojim obračunom sa “Da Vinčijevim kodom”. Kako je ovaj visoki predstavnik u hijerarhiji Vatikanu, u jednoj debati u Đenovi, obrazložio svoju osudu svetskog bestselera Dena Brauna.


"Da Vin­či­jev kod"
is­klju­čen iz cr­kve!

Va­ti­kan ba­cio ana­te­mu na svet­ski best­se­ler De­na Bra­u­na. Kar­di­nal Ber­to­ne, na ta­la­si­ma Ra­dio Va­ti­ka­na: "Ne či­taj­te i ne ku­puj­te ovaj ro­man", on je "sat­kan od jed­ne ve­li­ke an­ti­ka­to­lič­ke pred­ra­su­de".


Primitivna alegorija „Puža“

Listu najčitanijih knjiga u Zagrebu i Hrvatskoj i dalje predvodi popularni „Da Vinčijev kod“ Amerikanca Dena Brauna u kome su spojeni zapleti kriminalističkih priča i religiozne tradicije zapadne Evrope. U sedam dana u zagrebačkim knjižarama prosečno se proda po 120 primeraka ove knjige. Druga najčitanija knjiga takođe je delo istog autora pod nazivom „Anđeli i demoni“. Oba dela objavila je sve uspešnija izdavačka firma VBZ iz Zagreba.


Prikaži sve vesti

Strahujete li od korona virusa?