Dokumentaciju potrebnu za veštačenje zdravstvenog stanja deteta za porodilje koje prvi put podnose zahtev za ostvarivanja prava na posebnu negu deteta, a dok traje vanredno stanje, porodilje mogu da dostave elektronskim putem ili poštom na adresu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO), saopšteno je danas iz Ministarstva rada.


Popunjen i potpisan skenirani zahtev za veštačenje, sa medicinskom i ostalom pratećom dokumentacijom, uključujući i izjavu o verodostojnosti dostavljene elektronske medicinske dokumentacije, potrebno je poslati na e-mail adresu novaporodilja@pio.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu RFPIO, ul Aleksandra Kostića br. 9, 11000 Beograd.


U zahtevu je potrebno navesti i mejl adresu poslodavca, kao i službu dečije zaštite u mestu prebivališta.


RFPIO će na osnovu veštačenja medicinske dokumentacije elektronskom poštom poslati skenirano Mišljenje komisije o zdravstvenom stanju deteta, podnosiocu zahteva, kao i poslodavcu i nadležnoj službi dečije zaštite, na adrese koje podnosioc zahteva bude naveo u svom zahtevu.


Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL - ZOPND), kao i ostalu potrebnu dokumentaciju za veštačenje, može se preuzeti sa sajta RFPIO www.pio.rs


Podnosilac zahteva koji elektronski podnosi zahtev i medicinsku dokumentaciju dužan da potpiše i pošalje skeniranu izjavu o verodostojnosti ove dokumentacije.


Nakon prestanka vanredne situacije, RFPIO izvršiće reviziju i kontrolu dokumentacije.


Po dobijanju skeniranog Mišljenja komisije o zdravstvenom stanju deteta, porodilja podnosi Zahtev radi ostvarivanja prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta ili/i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.


Popunjen i potpisan zahtev sa potrebnom dokumentacijom utvrđenom zakonom, potrebno je skenirati i poslati na e-mail adresu prijem.zahteva@beograd.gov.rs za Grad Beograd, odnosno na drugu odgovarajuću e-mail adresu za opštine i gradove u Republici Srbiji, a koja je istaknuta na portalima gradskih opštinskih uprava u zemlji.


Zahtevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adrese službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivališta, navodi se u saopštenju.


Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta (Obrazac broj 1EL - ZOPND), kao i Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta (Obrazac NZ-PND), Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta (Obrazac ON-PND), mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu .


Iz Ministarstva podsećaju da se za porodilje koje su već ostvarile pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, a kojima ovo pravo ističe ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.