VIŠE od 200.000 ljudi u Srbiji starijih od 50 godina je na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Bez posla je oko 90.000 dama, dok ostatak spiska popunjavaju pripadnici jačeg pola. U odnosu na isti period 2015. godine lista je duža za 2.973 imena, odnosno 3.405 žena, tačnije za 1,5 odsto, dok je u isto vreme 2014. broj evidentiranih sa krštenicom starijom od pet decenija povećan za 8.362, ili za 4,33 procenata.

Statistika NSZ pokazuje da se samo u toku prošle godine tržištu rada prijavilo 78.375 nezaposlenih iz ove kategorije. Većinu njih čine muškarci, dok je 30.769 žena. Iako većina poslodavaca voli da na radnom mestu vidi mlađe snage, ipak postoje i gazde koje daju šansu iskusnijima.

- Broj onih koji imaju više od 50, a u periodu od januara do decembra 2016. godine su našli posao je 41.295, od čega je 16.179 pripadnica lepšeg pola, što u odnosu na isti period prethodne godine kada je zabeleženo 35.490 zapošljavanja, predstavlja povećanje za 16,36 odsto - kažu u NSZ. - U odnosu na isti period 2014, kada je zaposleno 30.852 starijih od 50 godina, to je povećanje za 33,85 procenata.

Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca za obezbeđivanjem odgovarajućeg profila radnika radi preliminarnu selekciju kandidata prema postavljenim uslovima i nudi poslodavcu izbor onih koji u najvećoj meri ispunjavaju postavljene zahteve za zasnivanje radnog odnosa. Međutim, pre započinjanja selekcije kandidata, uloga savetnika za zapošljavanje je da dogovori i precizira uslove koje je poslodavac definisao.

- Kada je reč o uslovima, u obzir se uzimaju kriterijumi kao što su obrazovni profil, radno iskustvo, posebna znanja i veštine - kažu u NSZ. - Ustavom kao najvišim pravnim aktom Srbije zabranjeni su svi oblici diskriminacije, kao i odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. To podrazumeva da ne sme da postoji uslovljavanje određenim brojem godina.

* Iz Nacionalne službe za zapošljavanje

U postupku oglašavanja slobodnih poslova NSZ nailazi na zahteve poslodavaca za objavljivanjem oglasa za zapošljavanje kandidata određenih godina starosti, iako zahtevana starosna dob kandidata nije u uskoj vezi sa prirodom posla.

- Naša uloga je da kada procenimo da je priroda posla takva da ga podjednako dobro mogu raditi osobe oba pola kao i svih starosnih grupacija, informišemo poslodavca o tome i skrenemo mu pažnju da i drugim kandidatima treba pružiti priliku - kažu u ovoj instituciji. - Prilikom oglašavanja slobodnih radnih mesta mi ne objavljujemo uslove vezane za godine starosti i obaveštavamo poslodavca da oglas može biti objavljen, ali bez navedenih diskriminišućih uslova.

Da država brine o teže zapošljivim kategorijama, u koje spadaju i stariji od 50 godina, govori i Nacionalni akcioni plan zapošljavanja. U 2017. godini status teže zapošljivih imaju mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, osobe bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, oni sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, odnosno oni koji su na evidenciji duže od godinu dana, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, ili bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i porodičnog nasilja.


NA KOJE NAČINE PODSTAĆI ZAPOŠLjAVANjE

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja, koji se radi podsticanja zapošljavanja u 2017. godini realizuju, jesu: posredovanje u zapošljavanju, profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere, subvencije za zapošljavanje, podrška samozapošljavanju, dodatno obrazovanje i obuka, podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane naknade, javni radovi, zapošljavanja osoba sa invaliditetom...