NIS pro­da­ju sa pum­pa­ma

S. KRA­STA­JIĆ

četvrtak, 19. 05. 2005. u 18:44

НИС про­да­ју са пум­па­ма
U re­so­ri­ma Vla­de Sr­bi­je ne­ma ve­li­kog raz­mi­mo­i­la­že­nja oko pri­va­ti­za­ci­je ra­fi­ne­ri­ja. Ako bi se isto­vre­me­no pri­va­ti­zo­va­li svi pro­iz­vod­no-pro­met­ni de­lo­vi NIS, po­sti­gla bi se da­le­ko ve­ća ce­na i za ra­fi­ne­ri­je i z
BE­O­GRAD - Na­ja­vlje­na pri­va­ti­za­ci­ja srp­skih ra­fi­ne­ri­ja naf­te iz­gle­da to­li­ko iz­ve­sna, da se li­sta od de­se­tak po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca ubr­za­no sužava na sa­mo dva ime­na: "Bri­tiš pe­tr­o­le­um" i "Šel". U pri­log ova­kvom za­ključ­ku išla bi iz­ja­va mi­ni­stra ra­da i za­po­šlja­va­nja, Slo­bo­da­na La­lo­vi­ća: Ra­fi­ne­ri­je NIS u Pan­če­vu i No­vom Sa­du bi­će ubr­zo pri­va­ti­zo­va­ne, a po­ten­ci­jal­ni kup­ci su ugled­ne kom­pa­ni­je "Bri­tiš pe­tro­le­um" i "Šel". Do­la­zak ta­ko krup­nih in­ve­sti­to­ra bio bi od ve­li­kog zna­ča­ja za na­šu ze­mlju i srp­sko tr­ži­šte u ce­li­ni - sma­tra La­lo­vić.
U dva obra­ća­nja jav­no­sti, bez mno­go de­ta­lja, mi­ni­star fi­nan­si­ja Mla­đan Din­kić ka­zao je da će ten­der za pri­va­ti­za­ci­ju obe ra­fi­ne­ri­je NIS bi­ti ras­pi­san u ja­nu­a­ru i da je to naj­bo­lji na­čin da se mo­der­ni­zu­ju nji­ho­vi pre­rad­ni po­go­ni, či­me bi kup­ci u Sr­bi­ji do­bi­li naj­kva­li­tet­ni­ja go­ri­va. Din­kić sma­tra da ra­fi­ne­ri­je u No­vom Sa­du i Pan­če­vu, ako se mo­der­ni­zu­ju, mo­gu od­lič­no da po­slu­ju i za­do­vo­lja­va­ju i srp­sko, ali i tr­ži­šta ne­kih su­sed­nih ze­ma­lja.
U Mi­ni­star­stvu ene­r­ge­ti­ke, s dru­ge stra­ne, sma­tra­ju da će naj­bo­lje bi­ti ako se ra­fi­ne­ri­je pri­va­ti­zu­ju "ve­za­no", sa pum­pa­ma NIS i to isto­vre­me­no. Ta­ko će bi­ti po­stig­nu­ta naj­ve­ća vred­nost kom­pa­ni­je, pa i ce­na sva­kog nje­nog po­je­di­nač­nog de­la. U ovom re­so­ru na­gla­ša­va­ju da je ve­ćin­sko ras­po­lo­že­nje u Vla­di da se kom­ple­tan NIS pri­va­ti­zu­je, o če­mu će ko­nač­na od­lu­ka usko­ro bi­ti i do­ne­ta.
Pi­ta­nje ko će za­i­sta bi­ti kup­ci naj­vred­ni­jeg de­la NIS (iz ove još uvek državne kom­pa­ni­je uve­li­ko iz­la­ze spo­red­ni, ser­vi­sni i ne­pro­iz­vod­ni de­lo­vi), ni­je najvažnije - is­ti­ču u svim mi­ni­star­stvi­ma. Mno­go je bit­ni­ja ce­na ko­ja će se do­bi­ti na Vla­di­nom ten­de­ru.
Iz ne­ko­li­ko iz­vo­ra NIS-u su upu­će­ni sig­na­li da će pri­va­ti­za­ci­ja srp­ske na­ci­o­nal­ne kom­pa­ni­je ići, naj­ve­ro­vat­ni­je, po "če­škom mo­de­lu", za­to što su "po­li­tič­ke pri­li­ke i eko­nom­ski ri­zi­ci ve­li­ki i na­lik oni­ma ka­da je pre se­dam go­di­na pri­va­ti­zo­van naft­ni sek­tor u Če­škoj". Ta­mo je ne­ko­li­ko ve­li­kih stra­nih kom­pa­ni­ja na­pra­vi­lo kon­zor­ci­jum, pa su za­jed­nič­ki, iz­be­ga­va­ju­ći pre­ve­li­ki ri­zik, ku­pi­li ta­mo­šnje ra­fi­ne­ri­je, pum­pe, skla­di­šta.
Pri­vat­ni pro­met­ni­ci naf­tom i vla­sni­ci ben­zin­skih pum­pi, u pr­vom re­a­go­va­nju, na pri­va­ti­za­ci­ju ce­log, ili de­la NIS, kažu da su ob­ra­do­va­ni mo­der­ni­za­ci­jom ra­fi­ne­ri­ja. Ali se pri­bo­ja­va­ju mo­guć­no­sti da isti ku­pac sta­vi "pod ša­pu" i pum­pe NIS. To bi, kažu, mo­glo sa­da­šnji mo­no­pol ad­mi­ni­stra­tiv­nog upra­vlja­nja naft­nim sek­to­rom da za­me­ni mo­no­po­lom jed­ne pre­ja­ke stra­ne kom­pa­ni­je.

AK­CI­JE ZA­PO­SLE­NI­MA
UOČI pri­va­ti­za­ci­je NIS, u toj kom­pa­ni­ji za­po­sle­ni­ma će bi­ti po­de­lje­no 15 od­sto ak­ci­ja. Ta­kvu mo­guć­nost na­ja­vio je pre dva me­se­ca mi­ni­star fi­nan­si­ja Mla­đan Din­kić. Pre­ma mi­šlje­nju Alek­san­dra Vla­ho­vi­ća, biv­šeg mi­ni­stra za pri­va­ti­za­ci­ju, za­kon omo­gu­ću­je da za­po­sle­ni u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se pri­va­ti­zu­ju, do­bi­ju naj­vi­še do 30 od­sto ak­ci­ja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije