ODREDBE Vladine uredbe o načinu ostvarivanja prava pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i Ravnogorskog pokreta u oblasti boračko-invalidske zaštite iz 2005. godine nisu u saglasnosti sa ustavom i Zakonom - zaključio je Ustavni sud.

Ova odluka logična je posledica ukidanja delova Zakona o pravima boraca i vojnih invalida još pre nekoliko meseci, objašnjavaju "Novostima" u Ustavnom sudu.

Ovaj sud proglasio je neustavnim odredbe prema kojima su borci NOR-a osobe koje su stupile u Jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno Ravnogorski pokret pre 1. januara 1944. godine za muškarce, odnosno pre 1. januara 1945. za žene, a učestvovali su u ratu do 15. maja 1945. godine.

Članovi Ravnogorskog pokreta, prema odluci USS, nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje. Oni su ostali i bez prava na ortopedska i druga pomagala, porodičnu invalidninu, naknade za vreme nezaposlenosti, putničko motorno vozilo, porodični dodatak...

Članovi Ravnogorskog pokreta imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju, besplatnu i povlašćenu vožnju.

Protiv Ustava je i pravo na dobijanje ravnogorske spomenice.

Protivustavne i protivzakonite su i one odredbe koje definišu partizane, odnosno pripadnike JNA kao borce koji su ušli u rat od 12. septembra 1944. do 15. maja 1945. godine.

Sud je odbacio zahtev da se obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji koje su preduzete na osnovu odredaba ove Uredbe.