Fizička hemija je prirodna nauka interdisciplinarnog karaktera, nastala tokom 19. veka kao izraz težnji hemičara da objasne hemijske pojave korišćenjem zakona fizike. Primenom fizičke hemije, postalo je moguće teorijski predvideti i eksperimentalno odrediti strukturu i svojstva supstancija, i suštinski razumeti tok hemijskih i biohemijskih promena. Fizička hemija se na Univerzitetu u Beogradu predaje od 1903. godine, a kao samostalna visokoškolska i naučna ustanova, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu formiran je 1990. godine.

Pročitajte još - UPIS NA FAKULTETE: Više indeksa nego brucoša

Na Fakultetu se izučavaju uže oblasti fizičke hemije: spektrohemija, elektrohemija, nuklearna hemija i radiohemija, hemijska kinetika, hemijska termodinamika, kvantna hemija, biofizička hemija, dinamika neravnotežnih procesa, fizička hemija materijala, forenzička fizička hemija i fizička hemija u kontroli stanja i zaštiti životne sredine. Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim granama fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Na fakultetu se stiču diplome: diplomirani fizikohemičar, master fizikohemičar, doktor nauka - fizičkohemijske nauke, specijalista strukovnih studija - forenzika.

(PR)