- Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske podržava nastojanja Vlade Srpske ka potpunoj transformaciji obrazovnog sistema i kao ključne mere predlaže prilagođavanje upisne politike potrebama tržišta rada i razvojnim politikama Republike, te kreiranje efikasnih mehanizama kontrole korištenja budžetskih sredstava.

Unija predlaže promenu načina finansiranja fakulteta iz budžeta tako da budu finansirani samo studijski programi potrebni tržištu rada, a ostali na komercijalnoj osnovi, kao i povezivanje visokog obrazovanja sa naučnoistraživačkim radom i privredom kroz poseban program.

Unija predlaže da kao polazni dokumenti u definisanju i planiranju tih mera i aktivnosti za transformaciju obrazovnog sistema budu korišteni "Smernice za razvoj privrede Republike Srpske 2018-2022", Prijedlozi i preporuke Unije udruženja poslodavaca za Program ekonomskih reformi Srpske 2019-2021 i Analiza i projekcije tržišta rada Srpske 2019-2022.


PROČITAJTE JOŠ: Petrovdanski sabor u Potkozarju okupio 600 učesnika

Iz Unije je saopšteno da se daje podrška pristupu koji bi podrazumevao "uspostavljanje široke društveno-političke koalicije" za realizaciju dogovorenih mera i aktivnosti, imajući u vidu značaj efikasnog i modernog obrazovnog sistema za rast životnog standarda i ekonomije Srpske i uvažavajući negativne demografske trendove koji imaju značajne reperkusije na obrazovni sistem i tržište rada.

Unija izražava spremnost da preuzme odgovornost za realizaciju onih mera i aktivnosti koje joj budu poverene.

Vlada Republike Srpske je 18. jula donela zaključke kojim se izražava opredelenje za transformaciju celokupnog obrazovnog sistema Srpske s ciljem njegove modernizacije, prilagođavanja potrebama domaće privrede i tržišta rada, rasta ekonomije i zaposlenosti.