Ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da su rešenja o prestanku radnog odnosa petorici pripadnika Žandarmerije doneta u skladu s propisima Srbije.

Reagujući na "brojne neistine" na tu temu, MUP u saopštenju koje je dostavio medijima navodi da je Zakonom predviđeno da zaposlenima u MUP-u radni odnos prestaje po sili zakona i u skladu sa drugim pravnim propisima Srbije, odnosno u konkretnom slučaju to je urađeno u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Tim je zakonom, naime, propisano da zaposlenima prestaje radni odnos po sili zakona, ako bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili mu je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest meseci bez obzira na period proveravanja za učinjeno krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova državnog službenika i to danom pravnosnažnosti presude.

O tome koja su krivična dela nedostojna poslova državnog službenika odlučio je Visoki službenički savet i to Pravilnikom o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti.

Upravo su u skladu sa ovim Pravilnikom doneta rešenja o prestanku radnog odnosa petorice pripadnika Žandarmerije, a ovaj propis se primenjivao i na druge pripadnike MUP-a koji su pravosnažno osuđeni za krivična dela koja su definisana navedenim Pravilnikom, navodi se u saopštenju.

Takođe, Zakonom o državnoj upravi propisano je da ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga minstarstva, tako da je rešenje o prestanku radnog i potpisao ministar unutrašnjih poslova.

"Ovo rešenje je zapravo deklarativnog karaktera, odnosno njime se samo konstatuje razlog i dan prestanka radnog odnosa po sili zakona, a u skladu sa pravosnažnom sudskom odlukom", navedeno je u saopštenju.

Pravosnažna presuda početkom februara dostavljena je petorici žandarma, navodi MUP; napominjući da datum donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa i datum prestanka radnog odnosa, odnosno pravosnažnosti presude, ne mogu da se poklope ako se ima u vidu vreme koje je potrebno da se presuda dostavi postupajućem organu.

Mediji su ranije preneli da su Zlatko Gigić, Predrag Mitrović, Boban Lekić, Dalibor Đurdević i Mitar Milosavljević, pripadnici niškog odreda Žandarmerije, koji su osuđeni zbog prekomerne upotrebe sile tokom incidenta za vreme Parade ponosa septembra 2014. godine, dobili rešenja o prestanku radnog odnosa, te da je to učinjeno nezakonito.