IZ kase PIO fonda svakog meseca isplati se 57 naknada za isto toliko rehabilitovanih osoba koje su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga svojevremeno lišene slobode ili drugih prava. Prema podacima PIO fonda za dve godine stiglo je oko 137 zahteva, ali na sve nije pozitivno odgovoreno.

Kako kažu u Fondu neki zahtevi nisu prihvaćeni, jer njihovi podnosioci ne ispunjavaju uslove, tačnije nemaju osam godina posebnog penzijskog staža, što je po Zakonu o rehabilitaciji uslov za ostvarivanje ovog prava.

- Zakonom o rehabilitaciji uređuje se rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije osoba koje su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišene života, slobode ili drugih prava - kaže Jelica Timotijević, direkotr Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu. - Rehabilitovani, po zakonu, imaju pravo na poseban staž, koji im se računa u dvostrukom trajanju za vrema lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu. Istovremeno, priznaje im se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda u smislu ovog zakona.

Nije, međutim, dovoljno da je osoba rehabilitovana već mora da ispuni i određene uslove kako bi joj na adresu stizala mesečna novčana naknada.

- Poseban penzijski staž priznat po Zakonu o rehabilitaciji nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije - kaže Timotijević. - On je samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu.

U slučaju smrti korisnika prava na mesečnu novčanu naknadu osoba koja je snosila troškove sahrane nema pravo na naknadu pogrebnih troškova. Neisplaćeni iznosi mesečnog dodatka koji pripadaju korisniku do dana njegove smrti, predmet su ostavinskog rešenja kojim se utvrđuje zakonski naslednik.

* Među rehabilitovanima ima i golootočana

Mesečna novčana naknada se, shodno Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje u visini od 50 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji u prethodnoj godini, bez poreza i doprinosa, koju objavljuje Republički zavod za statistiku. Pravo na mesečnu novčanu naknadu rehabilitovano lice ostvaruje od dana podnošenja zahteva. Ona po Zakonu trenutno iznosi 22.216 dinara za 2016. godinu i isplaćuje se jednom u 30 dana za prethodni mesec.


RAVNOGORCI, INDUSTRIJALCI, IBEOVCI...

NAJVIŠE rehabilitovanih bili su pripadnici Ravnogorskog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini, konfiskovani industrijalci, politički emigranti, od kojih su neki ubijeni u inostranstvu u periodu 1946-1987, zatim golootočani, ali i folksdojčeri i pripadnici drugih nacionalnih manjina koji su stradali nevini posle rata.